Sunnerbo dombok 1710

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/10
996
Extract af efterskrefne åhrens Upbud och inteckningar
För Sunnerbo härat.
 
Anno 1710.   WinterTinget
In Februario
 
Börje Jönßon i Granhult, gifwit i försträckning till Daniel
 
Gummaßon efter obligation af d 27 Febr: 1708
 
Etthundrade Sextyo dal.r S.mt, emot underpant af
 
halfwa Ranglakiöp;     Jtem efter förskrifningen af d.
 
13 April ejusdem anni, hafwer Daniel Gunnaßon låntagit
 
af Börje Jönßon i Granhult på samma skatterättighet i
 
Ranglakiöp ottatyo dal.r S.mt, hwilket således till lösen,
 
werdering och fasta opbiudes
1ste g.
   
Per Jönßon i Drageryd, genom des kiöpebref af d 3 Febr: 1709
 
försållt till Nils i Rya 2 Tunnelandz åcker för dhe
 
emot Erftel. Skatterättigheten uti hemmanet Drageryd op-
 
burne Trettyo Sex dal.r S.mt, hwilcken upbiudes
1ste g.
 
 
Smeden Nils Bengtzsons arfwingar i Jngelstad, samt skräddaren
 
Lars Jonßon i gafwelö, låta efter Sal. Hr Baron Lars Mörners
 
och des fru högwälborne Anna Margreta Bondes för
 
skrifningar af d 18 April 1696 och 16 Januarj 1708
 
för 400 dlr S.mtz Capital , opbiuda till lösen eller wer-
 
dering och fasta, det pantsatte frälßehemmanet Guddarp
 
i Berga Sochn, emedan creditorerna beswahra sig efter
 
tydig notification och kraf, icke kunnat få sin betalning
1ste g.
 
 
På lyka sätt för skräddaren Lars Jonßon i Gafwelö opbiudes
 
frälßehem.net Lilla Wahre i Hwitaryd Sochn, som emot
 
250 dlr S.mt af wälbem.te fru Bonde d 11 Decemb:
 
1707 wordet pantsatt, och creditoren berettar ½ åhr föruth
 
låtit kräfia capitale, men ingen betalning afhört, hwilcket
 
mehr wälbem.te fru Bonde från Tingzrätten communiceras
1ste g.
 
 
Probsten i Giöteryd höglärde Hr Mag.r Andreas Jngerman, efter
 
 
997
det af Capiteinen wälb: Hr P: Ribbing och Hr
 
Magnus von Gerten å egne, och des medarfwingars,
 
swågrens wälb.ne Hr Capitein Oxehufwudz, och Swäger-
 
skornas Chatarina samt Estridt Oxehufwuders wegnar
 
utgifne kiöpebref, dat. ulffsnäs d 1 May 1706.
 
Låter opbiuda hem.net Östregd. Nähs, som lykmätigt dehl-
 
ningz jnstrumentet af d 12 9br 1706 räntar
 
25 dlr S.mt, emot undfången kiöpsumma af Fyra
 
hundrade tolf dal.r S.mt
1ste g.
   
Påfwel Perßon i Nääs, kiöpt af sin broder Måns Perßon Jbm  
des fierding skattejord i hemmanet Nääs, för 35 dlr
 
S.mt, efter kiöpebrefwet d 20 9br 1707. Opbiudes
1 g.
   
Jtem efter Landzhöfdingens högwälborne Hr Gustaff  
Faltzburgs remissoriale af d 28 Juli näst för-
 
ledit åhr, blifwer ¼ skattejord i berörde hemmanet
 
Nähs, hwilcket Påfwel Perßon mycket förfallit och
 
nederrutit uptagit, och een annan tyd besutit,
 
samp derförr leegt knecht och prästanda prä-
 
sterat, utan någons der wid anmälande, till
 
lösen, werdering och fasta, upbudit
1 g.
 
 
Af Joen Gundmundson i Åhrbohult på Weeka Sterbhus
 
wägnar, blifwer ¼ skattejord i Holmseryd, för
 
låntagne 40 dlr S.mt, efter det af Anders Jon-
 
son pantsatte fastebref af d 6 Febr: 1705
 
hwilcken skuld bem.te Anders Jonßon när
 
warande tillstod, till lösen, werdering och fasta
 
upbuden
1ste g.
 
 
Jtem emot 78 dlr S.mt af Johan Jonßon i Skateboda
 
giorda låhn hwar å upwistes obligation, dat:
 
d 26 Febr: h. an. som och fastebrefwet på hela
 
hemmanet östregd. Skateboda af d 3 Octob: 1705
 
 
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/10