Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3090 (AID: v205987.b3090, NAD: SE/VALA/0382503)
19v
uthan så tacite samtyckt. 3. Gifwitt stort tillfelle till detta hustrurs fnall
J dett, När Nillß kom tijdt till honom att köparen book, hafwer Lars om Mednatz
tijd rest bort till Marknatz och lefnat sin hustru och Nillß allena quarr effter sig
såsom och understundom när Nills hafwer waritt hooß honom, gått bort om affto-
nen att skiuta räfwar, och lefnat Nillß och hustruna allena hemma. 4. Wndan-
dragitt sigh sin achtenskapß plicht, och sagd twar bättre der både allena ähn
fyra personer att föda. 5. War han skylldig att älska Congred i cum uxo-
re och ähre sin ächta maka, qui v. non amat Coriugem Machatur. Altså
Lars een stor ordsak och gifwitt icke ringa tillfelle till denne begångne synden
och derföre syntes rätte att hon borde med halfwa böter N. 40 dlr förskones
och hennes Man som säger sig wara quinnoföhr och intett giordt sin ächtenskaps
plicht, och des för uthan gifwitt tillfälle till detta sin hustrus fall. Måtte
och med serdeles plicht beläggias antingen med påninga böter eller skrift.
Men drängen Nillß saakfältes att böta efter Kongl: strafordningen 40 dlr
och stå upenbara skrift, dock detta alt hemstelles under Kongl: hofrätens
wijdare betänkiande och Nådgunstiga resolution etc.
 
/: amor n: unit, et transmutat, Coniunctionem, mentalem et Corporalem :/
 
S.d. framsteg för Rätten Leutnanten walb. Chrester lood och gaf till känna att såsom
wälb. Anders Kåse på sina och sina syskones wägnar hafwa sålt till walb. peder
hamarskiöld twenne gårder Kallf och bergagården b.de altså hafwer han såsom 
een byrdeman be.te gårder till sigh löst, hwilka såsom the ähre lagbudne och
lagståndne altså begärade han tingsköte och dom på be.te gårdar, och såsom me
be.te hamerskiöldz kiöp ähr lagligen procederat, ty dömbdes dett kraftigt, och der
Leutnanten kan framdeles bewisa at Hr hamerskiöld hafwer Transporterat
på honom sin hafwande köperätt, tå skall leutnanten, när han begärer få ting-
sköte på be.te gårder för sig och sina att behålla och tillträda.
 
S.d. kom för Rätten hr wyrd.tt Hr Perß Son i Lydhult Mons. petter paulin och på sin
faders wägnar anhölt om tingsköte på Kärragarden i Ingelstad, tå blef honom aff
härratzhöfdingen om förståndigat tingzrattens swar, abraham falk sådant för buditt
hwilken föregifwer sigh der på någott hafwaatt pratendera, altså begerade han
af rätten een Citation på b.te Renstnestrar att swara till nästa ting den och bewil-
liades.
 
S.d. framhades een guldsmed Måns i Runkarp hooß hwilken ähr funnitt något
falskzmyndt, hwilkett förmentes han siälf skulle giort, men han beropade sig
på fångißman, begärandes att rätten wille meddela honom ett bref den
upsökia dett och honom blef bewilliatt.
 
Sammadag framsteg M.tig Mårten Hindrichson Landzgewaldigare och gaf till känna
dett senast durchtåg walb: Samuell duße Capteen med sina Compagnie i somar
reste igenom häradett, tog han och hans officerare af bönderna ölhl päningar
så och hans Soldater. Sammaledes Starneflycht i sin arresa till Skåne, som-
bliga togo Sex öra sombliga 4 öra på hästen, Nu ähro hwarken thera Capte-

  nerna
20r
erna stembde eller tillstädes, Ey heller des fullmächtige ty blef upsatt.
 
S.d. Effter Richz och Cammerådz bref ifrån Reductionis herrarna i Stockhollm
angafz om deße hemman ransakningh ifrån Reductionis herrarna i Stochollm
i Nyttia Sochn öde 667 alt Joen Jbm behåller skatta frellße Donerat walb. Carll
Sölfwersparre Ao 650. Oluf Jbm hallfft ödhe 667.
Men Joen Ao 666 i Nyttia rättare hafwer på 666. Nutitt på sin tiänst Rättare frjheet
Peder Nillson i Nyttia b.d Elliest hade han blefwitt på ödesmål A 666 wittnes af Nemdene
för ordsaker denne gårder ähro små skrijna heman i sig sellfwa och tillförende altijdh
waritt förmedlade hallft i owist ifrån Sal. Konong Johanß tijd intill 650, tå the
blefwo Donerade til frelße, men sedan ähro the komne på ödismål, den ena
mehr den andra mindre mäst hwart åhr
Matthes i Nyttia hallfft öde 667 Bolmingaryd behållitt, Balköd behållitt, dock gam-
mal förmedling biärnhult till 650. bökhult     dock af frellse iordägandenom
inlagdt till een fierdingh.     Angellstad Sochn warsitt skatta behållitt. Rya behållit
Alt ofwanskrefne walb. Carll Sölfwersparres Donerade heman innewarande åhr be-
finnes som i Mergrin Annoterat ähr, hwilkett och häradtz Nembd her hooß san-
ferdeligen berättar, Men sedan the Donerade blefwo och intett Nuto förmedlingen
hafwa the beswärligen kunnat skatta och aldeleß her effter blifwa recinerade
så frampt the icke hullpne warda, för des ringa ägor skull des till mehra
wißo i protocoll anteknatt ähr Actum ut Supra.
 
S.d. angafz Swen Anderson i Kornberga för stempning uthan förfalls wittne
att böta 3 till 3 skiftes Effter Lag tingm: 12 Cap.
 
Sammadagh framträdde Lars Jöenßon i Torsett fulmächtig på wälb. axell Kåßes
wägnar till ooßhult och kärade moth åboerna i Liunga sochn, dett ooßhultz
domb ähr af grannerna på grimmarp och der i Näijgden nidhäfwen och Nedbrutin
i Sommarß. Nu swarar Nillß Anderson och bengt gißlason i Tranhult damben
giorde stoor skada på deraß ägniar, ty moste the upsläppa wattnett. Resolutio
Blef warnat och upläsitt af Lagen Bygninga Balken 33: 34 Cap. till rättellße
att wattnet i åhen må hafwa sitt frija uthlopp.
 
S.d. framkom Anders Nillson i bolmare öfwer sins broders Lars Nillsons i Tom-
mare af hynnerydz sochn barna målßman, och gifwer tillkänna, dett hans sal. broder
Lars Nillson ähr afsompnat på krigztågh åth Påland för tijo åhr sedan, och lefnade
han effter sigh hemma hustrun Karin Hansdotter med trij små barn och temme-
ligit behållit bohagh, een åtting arfweiord i skattagården tommare, J medler-
tijd ähr be.te h. Karin hansdotter råkat uthi några åthskilleliga giäld och fattigdomb
och hafwer intett att betala med, sig eller barnen at uppehålla i denna dyra tijden
giälden upteknades hustru Karin tagitt till Låns af Lars börgeßon i Tom-
mare 23 dlr Sölfwermyndt Noch skyldig blefwen till Anna Nillsadotter i Tom-
mare 24 dlr Smt w.tt Jöran Nillson i bökhult halffempte Richzdaler, Noch åhr
667 bekommitt af Anders Nillson och oluf Nillßon farbröderna barnen
till föda fempton skepper Roug, tå kostade skeppan 3 Sm.t och een

  Sommartydd koo
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3090 (AID: v205987.b3090, NAD: SE/VALA/0382503)