Sunnerbo dombok 1634

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 397 / sid 11 (AID: v49319.b397.s11, NAD: SE/VALA/0382503)
10v
Anno 1634 Dhenn 13 och 14 Januarij stodh tingh
och tiondhe Ransackningh uthj Höllminge medh [..] och
Ångelstadh Prestagieldh, Öffweruarandes heredtz Prowsten
hederlig wellerdh herr Måns i Agunnarydtt; Item Mester
Nils i Huitarydtt, och her Jöns i Ångelstadh, Jemwäll
Pedher Karlßon underfougden, heredtzschrifuaren Haraldh
Trolle Sampt heredtz Nembdemänn
                              Nembdenn
Peder Benchtßon i trotteslöf            Anders i Bergheem
Per Nilß i Ößiö                               Peder i Synderwrå
Anders i Ubbebo                         Per Perß i Bierßerydtt
Swen i Unnarydtt                         Jöns i Qwenarph
Pedher Swenß Ibm                        Gudmudh i Kieringe
Laße i Hestarph                             Måns i torkeßehultt

Sammadag Bleff afsagdt at Erich i Bergheem schall gifua
sin Gårdeman som han kiöpte Jorden aff för ett huß
Peningr _ 2 Rix Dr her om de blefuo för retten förlichte.

Sammadagh kom för rätta Hederligh Wellerdh herr Anders
i Giöterydtt, och talladhe till sin hustrus farbrodher,
Per Nilß och Erich Hiort om een åker som hörde hans
Gårdh till her i Höllminge, och samme åker war
Legder och Dömbder till her Anderßas Part af fyra
Nembdemän, som af tingett wåro dijttförordnadhe at
Syna; Sedhan brukat vthj _ 3 åhr; derföre blef åkern
Dömbd igen till her Anderßas gårdh igen.

Jtem klagas at den östre Skattegården ähr slätt på half-
parten till huß och gierdeßgårdhen förderfuat ägerna gan-
sche ringa och skrina så att ingen kan sig ther på födha
11r Deßa effter:ne Ehrlige Dannemän wåro her i Eplanäs, och
sampt medh migh werderadhe Eplanäs Gårdh, Nemlig:n Nils i
Liungby
, Erich jbm, Peder Bengtßon i Trotteslöff
halffuan Eplanäs Gårdh Werderat . . . _ 150 Rix Dr.
halfue Tofta Gårdh wärderat . . . . . .  _ 100 Rix Dr.
Som Eplanäs Gårdh och Toffta blefuo de så förlichte at
hon gaff sin söster till på halfuan Eplanäs gårdh Rixdr
12 St:n och een 4 Lodh Skedh.
Jtem hadhe Jon i Eplanäs vttlagdt öfuer sin opbördh, det all
Söchionnen bordhe honom igen betalla, Nemlign löper på huart
20 ½ Dr så bhör Johans i Toffta betalla Jon i Eplanäs på
sin quota Peningr _ 20 dalr. Jtem hafuer Eplanäs gård
wärderat; RixDr löper på huar fierde Part _ 37½ dlr
Jtem hafuer Johans [..]fadher Effter s. Bengt i Epplanäs som
han hade warit med och vtgifua Peningr. _ 17 Dr.
När altt Jemkatt och reknatt, och dett ena mett det andra
afdragett, Bleff Jon i Epplanäs schyldigh Johans i Toffta, vtj
den andra halfparten i Epplanäs gårdh _ 22½ RixDr
dock altt till widare ransackning och rekningh om Någon
Parter finner sigh herutinnan beswäradtt.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 397 / sid 11 (AID: v49319.b397.s11, NAD: SE/VALA/0382503)