Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3060 (AID: v205987.b3060, NAD: SE/VALA/0382503)
16v
S.d. Inlade uthi Rätten wälb. fru Margreta Siöblad till grimarp och biärnhult
ett wnderskrefwitt kiöpebref, Daterat Askenäs d. 30 octob: 665 deruthinnan
walb: Maria gyllenneroot bekänner sig af een frij willia och med sin kiära
fru moders goda Ja och samtyckio hafwa uplåtitt och sålt ofwan och welb:
te fru Margreta Siöblad och hennes k. barn een sin faste Arfwegårdh i Småland
belägin Synnerbo häradh och götterydz Sochn Jonßkiöp b.d som åhrligen Räntar
Siu lb Smör dagzwerke 6 Konungzh. 2 sampt andra Pertzedler som der af-
går, och derföre bekänner sig till fulle Nöijo hafwa bekommitt 700 dlr
Sm.t hwilkett kiöp hennes k. moder wälb. fru britta lilliesparr till Aske-
näs tillijka medh henne, och andra trowerdiga wittne hafwer wnder skref-
witt, deßlikest försegladt, och bekrefftat, och Jemwäll begäret af häradtz-
höfdingen uthi be.te härade, hon wille detta kiöp med domb med skiöte
efter laga upbud Confirmera och såsom detta kiöp således ähr lagligen
passerat Teßlikest medh wittne bekräfftat. hwilken gårdh och åhr lagbudin
och lagstånden ty dömbdes dett köp krafftigt och gilt ewerdeligen stånda och
aldrig återgånga, och således afhändes etc.
 
S.d. kom för Rätten Ebbe i skateboda, och hans son Joen Ebbaßon och Jon
bengtßon Jbm och berättade sigh wara wänligen och wällförlijkte om
the ägo trätter och annat munbruk dhe hade een tijdh emoth hwar andra
Jnläggiandes deröfwer een förlijkningzskrefft Daterat förledne dag 8
Septemb: wnder hwilke dhe hafwa låtitt skrifwa sina Nampn och dher öf-
Wer till wittne hans Ehrewördigheet kiörkioherden uthi götteryd M.r Anders
Dryander sampt  Länsmanen Per Johanßon i Rydh, och Jöens Torstenßon i
Romnarehöltan ödmiukeligen begärandes Rätten wille samma förlijkningh
icke allenast uthi protocollit inskrifwa, uthan och med domb Confir-
mera, dett dhem bewilliades och lyder ordh ifrån ordh som fölier.
 
Anno 1667 den 8 Septemb: besöckte migh wnderteknadt ährlige danemen-
nerna Ebbe i skateboda, Joen Ebbaßon Joen bengßon i skateboda beklagandes
sigh öfwer den stridigheet och osämmia som emellan dhem som altijd till-
förrna hafwa waritt, goda och förtrogna wenner, och grannar, för någon
tijdh sedan, deelß om några skogz ägor och deelß Sedermera om någett onyt-
tigt munbruk och munkiämpande, upwuxit war, förmälandes att dett
ångrade them, dett ther till forna, så uthaf theraß egen hårdheet, Jnbyrdes medh
hwar andra som och uthaf andra meniskiorß ingifwande och upäggiande
wore komne i dett sinuett, att the sedan oenigheet offentelig för Rätta
å tinge andragitt och anhändig gjort hade, tychte the och ganska illa wara
att ther icke tå strax i begynnelßen förentes, när dem gunsteligen af
den lofliga tingzrätten icke allenast effterlåtz, uthan och förmentes
att the som altijd hafwa waritt ährliga män och godhe grannar Jn-

  byrdes
17r
Jnbyrdes, wille sigh förlijka, och icke dhen lofliga tingzrätt medh fåfängdt
kif bemöda, önskade och att saken dhem emellan motte på bästa sätt och i
wänligheet Componeras, att icke mera haat och granna, trättor till äfwen-
tyrß emellan deraß månge wnge söner sigh yppa skulle. Och begärade
af mig wnderteknadt att iagh wille gifwa them mitt rådh, huru the 
her med bäst skulle omgåß, och der dett stode tillgörande, dett iag dem
i wenligheet förlijka wille, Så ehuru well iagh migh gerna hade wellatt
Excuserat, Såsom iag icke så noga weste huru wijda dheraß action
sigh strächte, och om deraß anmodan giörlig war, Lijkwäll efter mig kon-
nog twar både om ofwanbe:te Personers gamble gode Nampnn och rychte.
så wäll som den fruchten dhe gamble männerna Ebbe och Joen drogo om sine
barn, att the lätteligen af harm och afwund wed gifwen lägenheet
framdeles kunna, uthbriste, och i slagzmål och olycka råka, der så
wore att the skulle för Rätta, hwarß annorß olyckia sökia, och icke
standna för ähn i dett högsta Ty söckte iag om thett stode till att för-
lijka, frågade den först, om the om skogzägorna, wille förena sigh, och
sedan om thee wiste någott annatt medh hwar andra, ähn dett som ähr-
ligitt och gott ähr? dem till warade the sampteligen, att the gerna wille
icke allenast om skogen, uthan och om alt annat trättismål sigh för-
lijka, ty the wiste intett annat medh hwar andra, ähn ährligitt och gott,
Sade och att the hade  aldrigh hwar andra någon tingh beskyllat, som ähran
rörer, uthan the hafwa å både sijdor söckt, att the skulle kunna Jnwekla
hwar andra, att the på hwar andra skolle giort någon beskylldningh
ändock ther thett icke förmåtte, på thett effter the weste i samweth sin oskyll-
digheet, att the kunde olämpa hwar andra, att the någon beskyllningh
giordt hade på wijßa.
derföre på then gode förhoppningen att then loflige Synnerbo tingzrätt
som af deraß förre actioner hafwer haft omack, och beswär, täck
tes denne theraß förlijckningh wederkänna, behaga gilla, och offenteligen
till mera ständigheet, bekräffta, slutandes denne förlijkningh såsom och of-
wanbe.te och her med och af thetta brefz krafft, aldeles och fullkommeligen
sluta, att oryggeligitt fördrogh sin emellan salunda. Att uthi den stridige
skogzdeelen skall Joen bengtzsonß ägor sträcka sigh ifrån Nordesta sijdan på tor-
pa ställitt och rätt wester nedh i ängiagärdett, dett öfrige på Söder sijdan
behålla Ebbe och hans Son, till dheraß gårdh. Ähr och wetandes att
altthenstundh några böker finnaß i Ebbaß daal, som tiusligh ähr, Ty skall
Ebbe och hans Son Joen till deraß gårdh åhrligen effter låtitt warda
när ålden ähra hafwa ther twenne Swijn, all annor oenigheet och
förtretenheet, som der emellan sigh hafft hafwa, hwad Nampn
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3060 (AID: v205987.b3060, NAD: SE/VALA/0382503)