Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2950 (AID: v205987.b2950, NAD: SE/VALA/0382503)
5v
Hwad dhen puncten anlangar om mißtanke för funnit godz i itt
steen röör på annorß grund, giorde peder raßmundson sielfkräf-
iandeß een högh bedyrat eedh, sig dherföre oskyldig wara, dher me
wari dhen puncten uphäfwen. Ther effter giorde parterna affträd.
 
Sedan inklalladeß först igen peder raßmundson och tillspordeß
hwarföre han hafwer giordt sig så mycket mootwillig och gensträff-
wogh, emot sin hußbonde i winder? Peder raßmundson swarar, när
han bleff affsagder aff sin fädernesgård Uaaßhult, dher fader
farfader för honom bodt, uprödt, och bygt hafwa, rådde han intet för
sitt häfftiga wredes modh. Om skiutzningen bleff han intet till-
sagd i rättan tidh som dhe andre bönder.
Så och strax efter starkt ondt yrewäder begyntes, dher med afsteg.
Nogot dher effter inkalladeß wälb. hrn. Oluff rosenstierna och till-
frågadeß hwarförr han lägger så stoor tunga medh Ekespån, win-
terkörßlor, skiutzningar och dagzwärke på Peder Raßmundson,
som i dhenne restlängd upförrß till bekostnat itt åhr, in moth 20.
dlr S.mt. dher till swarar wälb. Oluff rosenstierna, med Eke-
spån, kalck, sädeßhämptningh och trägårdzbalkar, fordras allenast
dhetta åhret, Sedan när dhen gerningen är giordh, blifwa the frij
i mång åhr innan dhet afrottnar, hwar medh giorde affträdh.
Sententia interlocutoria folgde.
Emädan Peder raßmundson beropar sig på frånwarandeß wittne,
om sina giorde dagzwärke och skiutzningar, så och begärar dagh
skriffteligen swara till dhenne sin herres inlago, kan dhet hono icke
förwägraß, så och efter the twar seent på lögerdagz quällen.
ytterst efter begäran om konungzfridh öfr wälb hr oluff rosen-
stierna, sin person och sina, liustes och kunnugas på hanß Kongl.
May:tz wår allernådigste konungz och herres wägnar, till Sweri-
ge, Konungz fredh, öfr wälb. hr. Oluff rosenstierna, hanß hustr,
barn, tienare och under hafwande, för all otillbörlig öfr wåld
och gewalt, widh kongelig edzöris bruth tillgiörandes, som kostar
lijff och lößöra, dhen dhet som sådant angår, må weta sig warna
och rätta, som ondh iätning uthsagt hafwer.
Dheß till mera wißo att så är å tinge ransakat, betygar lagläsaren
medh egen hand och underskrifwit nampn. Actum ut Supra.
Uppå tingzrättens wägnar
i Synderbo häradh.

  Gårdar upbiudas
6r
  Gårdar upbiudaß

1/3 aff storegård i höreda i bärga S.
1/6 af bårßhult i Götherydz S.
1/3 af bergzgården i berghem i Kånna S.
1/4 roaköp i Torpa S.
1/2 groarydh på itt t?oland när i hinnerydz S.
1 Ekåsen i ryßby S. frälse
2/3 af 1/4 i looßhult uthi odensiö S.
1 Quarnagården i ryßby S.          3
1/8 af gyltebosö för skatzrest i hinnerydz S.
1/3 af norregård i ryßby S.
1 Uäderboda frälse på pant i s.s.
2
1 Eliastorp frälse
1/3 af brogården i anderstad S
1/4 af Stighult i hamneda S.
1/2 Tuthult i markarydz S.
1 Hulegård i tånnerydz S.
1/4 af skepalt i s.s.
1/3 aff Arfwidz gård i dragerydh
1 Söregård i bräkintorp i Liunga S.
1 Wästergård i bråna i agnunnarydz S.
1/3 aff Swen Swensons gård i häreda i berga S.
 
2 gårdar i hedenßtorp i Ångelstad S. frälse
1 Waaßhult i bärga S. frälse på köp
2 skeppeland i Laurentij gårdh i bökhult
1 Åsen i Odensiö S.
1 Wästregården i wedåsen i agunnarydz S.
1/2 tridie fierding i skeen i Anderstad S.
1/2 Synderå i ryßby S.
1/2 Siöastadh i pietterydz S. 3
1 Lijawagn i Giötherydz S.
1 Saxanäß i Lijhult S.
1/3 af bäck i Kånna S.
5/6 af högaholm i markarydz S.
1/10 af boxhult i hinnerydz S.
5 lb ränta i förarp frälse i tutarydz S. 1
   sälier wälb Jöran galle.

  Stäckinge.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2950 (AID: v205987.b2950, NAD: SE/VALA/0382503)