Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3130 (AID: v205987.b3130, NAD: SE/VALA/0382503)
23v
Anno 1667. den 16. 17 och 18 septemb. hölß lagating uthi Synnerbo hä-
radt i fallnaweka öfwerwarandes Edle wälb. Nillß Nillßon Lindegreen till
Forßa, Sponißlanda och bräkentorp Assessor uthi then höglofliga kongl.
Götarijkes hofrätt i Jöncköpingh, och häradtzhofding öfwer Synnerbo
Häradh. Theßlikest Ehreborne walbetrodde och förståndige man Ißraell
Joenßon på Ternhult och Nåterö, Cronones häradtz befallningzman.
Wnderskrefwer Lagläßare sampt Edsworne Nembd medh meninge all-
moge tillstades af be.te härade.
 
Nembden
Jon Jonßon i Rydh. Joen Anderßon i horn. Simon i Westerhult.
Joen i drageryd. Joen i Wiggåßen. Johan Erichßon i Wexiö.
Per Joenßon i Snelßböke. Knuth i biärnare. Erich i fallnaweka.
Joen i Siöhult. Joen Krååk i Linneråß. Joen i Dragerydh.
 
S.d. Joen Kråk i Linneråß samtycktes att blifwa Edsworen Nembdeman
Effter sins faders dödeliga afgångh aflade sin Nembdemans Edh med hand å book.
 
S.d. framträdde för rätten Jöenß Jäppaßon i Tuteryd och begärade på
församblingens wägnar, till kiörkio bygning i tutaryd att späna medh.
Bewilliades effter skogzordinantien att plantera 3 unga trädh igen för
hwario the afhugga.   Samaledes till kiörkio stapelen i berga både på
huließ och Torlarpß by almening medh skogawachtarnaß och Nembdemans
afwittning Teßlikest till Kånna kiörkio.
 
S.d. Insinuerade Crononeß häradtz befallningzman w.tt Ißraell Jöenßon nå-
gra Attester publice upläßas och Confirmeras må den een hoop uthfattige
och bortdöda personer, uthi Mantalß längder uppskrefne, effter them in-
tett finnes att tillgå som the i bokstafwen lyda i sig siellfwe.
 
S.d. beswärade sigh Anderß Anderßon i Tolarp, med flere sina grannar
ofwer Thor perßon Jbm å Crone frellße om infreda ödes ängiar i S[..]
för honom, och han lofwat them betalning till goda Nöija, hörtt uhr satt
i stark, Anderß i Tolarp föregifwer han tillsatte med sina grannar
tolf dagzwerke af egen bekåstnat fyra bönder.   Rx Tingzrättens
uthslagh follgde när ther få af Thor 2 dlr Sm.t må the låta sig benöija
och satte för sigh löffte.
 
S.d. kärade Johan Nillson i Ryd moth sin farbroder gudmund Anderßon i Ma-
råß medh sin moder Karin Hendrichzdtter om siu lånta Rdlr af hennes
Salige man Nillß för Några åhr, gudmund kändz wedh giäldett, Johan kräf-
wer Intereße, gudmund swarar han hafwer Kåstatt på sin broderbarn
föda och skräddare lärrlön, Så och hußherberger af änkian h. Karin Hendrichz-
dotter lego löst i Sexton åhrß tijdh. Resolution gudmund betalar
 
  till Johan
24r
till Johan och hans moder 4 Rdlr och the andre tree Richz dlr upsättiaß
till Joen Nillsonß hemkomst, hwad lärelön och 3 lånte Rdlr kan framdeles
liquideras.
 
S.d. fram kom Jönß Erlandson i Quenßlöf kärade moth sina grannar
i käringe tre stycken den een koo dööd på uthmarken och beskyller them medh
sin gärßegårdh ther uthinnan wara wållande, denne swara dher satte gerße-
gården der han för stood och icke förderfwade hans koo, hwilka och purgera
sig med siellf sins Eder N. Håkan bengtßon i Käringe börge bengtßon och
Josep Anderson Eden fylles att the icke rådde före Jöenß Erlandßons koo
blef döödh, på uthmarken. Ty böte Jöenß Erlandßon för obewißlig kärar
3 mkr till 3 skifftes Effter lag Tingm: B. 20 Cap. i L.L.
 
S.d. gafz till känna dett Christopher Jßrellßon i Hullie å skatta Crone
hafwer lägratt een ogifft tillförena kränkt Manna gunnadotter hooß
honom till tiänst, doch hon war född af ächta sängh barnedt föddes j
Maijo, Christopher böte för skiökaß besofning 3 mkr till 3 skifftes effter
lag och landzed.
 
S.d. framhades Johan Jöranßon i domare å skatte ogifft dräng bekän-
ner sigh lagradt hafwa, een ogifft gunill gunadotter hon fodd af ächta
säng till achtenskap kan han icke bewkaß, ty böte för mökränkning
Effter lag Gifftm. B. 40 mkr till 3 skifftes fadernom konungenom och häradt
3 Cap. i L.L.
 
S.d. framsteltes för Rätten Anderß uddaßon i Rößhult å skatte frellse till
förende änk bekänner sigh lägradt hafwa sin tillförende lego piga
Britta Månsadotter tillstår lagerßmåledt begyntes för Julen i medler tijdh
befriade sigh med een änkia fierdedag Juul och Wigdes wedh änkian medh
före liußning å Predikestolen wed kyndermeßo tijdh, Men barnet föddes
den 21 Augusti och britta trodde intett sig wara hafwande, när Anders
sig befrijade britta war född af ächta sängh.     Ty böte Anders udda-
ßon för mokränkning 40 mkr till 3 skefftel Effter Lag Geffterm: B. 3 Cap
i L.L. fadernom konongenom och häradett.
 
S.d. framkom Johan Kuße Ryttare ifrån Skåne med sin hustru Elisa-
beth Johanßdotter som ähr barnfödd her i bygden kärade till Anderß Nill-
ßon i Nygårdh och hans hustru Ingebor Joensdotter om een kista som
hans hustru Elisabeth skulle till arfz och booß fallen wara, hwilken
Anderß Nillßon säger sigh kiöpt hafwa af Elisabetz broder Per Johanßon
uthi Moderens hustru Malins åhöran och närwaro och gaf för kistan
en Ducat och een hallf Crona, Elliest föregifwer Anders Nillßon
Peder Johanson sade sig hafwa kistan i pant för een Myße om Sex
Rdlr hon lößes aldrig af hans syster.      Tå swarade morsysteren
Jag menar dett ähr Elisabetz kista, men Per Johanson sade sig hafwa
den i pant för een quinfolkz myßa, der till hustru Elisabeth Nekar
 
  och giorde siellff
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3130 (AID: v205987.b3130, NAD: SE/VALA/0382503)