Sunnerbo dombok 1634

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 400 / sid 14 (AID: v49319.b400.s14, NAD: SE/VALA/0382503)
13v tager sin söster, sins faders dotter, eller sine moders dotter
och skadhar hennes blygdh, det ähr een skam, the skolla förgiöras
in för deras slechtes folk, ty han hafuer blottat sin Sösters blygd.

Sammadag kom för rätta Nils Påffuelßon i Boxhultt på
skatteiordh ogifft karll, och bleff anklagat hafua besofuitt
Mårten Ingemarßons hustru i Boxhultt gifft quinna och
på Skatteiordh boandes, det the båda her för retten beken-
na goduilligen; Derföre blefuo de efter gudz lagh sagdhe
ifrån Lifuet; den som hoor bedrifuer medh någon Mans
hustru, han skall dödhen döö bådhe horkarllen och horkånan
derföre at han med sins nästes hustru hoor bedrifuit hafuer.

Sammadagh tingfördes een be:dh Anders Jonßon i fägerultt
huilken emädan Dräng och ogifft war, för tu åhr sedan hafuer
besoffuit en Ryttare hustru Nilla Nilsdott: på skatiordh
och efter det war tuiffuelßmåll, antingen Ryttaren war
på then tijdhen i Liffue När gerningen giordes eller icke
Bleff med Dommen någon tijdh opschoff; Men effter man nu
hafuer wijß kunschaph att Ryttaren ännu Leffuett, derföre
Reknas det för Enfaltt hoor, och de blefuo bådhe efter gudz
Lagh sagde ifrån Liffuit, Then som hoor bedrifuer med nå-
gon Mans hustru han schall dödhen döö, både horkarlen och horkånan.

Kom för rätta Jöns i Bårßhult, gifft skattebondhe, och bleff
anklagat hafua besoffuit sin tienstepijga Märit Kirstins dott.
och aflat barn med henne, det hon bhär vnder belthett
och de båda goduilligen bekienna. Derföre blefuo de effter
Gudz Lagh sagde ifrån Lifuet. Then som hoor bedrifuer etc.

Syn begeras i Replößa af Peder, klagande ähr altt skatteiordh
och een frelßes bondhe som suära schall och ähre träthandes
om Jntexkter.

Sammadagh kom för Rätta Peder Karlßon vnderfougden
jtem Peder Bengtß i Trotteslöff, per i Hößiö, Gißel i Tranhultt
14r
och bekiende de hade synadt det arbete och bekostnadt, som
Jöns Swenß hadhe giordt på det torpet Manßnes öffuer
Laga bygningh, och hafua wärderat hans arbete vthj
6 Rix Dr eller een oxe så godh som _ 6 Rixdlr, och effter
een Munsterschriffuer Knut Algudtßon bedh Dreff honom
ifrån hemmanet, skulle honom samma bekostnat beholla.

Suen Jonßon Thuna blef frijkendh för de skelloordh honom på-
fördh ähr, för en roga scheppa, han skall hafua taget ifrån
herr Carll i Ryßby, mädan han honom tiente, effter her
Carll hafuer honom sielff befrijatt.

Jonn Bergh i Wexiö klandrar Greßhollma Gårdh på sin swer-
faders Pedher Kåpeslagares Vegner i Vexiö, Jtem på Laßes
Vegnar i Kållakiöph, som och der till schyldh ähr. Men effter der
ähr månge Lagefångh på  kompne, och häradtz dommer, och
ährandet gammaltt är, kan denna retten thet Jntet endha
vthan han må försökia sigh vnder Lagmans Dombd.

Sammadag kom för rätta Karin Jönßdotter i Bußaltt i Knäe-
rydtz Sochn i Danmarck, Sampt medh een sin Granquinna
Gertrudh Påfuelßdotter i trälßhultt, och klagade at een
Corporall Swen Gummeßon i Gunnaltt, gijck öffuer grentzen
och fångade een swensk Söldatt Oluf Jonßon be:dh Och then ha
de en koo hans förbe:de Karin i Bußaltt, och hade förbe:de
Swen Gummeßon lockat en Dansk dräng Swen Perßon be:te
Gertrudz Son med sigh at fånga Knechten, för huilken saak,
Drängen ähr fördh till Kiöpenhaffn och der Jernslagen och
måste gå natt och åhr. När Swen hade fångat soldaten
badh han förbe:de Karin koon till kiöps, med Oluf Jonßons
samptycke; och hon gaf Swen Gunnaßon _ 16 marker för koon
Danscha Peningr Enn tijdh der effter gijck soldaten Oluff
Jonßon vtt till Danmark och klagade sin koo tilbakers igen,
och förbe:de Karin måtte åter kiöpa koon igen, och oluf får _ 18 marker
derföre blef vpsatt till Swen Gunnarß och Oluf komma tilstädes.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 400 / sid 14 (AID: v49319.b400.s14, NAD: SE/VALA/0382503)