Sunnerbo dombok 1697

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 2570 / sid 165 (AID: v206282.b2570.s165, NAD: SE/VALA/0382503)
164
 
         i Kringelhollma och Swen Eskellßon i Wägla,
         sampt Jöns Larßon Jbm för 30 dlr S.mt, effter
         bref d 27 Novemb: 692.
         Noch Harall kiöpt af Solldaten Per Larsson
         för Hallarydz rote, 2 skieppeland Jord för
 
           7 dlr S.mt, bref d 12 Julij 1696. 1 g.n
     
58 Oluff Hanßon i Saxnähs, tillhandlat sigh genom  
 
         deß föräldrars betalande skuld, 1/3 skattejord
         i Stora Swenshult, hwar på lofwas wed nästa
         Ting inskaffa ett richtigt kiöpebref, i medler-
 
           tijd uppbiudes skattejorden jnterims wijs 1 g.n
     
  Häradzhöfdingen wälb:ne Hans Berghman, låter uppbiuda frälßehemmanet  
           Smediemåla i Ryßby Sochn som han kiöpt haf.r af H.r Capti.n wälb: H.r  
           Erick Koscull för 250 dlr S.mt, bref d 8 Junij 697. 1 g.n
     
59 Samma dagh framkom för Retten, Corporalen Bengt Jsraëlsson,  
 
gifwandes tillkienna, huruledes deß broder Nils Jsraëlsson
från Sunnerbo häradt, Ångelstad Sochn och uhlarp,
är sinnat begifwa sigh under det Lofl. Skräddare Embetet,
begierandes om deß lefwerne och härkomst ett sanferdigt
bewijs och Bördzbref;     fördenskull blef på tillfrågan af
Nembden som närwarande allmoge bewittnat, om denne Nils
Jsraëlssons redel. afkomst och aflinge, hans fader Ehrligh
och beskiedeligh Jsraël Bengtzson i uhlarp, och Modren
H. Kierstin Larsdotter i uhlarp, der öfwer ett attestatum
publicum meddelat blef.
 
 
 
 
60
Samma dagh insinuerade åboen uppå frälßehem-
 
 
manet Swensgård Flattinge och Hallßiö Sochn,
Nembdemennernes Oluff Anderßons i Gnußtorp och
Bengt Knutzsons i Ößlöf håldne syne Ransakning,
öfwer ber.de hemmans wilckor och lägenheter, begie-
randes der öfwer TingzRettens Attestatum;
 

  /: och
 
165
Och såsom Nembde- och Synemännerne beretta, Till of-
wanNembde Swen Jönßons gård Flattinge, wara alle-
nast femb Tunnor och Ett skieppelandz wåhr-uthsäde med
struket måhl, till åker och äng mycket magert och skrijnt, att
der af ey kan mehr födas än 10 Nööt, Ett kowerd fåår
och Een häst, hwilcket och på tillfrågan samptel. Nemb-
den, som Omståande Allmoge intygade santt wara, och 
att detta hemmanet uthan tarfweligh förmedling ey kan bestå.
 
   
Arendatoren uthi Sätesgården Bollmstad, i Retten 61
insinuerade Ångelstad församblingz Attestatum af d
22 Julij 697. Som för Retten publice upplästes,
och blef på tillfrågan af Nembden bewittnat, ber.de Attest
sanferdigh wara, Nembl.n att 1/2 Norregården Bollmstad
under under Sätesgården Jbm indragen är.
 
   
Samma dagh præsenterades i Retten ett med wittne 62
ratificerat kiöpebref, dat: Giötheryd d 27 April
695. uthgifwet och underskrefwit af Larß Nilßon i Hull-
hult, uthi hwilcket han tillstår, sigh af frij willia och berådde
mode, hafwa sållt till Joen Anderßon i Kållakiöp 1/4 skatte-
Jord der sammastädes, och derföre bekommit sin fulla
och richtiga betalning, Nembl.n Siuttijo Otta dal.r 16 öre
S.mt;     Och emedan detta kiöp är frijwilleligen giordt, och
betalningen richtigt påfolgt, dy dömbdes det krafftigt och
gillt, ewerdeligen stånda och aldrig återgånga etc.
 
   
Samma dagh præsenterades i Retten ett af åthskillige 63
underskrefwit och med wittne ratificerat kiöpebref
dat: Liungby d 22 Junij 1695. uthi hwilcket
 

  /: Lußa
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 2570 / sid 165 (AID: v206282.b2570.s165, NAD: SE/VALA/0382503)