Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3190 (AID: v205987.b3190, NAD: SE/VALA/0382503)
29v
i Toffta den tijdh han uthi Norige i förleden frigdetijd under Majorens
Joseph ooß Commendo för öfwer officerare under dett Smålänska
Dragone Regementitt, tiänte dett han för hans tapper förehållande uthi
stormar, occasioner och skiäreijßlor hafwer förhållitt sigh som een
ährlig tapper och trogen krigzman ägnar och bör med förtiändt
loford, och fick dett beröm af hans hög Excellentz Richz feltherren
Salig grefwe Lars Kagg i förstormen för hall, att hon aff hans
Excellentz tå storman aflupen war, strax ifrån leutnant till
Capitein wnder samma Regemente förrstelt bleff, dett samma
mång ährliga flere Cavalleur brede wed bewittna må, som tå
ther tillstädes ware, deßlikest publice åtinge betygaß dett wäl-
be.te Nillß Johanson Capitein hafwer med hustru och barn förhål-
litt sigh her i bygden af barndom, och all dhen tijden han haffwer
waritt hemma i Landett som een ährlig uprichtig man i wmgänge
och lefwerne, Sådant the honon för sanningh och rättwisan skull
icke kunne benekaß. deß till mehra wißo att så ähr å tinge
upwist och bewittnadt, betygar Nembden med häradtz Jnsegle Jämp-
te wnderskrifwande Actum anno Die et loco ut Supra.
 
S.d. framträdde Jöens Håkanson på Stenßnäß och tilltalade läns-
manen Anundh i grythult dett han hafwer beskylladt hans huß-
bonde wälb Erich Anderßon Oxe han will med Inhägnadt, taga
honom ifrån öpitt mulabete i Skog och mark, emoth gamall
häfd. Hwar till Anundt i grythult begärar ransakning uthi
sin hußbondeß och skatzägandes närwara, eller hans fullmäk-
tige Lagslitas må, till Swarß i saken.
 
S.d. framträdde Jöens bengtßon i Sölane Oluf Rosenströms
godza fogte som tillförene angaf Per Raßmußon i Croneboda å
skatta frellße för Elackt munbruk och wndsägning, af nedsa
för han skulle flyttia ifrån waßhult sin gambla fädernesgård
Jöenß bengtßon föregifwer han skiälte hans herre för een
Liugare i gåår, der till Peder Raßmusson Nekar, Jöens bengt-
ßon beropar sigh på wittne, Jöens olufson i Skrede fram-
kallades, Edeligen bekänner han icke hörde Peder Raßmußon
 
  skiälla
30r
Skälle wälb. oluf Rosenstierna för een liugare, giörde der
på sin siällß saligheetz Edh och afstegh. Doch Joen Larßon i 
waßhult tillstår orditt sigh hörde, huar till Peder Raßmußon
swarar, Joen ähr hans swåger och afwundzman blefwen sedan
han gick honom wndan hemanet effter han äger Per Raßmußons
syster.     Näst Insinuerar Per Raßmußon sin forklaringh
och uplästes hans replicationis skrefft, till förklaringh moth
Jöenß bengtßon första inlaga.     Ther näst upsteg w.t Jöran
Nillson och begärar på sin herres Generalens H.r Per Sparres
wägnar, Emädan Per Raßmas ähr afflutter waßhult och in wp
på hans Nådige herres skatta frällße heman Cronoboda, dett han
som een annan bonde må wnder Lagh och rättwisan handhafwas,
Noch beswärar sigh Per Raßmußon ofwer sin Swåger Jon Larsßon
i waßhult, dett winter rougen hans uthsädh, på Ny uprödd tompt
till Siu skeppeland och will honom dhen rougen förwägra, Sädes
gröeden ähro deß föruthan behållne, och trädes åkrarna upkörd
hallfparten, om dhen lille lijrkan ett skeppe land hafwer Peder
Raßmußon siällf giordt up af uthmark och fick der på hallf-
fierde trafwe och körde den hem till sin, men dhen andra Rou-
gen på gårdz staden lijcka upgiordt blef Siuttan trafwen och
18 Nekar ähr upskuren halfparten af Peder Raßmußons folk,
den andre af Joen Larßon. Jöens bengtßon bekänner Peder
Raßmußon hafwer richtigt betalt rätta åhrs skatten i reda pän.r
 
Tingzrättens uthslagh follgde af föreskreffne ordsaker.
1.) först befinner Rätten dett wälb. oluf Rosenstierna hafwer låtit
 
på skrifwa Peder Raßmußon odrägelig dagzwerke på så
kort tijdh, i dett han Per Raßmußon war under hans lydna alle-
nast ett halfft åhr.
2.) Till ther månge beskyllninger, ähre inga anden wittne uthan
 
wälb. oluf Rosenstiernaß egne tiänare, huilka ringa eller in-
ga wittzordh gifwaß i ty måål.
3.) ähr ingen skada skedder, des för uthan Nekar Peder Raßmußon
  der till, altså om så wore ähr hött medh inga bött.
 
  4.) Emädan
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3190 (AID: v205987.b3190, NAD: SE/VALA/0382503)