Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2960 (AID: v205987.b2960, NAD: SE/VALA/0382503)
6v
1 Stäckinge frälse i berga S. frälse sälies af  
1 frälsegård i domare i s.s. wälb. Swen Rib- 1
1/2 Ibm frälse bing till hr Gu-  
  staff bonde.  
 
Lambakull skatta på pant 1/4 een åker om 3½ sk.l.
 
1 Borsna
1 Oijiabäck ½ hn.  
1 Åhrhult frälse sälier  
1 foothult grefwe Gustaff  
1 Badstadh Adam Baner till 1
1 Horseberga wälb. Johan Fredrick  
1 Bolmarydh von frisendorph  
1 Ibm
1 Bodha
1 Kiäringe
1 Rißa ½ hn.
1 Hulegård i Jngelstad i Bärga S.
1 Bråten i markarydz S.
1/4 af mellomgård i bäckare
1/4 af Kålaköp i Götherydz S.
1/4 af Wreet i Odensiö S.
1/8 aff abeshult i Wrå S.
1 Norregård ijfla i Liunga S. 1
1/2 Jöns Erichsons gård i Lunden i ramborne
1/4 af Wästergård i hallarp i Anderstad S.
1/4 af forsa i Torpa S.
1/2 Eliasköp i Götherydz S.
1/4 aff Ößiöhult i odensiö S.

  Anno 1667.
7r
Anno 1667 dhen 17 ch 18 Junij ordinarie Lagating stodh uthi Synderbo
häradh widh rättan tingstadh hamneda, uthi närwaro Edle wälb. Nilß
Nilßon Lindegreen till forsa spånislanda och Bräkentorp Assessor uthi
dhen högloflige Kongl. Götharijkeß hofrätt i Jöncköping, och häradz höfding
öfwer Synderbohäradt, Theßlikest Ehreborne wälbetrodde och för-
ståndige män, Jsraël Jönson på tärnhult och nåterö Crononeß häradz
befalningzman, underskrifwin lagläsare, sampt häradz edh swu-
rin nämbd, med menige almoge tillstädes af b.te häradhe.
Nämbden.
Jon Jönson i rydh. Jon Anderson i Horn, Simon Thorson i wästerhult,
Peder Anderson i Berghem, Peder Jonson i snälßböke, Johan i Wikesiö,
Jon i Wiggåsen, Knut i Biärnare, Anderß Pederson i åmoth
Jon Nilson i dragerydh, Larß i ragnilaköp, Anderß Jönson i Bäck.
 
S.d. Upsteg Simon Thorson i wästerhult och bekände sig wara ful-
mechtig på Swenß i malmares wägnar, att afhöra stuth, på dhet läruft
som togz ifran Anders i skeen, ty uplästes förra tingz protocoll om samma
act, uthi parternaß närwaro, som dhet i bookstafwen lyder intecknat
dhen 9 Martij 1667.
 
S.d. framstelteß Nilß Månson i älinge å frälse bekenner sig haf-
wa i hasttig wrede stuckit Jönß B.S. i bäckare med een Knijff itt full-
såår genom armen, och itt mindre såår. Ty böte Nilß Månson för
itt fullsåår 20 till 3 skifft. Så och för mindre såår 6 Målß-
äganden 3 och 3 till 3 skifftes 1 Såram. B. 6 och 20 cap. i LL.
the äro förlikte för sine personer.
 
S.d. framkom Siunde Thursoni årsliunga ifrån schåne och
kärade moth Peder Jonson i Hiulswijk om tu sålda skiuta, som
Siunde säger wara från honom stulna, i schåne, och nu dhem
här uppe igen spordt, Peder Jonson förgifwer hanß broder
Germundh Jonson i sånna satte nedh stolen hooß hanß till att för-
sälia, nu är hanß broder icke stämbd eller tillstädes som dhem
nidsatte, J medler tijdh äro stoden sålda till twå Boråß karlar
Jon Månson och Larß Bengtson som köpte skiuten för 10 cro-
ner och 16 öra. Dock Germund jonson säger sig fått skiuten
aff tu quinfolck nu icke tillstädeß. Ty upsattes till fånges-
man och winn komma tillstädes, och Peder jonson må sigh
uhr tiufnat leda. J medler tijdh må äganden få sin skiut
igen som medh wittne bewijsar sitt stulit wara, och Borås boer-
na söke sina peningar igen hooß dhen som Ohemult sålt. Och
Peder Jonson må ställa för sig lyffte, till han får sin fångesman
fram.

  S.d. framsteltes
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2960 (AID: v205987.b2960, NAD: SE/VALA/0382503)