Sunnerbo dombok 1697

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 1740 / sid 1 (AID: v206282.b1740.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]

 
1
Anno 1697 d 9, 10, 11, 12 och 13 Marty höltz
Ordinarie Winterting med allmogen af Sunnerbo häradt,
å rättan Tingstad Liungby, närwarande Cronones Befallnings-
man wälbet.de Gabriel Wijkman, sampt häradz wahnlige
Nembd, Neml.n

  Per Jonßon i Alltaböke, Oluff i Theßåhs,
  Per Jonßon i Berghem, Joen i Ramskough,
  Oluff i Gnußtorp Sohne i Båhrshult,
  Måns i Båckaboda, Oluff i Hallarp,
  Per i Gyllteboda, Bengt i Ößlöf,
  Sohne i Lindåhs     och Måns i Broddalt.

Sedan Tinget Ordenteligen publicerat och afkunnat wardt,
uppbödes efterskrefne Jordalotter och skatterättigheter Neml.n

Jöns Thorßon i Bohok, kiöpt af H. Anna Tohrsdotter   1
deß andehl i Norregården Ehlinge för 156 dl.r Km.t upp-    
biudes 3 g.n  
     
Bengt Larßon i Ångelstad, låter uppbiuda Tree syster-   2
lotter uthi 1/4 af skattegården i uhlarp 3 g.n  
     
Joen Månßon i Hallaböke låter uppbiuda 1/4 skatteJord Jbm 3 g.n 3
     
Swen Jacobßon i Hambra låter uppbiuda skatterättig-   4
heten i Södregården Jbm
3 g.n  
     
Joen Nilßon i Lillegården Bollmaryd, låter uppbiuda
  5
11 skieppeland Jord der sammastädes
Noch deßuthan både genom kiöp och byte, Joen till-
handlat sigh någre Jordelotter i ber.de Lillegård
   
som uppbiudes
3 g.n  
     
Harall Jönßon i Fageredt, af åthskillige Sälljare till-
  6
  /: handlat
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 1740 / sid 1 (AID: v206282.b1740.s1, NAD: SE/VALA/0382503)