Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3070 (AID: v205987.b3070, NAD: SE/VALA/0382503)
17v
den och haffwa kan och hwerio handa tillfelle hon upspunnin ähr, skall
aldeles wara her medh emellan them theraß hustrur och barn död att
och skall någre o någon måtte, effter thenna dagen, den andre an-
tingen medh ordh eller gerninger wara förnär eller förtreta, [..]
sampteligen wara förplichtade giöra hwar andra alt godt i godh
granna wänskap och samdrächtigheet, och dhen her emoth i det
ringaste sig förbryter skall betala tolf Rdlrs wijte, hwilkedt
halfparten dhen lofliga Synnerbo tingzrätt, och andre hallfparte..
Götterydz kiörkia tillhöra skall, detta således oryggeligen slutade wa-
ra, betygar och stadfäster iagh och denne andre wittnen berede
wedh Contrahenternes nempn hand och Sigill och i störste tiänst
odmiukheet dhen loflige Synnerbo tingzrättz gunstiga Approbat[..]
och Confirmation anmodar.
Contrahentes. Ebbe Joenßon i skate Andreas A. Dryander
  Joen bengtßon boda Götter. past.
  Joen Ebbaßon    
      Testes Per Johanßon i Rydh
      Jöens Torstenßon i Romarehyltan
Såsom denne förlijckning ähr gudwilligen sluten och af förnemme och tro-
werdige wittne bekrefftatt, Ty dömbdes then uthi alla sina Clausulis
godh och gill, Nu och i tillkomande tijder wedh wijte som the upsatt
hafwa och Sex . för häradtz dombrut.
 
Sammadagh kom för Rätten een beskeedelig daneman Kiälle i Boohook
och Jnlade uthi Rätten ett underskrefwedt köpebref och medh goda
wittne bewiste, att Per bengßon i boarp hafwer sålt hans måger
och dottrar Swen Månßon och Ebbe Månßon medh dheraß hustrur beng-
ta och Ragnill Källa döttrar 1/6 uthi mellom gården i Bäckare och
derföre bekommitt 44 Rdlr. J lijka måtto hafwer Nills Joenßon
i yie sålt till be.te Swen och Ebbe sampt deraß hustrur 1/18 deel
uthi be.te gårdh Bäckaryd, och derförr bekommitt 32½ Rdlr
och till otte lefwatt 4 Cronodaler, Jämwäll hafwer Måns Jönßon
i Horn sålt till förr be.te köpare een Nijonde part i Bäckarydh
och derföre bekommitt, 38 dlr Smt som gör tillhoopa i be.te mellom
gårdh een treedingh, hwilkett köp källe begärade på sina Mågers

  och barnß
18r
och barnß wägnar måtte medh skiöte och domb bekrafftas, och aldenstund
samma kiöp ähr lagligen giordt, Teßlikeß richtig betallningh der-
fore upbuuren, och be.te gårda parter lagbudne och lagståndne ty
dömbdes be.te kiöp fast och ständigt.
 
S.d. wart Ransakadt om then långliga twist emellan Jöens i ökerß-
hult och hans stiufbarn och bewittnat som föllier.
Ebbe Knutßon köpte af Simon påfwellßon 1/3 i grönö gård, mädan
han hade Jöenßas hustru, Jngredh Jöensdotter, till hustru, altså effter
hans dödh behåller hon een treding uthi be.te tredingh, som ähr een Nijonde
deel uthi bemalte gård, och dett öfrige behålla Ebbaß barn för sitt
rätta fäderne, hon ägde med be.te Ebbe 3 barn der af een ähr dödh
hwilken ägde i be.te treding i grönö medh sin söskon 2 Nijonde deelar
som ähr 26 och 2/3 skep. Land, hwar af hans deel war 8 8/9 sk. land. dher
af bekommer Moderen halfparten medh sine barn 4 och 4/9 sk. land 
och således äger nu Joensas hustru uthi gården 13 skep.land och 1/3 skep
som giör i heela gården 1/6.
Jtem Jnlades och ett pergamentz bref Dat. den 19 Januarij 1635 der uthin-
nan förmäles att Ebbe i Julßnäß hafwer bytt och kiöpt twedelen i
i Hiulßnäßa gård och dett förmenes wara skedt uthi Ebbeß förriga
hustruß Elßas lifztijdh och i hennes tijdh intett skiöte tagitt, på gården
uthan der medh fördrögdt, till des hon war dödh, och När Ebbe sedan ha-
de fått siste gifftan denne Jöenßas hustru i ökershult, tå togh han
forst tingskiöte på be.te treedeelar i Hiulßnäß, och tå hafwer lagläsarn
Nillß Äskellßon af hwario handa förseande icke förmält att deße
treedelar woro till handlade uthi föra hustrunes lifztijdh, uthan skiöt
them till Ebbe och hans sidermera hustru, Jngerd Jöenßdotter, den Jöns
 nu sidermhera till hustru bekommitt hafwer, hwilkedt stort miß-
förstånd hafwer förordsakedt emellan moderen och barnen och stiuf-
fadern i Bemälte Ebbe berättas nu af Jöens i ökershult, hafwa sålt
af sin hustrus Jngerd Jöensdotters Jord uthi Näglinge 1/4 Men arfwin-
garna Neka, der till, och säga allenast een deel wara såldh i be.te Näglin-
ge och derföre bekommitt 85 dlr Smt een 4 lodh skeed och för be.te[..]
skall han hafwa kiöpt grönö gårdh, och såsom ingen wiß under-
rättellße skall framwißas, och der af sees både quantum och tijden
när dett såldes och således förnimmes om the panninger ähro Jnlagde

  i Hiulßnäß
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3070 (AID: v205987.b3070, NAD: SE/VALA/0382503)