Sunnerbo dombok 1634

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 393 / sid 7 (AID: v49319.b393.s7, NAD: SE/VALA/0382503)
6v Sammadagh kom för rätta Peder i Eleböke och bekiende
sig sålt hafua, Larß i Näß och hans hustru Kirstin, och
hans andra hustru Christion och bägge deras arfuing:r
för Danske Pengr _ 240 [..] slette, och hafuer then förra
hustrun warit med at Lößa tuedelen i dette kiöpett
och den senare nemliga Christion een tredingh; her
effter bhör barnekullarna dela arffuet. och hafuer
nöden, och de monge gieldh Peder bortskyldig war tuingat
honom till att sellia sina Jord och halfue gårdh.

Sammadag kom för retta Nils i Quinnaltt och i retten
Jnlade ett förlickningz breff på dett gambla Jemwäll
nya byte som giordes den 8 Octobris 1631, på allan
hans skogzlott i wåto och torro, huilken förlickningh
bleff her på tingett vprepatt och Grannarna frågade
om de wille blifua ther widh; Tå Suaradhe grannar-
na at efter skogen sålunda hafuer warit bytt i deras
förfäders tijdher willia the och blifua Ther widh.
Förste Merkett ifrån Nilßas gårdh i quinnaltt
och Rijßhultta kyrkiowägh, nidh till farwerdett, ther
ifrån och i Elnabo, ther ifrån i Birkelidh och fier-
hemman Måßen, ther ifrån in i förerydtz merke
alt vpföre i Skärßmon, ther ifrån Jntill Nilßas
Gierde i Tranhulta Merke, denne Marke
bliffuo af Retten kraffitgt och gille dömbde.
7r
Anno 1634 den 10 och 11 January stodh ting och 
tiondhe Ransaakning Uthi Skhen medh Anderstad Och Oden-
ßiö Prestagieldh; Öffwerwarandes Heredtz Prowsten
hederligh wellerdh herr Måns i Agunnarydtt, Item
welachtadhe Peder Karlßon underfogde, och Harald trolle
heredtzschriffware, Sampt Nembdem
                        Nembdenn
Nils Buge i Skaarph            Oluff i Stackarph
Peder i Syndrewrå             Nils Jöranßon
Måns i Marßiö                   Peder i Bierßerydh
Otte i Signeßhultt               Jacob i Neglinge
Jöns i Krenkebodha            Swen i Nortorpa
Anders i Wigååßa               Gumme i Böckhultt
 
Sammadag kom för rätta Bror i Liinhultt och giorde een 6 man
na Edh, at han icke hafwer skotet Rådiur her i Suerige
och sålt öffwer grentzen, Sedan han bleff sin egen man
Item för Biörn Nilßons Penig:r i Ryskebo i Danmark.
                           Edemän
Bror i Linhultt                      Nils i Saxanäs
Girdmundh i Greßitt             Jöns Ibm
Jöns i Greßultt                     Anders i Ibm
Larß Mårtenß i Lyhultt          Laße i Skellhult
Gudmundh i Boalt                Peder Ingemarßon
Sone i Hunßberg                Nils Bengtß i Stönia
 
Denne Edh bleff Lagligen giordh och gången, och Bror frij
kiendh, för Diur och Nils Biörnßons Godz.

Sammadag kom för rätta Nils Olfß i Elinge och berettadhe
at han hade giortt gårdabyte, så att Nils Olßon schulle
behålla Böke, och Anders i Böke Elinge gårdh, och Nils
Olfßon schulle gifua anders _ 400 Rix Dr till gårdabyte
och sattes them Emillan een wiß dag att lefuerera Pengarna
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 393 / sid 7 (AID: v49319.b393.s7, NAD: SE/VALA/0382503)