Sunnerbo dombok 1634

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 389 / sid 3 (AID: v49319.b389.s3, NAD: SE/VALA/0382503)
2v Fyra frelßes Gårdar i Rydh aff Tofftaholms Godz

Jthem Rydz quarn opbiudas _ 1
1/4 aff söre gården i hollie _ 1
1/3 aff mellan gården i Beckarydtt _ 3
½ Gårdh i Stenßritt opb. _ 1
1/4 aff Westergården i Stenßritt _ 1

Sammadag kom för rätta Jöns i Derißnes i Ryßby Sochen
och klagade att Jöns Tuffueßon i Buxebygdh een felt-
wäbell, jcke ännu hafuer gådt sin Lag, han Vtfeste på
tinget i hampneda den 3 och 4 Septembris 1632, der
med att hemula den quijgan som Jöns i Derißnäs klandradhe
vthan hafwer henne med wåld bortha. Och effter Jöns
Tuffuaßon icke förmå eller will hemula, Bleff tillåtitt
att Jöns i Derißnes måtte effter samma Cap: i Tiuff: feste
Lag och kienna quijgan ifrån Jöns Tuffuaßon, derföre feste
han een _ 12 Manna Edh till Näste Tingh.

Sammadag kom för retta Benchtt i Rönnes och tallade till ha-
rald Perßon i Lambekulla, om _ 3 Rix dlr hadhe sagdt Godh
före hoos fendrijken Welb: Welum Muskum, huilket gield
Jon i Angzhultt retteligen skyldig war, och effter Haraldh
jcke kunne neka at han och Benchtt i trinßhulta wa-
re Löfftisman, derföre bleff afdömpt att haraldh och
Bengt skulle betalla, och sedan tröska vtt så möcken
Spannemall de kunne hafua skiell för gelledt.

Sammadag kom för Länßmannen Harald Perßon i Lambe-
kulla, och klagadhe at Edle Welb. Niels Siöbladz Landbo
Åkee i Bockabo, hade förfördt sig på honom på kiörkie-
gården Spottatt i munnen, och sedan welatt draga ho-
nom vt af kiörkiogården, och när de kommo vt på Vallen
förde han sig äntå mhere på Länßmannen
3r dock skedde Jnthett slagzmåll, Blånadt eller blodwijte, vtan
allena mundkrenck.

Sammadagh kommo för rätta Vnderfougden och heredtzschriff-
ware
n, Peder Karlßon och haraldh trolle och klagade att
Edle Welborne Niels Siöbladtz Landbönder, Restera för Vtt-
schreffninghz gierden, rota Penningr tingstugo Penningr och huadh
mherer som till Cronones behoff och allmenlig rett tillhörer
Derföre bleff några wiste till welb: Niels Siöbladh, at råda
honom till att befala sina bönder giöra huadh rett ähr, och som
andra Landböndher i Landett.

Bengtt i Brenneberg giorde sin Edh at han eller hans hustru
icke Ihielslogo Bengtz Suin i Elmtåßa, Nemlgn 3 stn derföre
bleff han derföre frijkiendh.

Swen Börgeßon i Klöfuerydtt klagadhe att Jon i Södergården Staf-
hultt ähr them skyldig _ 3 Rix dlr, och hafuer i denna sagen uarit
tingstembder och treskas, och Jnthett will Suara i retta. Der-
före bleff han förmanat giöra honom rett af Harald schrifuer
treskas han äntå, skall Suen Börgeßon å nästa ting få
Dombd och Jnuißning i hans godz, och skall för sin Longa wägh.

Sammadagh kom för rätta Johan Månßon i Ramskog klagan-
des att Erich Kiöpare schall någre städes förtallatt honom
och förd itt honom ondt röchte på, att han för _ 6 åhr sedan
schulle hafft tidelag med een koo, huilkett tall han beschyll-
de Erich kiöpare hafua begynt och förschiött sig på några
vitne, nemlign sin moorbroder Peder i Brekennetörph
och några quinnor, som icke ware tillstädes, Peder i Bre-
kennetörph nekadhe sigh sådant tall aff Erich kiöpare hört
hafua.   När her om bleff Ransakatt befans at ther war
ett gammaltt humemåll och röchte som lenge hade godt i
swång, och Erich kiöpare icke mher war skyldig vtj enn
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 389 / sid 3 (AID: v49319.b389.s3, NAD: SE/VALA/0382503)