Sunnerbo dombok 1712

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12
848
Kyrckioherden Ehrewyrdige Hr magister Jonas Fagreus
 
som pant af Walborna fru Emerentia Gyllensverd opbiu-
 
da frälßehemmanet Lillegd Qwänarp för 200 dlr
 
Silf.r mynt Capital, och 10 dlr Smtz interesse efter förskrif-
 
ning af d 14 Junj 1700
1ste g.
   
för Kyrckioherden i Hwittary Ehrewyrdige mag: Jonas Fa-  
greus Opbiudes så stoor dehl af Ößlöf Wästregd. som
 
emot 79 dlr 14 / S: af steer Halberg Optagne sw[..]
 
kan
1ste g.
 
 
Kyrkioherden Ehrewyrdige mag: Jonas Fagreus låter
 
Opbiuda för 250 dlr S: Skattejorden ½ Söra gd. [..]
 
löf som Landzqievaldigern Rosbeck optaget effter
 
förskrifning d 21 Januarj 1709
1ste g.
 
 
Uppwistes ett Kiöpebref d 16 februarj 1712 af Häradz
 
höfdingen Hr Gustaf Bergman och Jnspectoren
 
Anders Benner Sten, jämpte des fru Wälborna
 
Sophia Bergman underskrifwit, des medel
 
afstås till Regementz Qwartermästaren Hr Johan
 
Kicha och des arfwingar Bräkentorp Sätterj
 
2ne hemman bestående 1 900 dlr S:, som widare
 
Kiöpebrefwet sees kan Opbiudes
1ste g.
 
 
Erland Gunneson i Ingellstad Kiärragd. Sålt ¼
 
 
849
med des 4de part i monderingen till Jon bengtson och des
 
hustru Karin Swensdotter för 200 dlr S: efter bref d 25
 
Julj 1712. Opbiudes
1ste g.
   
Pehr Swenßon salt 1/3ding Skattejord i Berghem biörsagd.  
till Johan Perßon för 100 dlr S: efter bref d 5 Novemb:
 
1709. Opbiudes
1ste g.
   
Warandes de hemman och skatterätter som wid för  
lidne och nästhåldne winterting opbiudes 1ste gn.
 
nu 2g.r anteknade, och de som då andra gången anno
 
terades nu 3die g. opbiudne.
 
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12