Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3180 (AID: v205987.b3180, NAD: SE/VALA/0382503)
28v
Kiörkiowald, wed the begynte ther om Jämkas weder att kiörkioherden
moste bästa liudh och stillaståndh. Resolution Arfwedh i bråna böthe 3 mkr
för oliud och gifwe till agunnarydz kiörkio 1 kanna wijn för förargellse
 
Sammaledes Simon i Åhrßhufwud böte 3 mkr och een kanna wijn effter
Sabbatz ordinantien
 
S.d. framträdde Jöran Nillson i bökhult Gen: wälb. Hr Per Sparres befall-
ningzman gifwer till känna dett tu Nybygge wed giäßhult ähro upsatte b[..]
byarna höreda och quänarp till meehn, medh begäran dhe må uthäfwas
Ingen Swarande ähr stämbd eller tillstädes
 
S.d. framstelles Peder Johanson Håkan Jöenßons i bywerma Swen-
tiänare bekänner sigh lägradt haffwa een ogifft piga Kirstin
i Kiörkiobol född af ächta säng tå hon tiänte medh honom
förarp för trij åhr sedan, dhe haffwe drages förr om ächten-
skap, ty icke lagligen bött Ty eftter Lag Gifftm: B. 3 Cap. i [..]
te 40 mkr till 3skifftes fadernom, konungenom, och häradett.
 
Noch lägradt ett annatt oförloffwat quinfollk Sißa Nillsedott
i Liustorp på frällse Sißa ähr född af ächta sängh ty plicte och 
Duplicere bötett effter strafordinantien 80 mkr till 3skifftes fa-
dernom konongenom och häradett wälb. Jöens Nederwudd loff-
wade för sakören.
 
S.d. blef afräcknadt om arfzluter i granhult emellan twen-
ne samangiffte kullar En änk. Joen b.d och een änkia Karin
Perßdotter med sine ofwanskillde barn, der ofwer upwistes
een arfskiftningz Specification H.r Lars Siggonis medh flere
goda män öfwer warat haffwa uplastes och exhibitum på-
teknades.
 
S.d. kom fram H.r bengt i Nyttia Capelan och gaf till känna dett
han medh sin hustru hafwer kiöpt ett stood af sin Swåger Joen
Perßon i trotteslöff för fyra Rdlr och betalar dhem siellf, J medler
tijdh stiger een annan swåger Per Raßmußon i Waßhult H.r bengt
oåthspordt och betalar samma 4 Rdlr uthan H.r bengtz och femb
hustruß mine. Resolutio Peder Raßmußon söker sin betall-
ningh af sin fångisman och dett H.r bengt een gång betalt haffwer
wari okorafd.
 
S.d. framträdde för Tingzrätten Måns Anderson i quenslöff sigh
högeligen beklagar dett Måns Perßon i Toffta een Rymbd Soldat
 
 
hafwer honom
29r
hafwer honom illa bedragitt, dett han legde honom först till kneht
för sig, Sedan follgde han på tågh åth Påland, men effter han war
der ifrån hemkommen begynner han till att stiäla i bygden och
bedraga gott follk till han aldeles Rymbde, icke så för knehta
tiänsten skull som för stöld och tiufwa stycke skull han her i byg-
den begåått hade, såsom Per Stenßon fordom leutnant medh egen
hand wittnar och underskrefwedt hafwer Daterat Brodh den
16 Junij 667 hwar och medh betygaß som granarna och månge
ährliga man bewittna weth, dett be.te Måns Pederßon kom ifrån
Pollniska krigedt begynte han till att stiäla, Nembl: ifrån
Jöens olufßon i falnaweka till Siu Rdlr ifrån Nills Johanßon
i Toffta öfwer 30 Rdlr Noch wanade eller lägh sigh till ifrån
Swen Pederßon i Liungby tollf Rdlr ifrån Peder Stenßon i
brodh 2 Rdlr Jfrån Joen i Äplanäß 9 Rdlr Jfrån Jöens i Nääs
3 Rdlr detta wara således publice å tinge begäradt och atteste-
rat i tingz protocoll inskrefwitt för sanningh och rättwijßan
skulle icke kunna benekaß.
 
S.d. framträdde för Rätten öhrebor och Manhafftig Capiten Nillß Johan-
son i Toffta och begärade ett sanferdigt tingz attest huruledes hon
sigh förhållitt hafwer hemma och borte på togh. Nu upwiste han
först sin fordom leutnantz till häst Nillß Jöenßons skreffteliga
Attest, J dett att Nillß Johanßon i Toffta hafwer under Reutm.re
Salig Joen Anderßon och under öfwersten Salig grefwe Fredrich
Stenbåkz Regemente han först werfwades, och satte till Ryttare
tiänsten Anno 1633 i februarij Månadt, alt sedan hållitt sigh som
een ährlig trogen krigzman både i Prijßen Tyßland, Pålandh
och danmark hållitt färdigt rustninger och karlen och undertijden
reditt siällf giordt Cronan goda tiänst så inga honom beskylla
kan uthan dett som lofligitt ähr, och i den tiänsten till satt 14
hästar med tyg och Carler, Noch tillsatt och håller annu rustiänst
med egen handskrefwedt och underskrefwitt den 12 Aprilis 667.
 
Sedan upwiste Majorens ähreborens och Manh.t Jooseph ooß attest
med egen hand och Signete verificerat, Daterat Brusarp den 8
Maij 666 der med betygaß wälbe.te Capiten Nillß Johanßon i
 
  Toffta
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3180 (AID: v205987.b3180, NAD: SE/VALA/0382503)