Sunnerbo dombok 1708

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 910 / sid 79 (AID: v950351.b910.s79)
78v
bem:te gård för 140 dlr S:mt, deraf han sin måg 20 dlr
 
S:mt på sin hedersdag gifwet, efter bref d 17 May
 
1707 så wähl som qvittens på 120 dlr Smt d 8
 
Januarii 1708 upbiudes
1 g.n
   
Organisten Petter Aurenius kiöpt af Bengt Larßon
 
i Uhlarp 1/3 skatteiord i Norregd.n Werßet
 
för 76 dlr Smt sampt Wängåfwa till Sälljarens hu-
 
stru ett kiortellkäde, hwaremot wid gården blefwe
 
qwart bord Säte och fönster, bref d 9 febr: 1708
 
opbiudes
1 g.n
   
Drängen Nils Jonßon i kiölshult, kiöpt af Karin Nils-
 
dotter 8 skieppel. för 40 dlr, Per Jonßon Jbm
 
3 skieppel. för 15 dlr, Jon Jonßon för sig ock
 
sine broderbarn sålt 4 skl. För 5 dlr Smt till
 
hopa ¼ efter bref d 16 November Ao 1707 op-
 
biudes
1 g.n
   
Håkan bengtßon från Ryshult upwyste Crono Be-
 
Fallningzm:ns wälbet:de Hans Castenbergz d 6
 
Oct: 1707 utgifne qvittens på 17 dlr 9 ör
 
1 1/10 pg.r för återstående ödesmåhl af 1/8 Skat-
 
teiord därstädes pro Ao 1705, 1706 och 1707 des
 
utan Regementzhiälp 1 dlr 16 öre och 1707 19 öre som
 
Rächningen d 5 october 1707 wysar, derwed samma
 
åtting till skatte återlösa, som in qvantum juris
 
opbiudes
1 g.n
 
 
Carl Eskillson i Slagrakiöp kiöpt 3/8 Skatteiord i Södre
 
 
 
 
79r
gården Ibidem som är hälften af hemmanet på
 
5 skl:nd när af Jon Erichzson för 75 dlr Smt bref d 12 O-
 
ctober 1696.     Jtem Nils Ingemarson i
 
Lindefälla, sållt till Carl 5 skieppel. sin hustrus
 
jord för 27 dlr Smt tillsammans halfwa Skatterät-
 
ten opbiudes
1 g.n
   
Jon Jönson i Södra Osnakiöp betalt för Jon Måns-
 
son Ibidem 140 dlr Smtz giäld, emot 1/8
 
Skattejord dersammastädes, bref d 15 December
 
1707 opbiudes
1 g.n
med förbehåll att kiöparen förrän skiötet
 
extraderas, upwysar de i kiöpebrefwet nemb-
 
de Creditorers qvittensier hwar för sig wara
 
förnögde.
 
 
 
Sone Larßon i biörstorp kiöpt af Enkan hustru Kirstin
 
Persdotter Jbm en och en halffierding för 38 dlr Smt
 
bref d 15 febr: 1708 opbiudes
1 g.n
 
 
Måns bengtßon i yxnalt kiöpt af Per Nilson i Ry-
 
sa des hustrus arfwejord för 36 dlr Smt, Jtem
 
af Måns Anderßon des arfweiord för 10 dlr Smt
 
tillhopa 1/3 för 82 dlr, bref d 25 Martii 1695
 
opbiudes
1 g.n
 
 
Gevalliern Jon Perßon i Bökhult opwiste i Rätten
 
Wälb: fru Britta Christina Siöbladz afhandlingz-
 
bref uppå frälsehem:t yxnäs emot Contant 418 dlr
 
Smt sampt Mellangift 1/4:s hem:t båckeboda i
 
Lekaryd Sn, bref d 6 febr: 1708, opbiudes 
1 g.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 910 / sid 79 (AID: v950351.b910.s79)