Sunnerbo dombok 1634

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 401 (AID: v49319.b401, NAD: SE/VALA/0382503)
14v Sammadag kom för rätta Kiell i Heßlult medh sin hustru Chri-
stion, klagandes att een Corporall Swen Gunnarßon, kom
med wredes modh öfuer druken Skieretorßdagh i hans gård
och giorde dem hemgångh, först när han kom ther kielle stodh
wedh sin stugu gaffuell, och widh han helsadhe slogh genast kiell
i brystett medh yxehammaren. Så att han föll omkull och
beswimmade; När han stod op Loph han sin koos ådt gerdett
tå gick Swen Gunnarßon i hans stuga, slogh sönder een kie-
tell om 6 [..] Jtem hygg söndher ett vatn embar, sedhan
satte sigh i högsätett, seijandes stuffuan hörde honom till
slogh _ 3 slag i bordett som syntes, när kietell kom heem
af Gierdett, togh han af sin gårdman een Ladd bößa, och gijck
in i stugan ther Swen Gunnarß satt, och mente veria sigh
heema, och tå togh Swen bößan ifrån kietell, sedan spente
han bößan vp [..] Skiuta Kietell och een quinna för-
hindradhe honom, sedhan gijck Swen vtt i andre stugan, skiött
bößan aff, och rånnte bößan och bhar med sigh heem. Jthem
förän han gijck af gården med bößan war han 2 gånger på
takett, och hade wellatt skotet keill ihiell så att hustrun
måtte stängia Mannen vnder Lååß, detta ähr altt
ett öfuerdådigt stycke, och Suen gunnarß Goduilligen
Bekienner.

Sammadagh kom för rätta Simon Nilßon fougdekarll
klagandes att Swen Gunnaßon hafuer giordt honom offta
orett, och togh affundh till honom, för een skiutzhest han tog
hoos hans suerfadher Nils Swenßon i Boolitt, och
redh een half fierdinghz wägh, När de der effter kommo hijt
till hampneda ting, drack han sigh öffuerdrucken; och
tå först i tingsrugan, när han gijck vtt ifrån retten, och
hadhe suaradt Måns i [..]arydtt till den orett och wåldh
han honom giordhe på Marknadzwägen, som för ähr ran-
sakat, och sadhe till Simon du skallt få skam för tu togh
min festmö med tigh i Skiutzningh; Simon suaradhe Jagh
wiste jnthet huems festemöö hon waar, och folgde jnthz Longt
                                                                           om andre
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 401 (AID: v49319.b401, NAD: SE/VALA/0382503)