Sunnerbo dombok 1634

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 388 / sid 2 (AID: v49319.b388.s2, NAD: SE/VALA/0382503)
1v [tom sida]
2r Anno 1634 dhen 3 och 4 Januarij Stodh ting
och tionde Ransackning vthj Bråna, medh Agunnarijdtz, Ryß-
by Pieterydtz och Liunga Prestegieldh; Öffweruarandes
Herretz Prowosten, der sammastädes hederlig wellerdh herr
Måns i Agunnarijdt; Jthem Redfougden Ehrlig wellerdh
Peder Karlßon, sampt heredtz Nembdemänn.

                                 Nembdenn
Peder Nilßon i Hoßiö                        Gijßell i Tranhultt
Peder Benchtßon i Trotteslöff            Törkell Bråndh
Måns i Klefuarydtt                            Måns i Vitsiö


   Sammadag kom för rätten Måns Perßon i Lambakulla
vng drängh, och bleff anklagat hafua besoffuitt een Lößkåna
Kirstin Vestensdotter, och aflatt Barn med henne, dett
hon födtt hafuer, och båda bekienna, Derföre sakfeltes
han till Penningr   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    3 Dlr
                  Cronan   .   .   . 2 dalr
                  Heradett   .   .   2 marker
                  heradtzhöfd.   . 2 marker

Jtem kånan Kirstin för samma Saak Peningr   _ 6 marker
            frelße Anders   Cronan   .   .   4 marker
            Griph              heradet   .   .   1 marker
                                  heredtz höfd. . 1 marker

Nils i stockhult vttfeste een _ 6 manna Edh at han för 10
åhr sedan icke stall een hatt i Dannmark, vthan redeli-
gen betaladhe, oansedt han derföre Strax i Dannmark
Bleff anfechtatt, dock icke Lagwunnen, men efter han
ännu blifuer fixerat, och skeltett för samma saak feste han en
6 manna Edh.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 388 / sid 2 (AID: v49319.b388.s2, NAD: SE/VALA/0382503)