Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3010 (AID: v205987.b3010, NAD: SE/VALA/0382503)
11v
Effter högb:te h:s resolution hulpne blifwa, hwilkes nådiga
hugneliga och trösteliga resolution wij medh längtan förmä[..]
och således uthi diupesta underdånigheet efter wår plicht
och skyldigheet ährom och in till wår dödz stund förblifwom.
H:s Kongl. May:tt
 
Underdånigste trooplichtigste och höör-
sammeste fattige undersåtare och
willige skattdragere uthi Synderbo.
 
Såsom paß wijsar Trued pederson i hamneda är med nogre
särdeles ährander förskickat till Stockholm och dher uthi diu-
pesta underdånigheet nogot hooß h:s Kongl. May:tt wår Aller-
nådigste herre och konung Supplicando att anhålla, och dheß
nådigste resolution aff wachta Altså är honom dhetta paß till
större säkerheet i sin reesa meddelat Tienstl. bidiandes
allom, som han i sin reesa tillijtandes warder, att the hono
uthi sin fram och återfärd, icke allenast all godh befordran
bewijsa, uthan låta honom frij och omolesterat förblifwa, att 
dhetta sig således i sanning förhåller, är dhetta paß med Syn-
derbo häradz Secret bekräfftat, Datum Hampneda 19 Julij 667.
 
Ofwanb:te Trued bleff bewiliat för sitt omak 2 öra. S.mt
af hwar gård öfwer heela Synderbo häradt.
 
12r
S.d. framstältes Elin Jönßdotter i alanßköp å skatta frälse
änckia bekänner sig lägrat wara aff Swen Nilson i Kyllhult
nu flutter till alanßköp, hwilken nu är rymbd bygden och gift
man, barn sammanaflat som föddeß i siette weeka, fick doop
och Christendomb och lefwer ännu.
Resolutio. Elin Jönßdotter böte effter straffordinantien 40
dlr S.mt och stå uppenbara skrifft, Elin förmenar kunna
sina böter uppehålla, och stälte för sig lyffte.
 
S.d. Beswärade sig Majoren M:tig Josep oos öfwre sina
grannar i Noortorp, dhet dhe hafwa aff oskiftat byahiordh-
waldh, för nogra åhr intagit till ängia tegar, dhenne åboer
i norrtorp blefwa förmante att rätta sig sielfwe i saken
efter lagh, eliest moste domb fölia å nästa ting, och parterna
möta stämbde wederbörligen.

Samna dagh framkom för rätten Broder Bengtson i älmåß
och gifwer tilkänna dhet han hafwer borgat till sin Salig.
Swåger Månß Pederson fordom Borgemestare i Wexiö
till 70 Rixdlr, dher på gifwit handskriftt och quittantz och 
munteligen satt i underpant med wittne sin skatta arfwe-
iordh i Hulta, uthi Lyhult sochn till Broder Bengtson. Men
dock imedler tidh hafwa arfwingarna förbygångit Broderß
betalningh och såldt bort samma panteiord till Anders i Saxa-
näß. Nu framträdde Jönß Anderson i böke, bewiste sig wara
fulmechtig på arfwingarnaß wägnar med skriftelig full-
macht, Daterat 20 Novembris 666. med twy wittne.
Broder Bengtson beropar sig på wittne om sin pant, twänne
ährlige dannemän medh begäran dhe må afläggia sin lyfliga
Eedh. Nembligen, framkallades aff Broder Bengtson, Peder
Larson i baßeråås, Peder Broderson i prostaköp, med hand
å book edeligen bekämna dhet salig Månß pederson
i Wexiö satte sielff och tillsade sin swåger Broder i älm-
ååß wäl för 14 åhr sedan sin arfwa skattaiordh i hulta

  för 70
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3010 (AID: v205987.b3010, NAD: SE/VALA/0382503)