Sunnerbo dombok 1641

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 65 / sid 8 (AID: v49322.b65.s8, NAD: SE/VALA/0382503)
7v Och efter saken sig i sanningh så hafuer som förbe:t är thet parterna
bekenna blef lenszmannen Niels i Quinnalt för supplicantens
tillwijtande frijkiendh. Och Eskell hafuer idagh warit för rätten och
sine wederparter anklagat och saken aflopen som framdeles aff
dombooken är till at finna ner hon praesenterat blifuer.

Sammadagh kom för retta Eskill i Quinnalt och kärade till På
ffuell Nielszon och Erich Nielszon om then skadan the honom giort
hade i Traherydz klockaregård om en söndagh efter predikan. Tå
blef först ransakat om the hade brutit kiörkiofriden. Ther om
blef sålunda berettat at ner kiörkiotiensten ändat var gingo en
hoop i kiörkiobyn, der kiöpte ööll och drucko allt in emot afftonen
Eskell hoosz sit öölagh, Påffuell och Erich hoosz sit. Ner Eskell var
redo gå heem, gick han fram om dören ther the andra sutto och ro
pade i lustigheet, sedan gick in till them och strax sade till Påffuell
Nielszon, betalla migh den dalleren tu äst migh skyldigh, Påfuel sua
rade, nu hafuer iagh inga penningar, tu skallt fåå tin betalning medh
aldra första, her om begynte dhe jamka. Eskell war flux druckin och
oansedt lensmannen togh honom tuenne reeszor vth ifrån them och
ledsagade honom på sin hemwägh, lekuell kunne han inthet lyda eller
låta rådha sigh, vtan gick der så lenge i sin galenskap at de andre
kommo vht af ölbodeen och ville gå hem, der slogo de samman
och Eskell fick skadan, lågh en månet hemma och förderfuade så
rat, sedan fördes till Halmstadh der han låg vnder läckare i 10
veckor och af hans huffudt togz 27 behn och lekaren fick i betall
ningh 12 rikz dr föruthan kosthållet till 15 sleta dr, huilket alt
Påfuell Nielszon och hans broder betallat hafua och hållet honom
hest och frij fordenskap på wägen till och från och giordt hans hustru
een heel hoop dagzwärker. Ner Eskell hemkom ifrån
Halmstadh giorde Niels Erichszon medh sine söner medh honom för
likningh medh förordh om han lefde 6 weckor och it åhr skulle han
aldrig klandra eller tala på samme skade och dhe loffuade honom
i förlikningh 50 rikz dr föruthan thet the på honom tilförenne
bekostat hade, för huilken summa lensmannen Niels i Quin
nalt och Vdde i Traheridt gingo i löfte. Nu kommer Niels
Erickszon och hans söner för retten och sig högeligen besuära at
de som mäklade förlikningen hade för möckit vtuiszat begäran
des de måtte niuta lagh och Eskelsz skade måtte miätas, thet
och honom efter thet XI Cap: i Såram: Balk: medh villia bleff
af rätten tillåtet och medh honom vtgingo 6 ouelde och eedsuorne
nembdemen och efter deras besta samweet miätte såret.
8r och ner de inkommo för retten var deras ordh at skaden war
för högdt af förlikningzmennerna slutin och sågo på det som på ho
nom des föruthan kostat war och dömde tillbakers 20 rikzdr
och 30 rikzdr måtte Eskell behålla och der medh skulle förlikningen
stå fast och stadigh wara. Sedan sakfeltes Påfuel Nielszon för hufudt
såår efter thet 6 Cap: i Såramåle Balken medh villia till penningar
20 marker.
cronan 6 marker 5 öre 8 [..]
målzägand 6 marker 5 öre 8 [..]
häredet 3 marker2 öre 16
häretzhöfd 3 marker 2 öre 16

Kom för retta Suen i Betterås och lät vpskrifua sine laggers
men at huarken han, hans hustru eller barn togo een gielling ifrån
hennes fåår, åto eller förnötto. Desze wåro hans edemen,
Suen Jonszon i Betterås, Joen Larszon i Gröne, Nielsz Börgeszon
i Tranhult, Börge Jonszon i Bråna, Erich Börgeszon ibidem, Måns
Larszon ibidem, Sten i Klint, Lasz Exingh i Traheridt, Vdde Nilszon
ibidem, Mathis Vddaszon ibidem, Niels Suenszon ibidem, Joen
Suenszon i Giöszhult.
Så aldenstund thet är it ringa tingh de skulle sueria före och målz
äganden rettade sin ordh och ingen lagh begäradhe, blef eden efter
det 24 Cap: i Tingmåle Balk: vpgifuen her för retten och Suen i
Betterås
frijkiendh.

Kom för retta Niels i Quinnalt fulmöndig på Ingerd och Inge
borgh Suens dotters vegnar och på Gunnill Ebbes dötters vegnar
och på Jöns Suenszons vegnar i Giöszhult och tingskiötte Jöns Jon
szon i Giöszhult och hans hustru Gunnill Peders dotter alle deras arff
ueloter vthi een fierdingh i Giöszhulta gårdh och derföre vpburit
som föllier: Ingerd och Ingeborg för deras lott i Giöszhult 33 dr
8 öre godt mönt, Jöns Suenszon, Jon Jonszons fader penningar
25 dr 24 öre, Gunnill Ebbes dotter 5 dr 24 öre, ähn Ingärdh
Suens dotter för det hon efter sin söster Ingeborg ärft hafuer
i samme fierdingh penningar 15 dr 8 öre. Her medh detta kiöp
äger Jöns Jonszon en heel fieringh af Giöszhulta gårdh.

Kom för retta Niels i Quinnalt fulmöndig på Ingelöff Hå
kons dotters vegnar och bekende hon hade giort jordebyte medh
sin broder Trulz Håkonszonn i Bökhult i så måtto at Ingelöff
hafuer gifuit Trulsz Håkonszon 3 skeppeland i Bökhult och i veder
lag bekommit 3 skeppeland i Giöszhult och för 3 skeppeland som
Ingelöff äntå åtte i Bökhult penningar 15 dr. Item
giffuit sin söster Ingeborgh för sin arfuelot i Bökhult nemligen
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 65 / sid 8 (AID: v49322.b65.s8, NAD: SE/VALA/0382503)