Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3040 (AID: v205987.b3040, NAD: SE/VALA/0382503)
14v
Anno 1667 dhen 11, 12, och 13 Septembris ordinarie laga ting
höltz uthi Synderbo häradt wid rättan tingstad hamneda öfwer
warandeß Edle Wälb. Nilß Nilson Lindegreen till forsa spåniß-
landa och bräkentorp Assesor uthi then högloflige kongelige
Götha rijkeß hoffrätt och häradzhöfding öfwer Synderbo häradt
Theßlikest ähreborne wälbetrodde och förståndige män Jsra-
el jönson på tärnhult och nåterö cronones häradz befalningz-
man underskrifwen lagläsare, sampt häradz edhswurin nämbd
med menige almoge tillstädes af bemelte häradhe.
                  Nämbden.
Jon Anderson i horn, Jon Jönson i rydh, Simon Thorson i wästerhult,
Peder Anderson i berghem, peder jönson i snälsböke, Johan i Wiksiö,
Jon i wiggåsen, Knut i biärnare, Anders i back, Jon i dragerydh,
Larß i ragnilaköp, Jon Kråk     Jöns i siöhult.
 
S.d. framträdde för rätten wt. Mårtin Hindrichson Landzgewal-
digare och angaff effterskrefne personer, dhet dhe hafwa hysat um-
gått och dolgt nogra tiufwar och rymbda soldater ifrån sin Com-
pagnie, nembligen Larß Anderson i bölminge med brita Arfwidz
dotter ogifft neka sig dher i wara wållande att the hafwa stulit eller
rymbt hafwa the icke warit med them, hwarken i rydh eller gerningh
Nembligen Jönß pederson i rydh, Anderß pederson i Horßöyia,
Kitte pelle i siöhult, nu tillstår Larß Arfwidson the woro therpå
natten och hanß hustru gaf them een måltijd maat. Noch angafß
Birta i saxalt dhet hon war sändt af b.te soldater att tree grannar
Knut och peder i äspenäs med Swen i skogerydh, dhet dhe skulle möta sol-
daterna medh dheras printzlar wid dalabygget, itt ödes torpa ställe
i skogen, Brita nekar sig wetha dhenne angifne soldater skulle hafwa
nogot stulit, Nu berättas peder Pederson i horsöyia hafwer bekommit
af tiufwa godzet itt gammalt årmakläde och een liten nålaputa.
Eliest beträddes nogot tiufwagodz aff Bengt Nilson i Wråå och
Anderß Jonson munsterskrifware som war stulit hono Anders
Jonson ifrån, och b.te tiufwar äro worder undanlupne, när thet
slogz effter them. Een stund efter framkallades Knut i äspenäß till spor-
deß aff häradzhöfdingen hwilka tiufwar woro hooß Swen Jonson i sko-
gerydh, när pederß bagge i äspenäß slachtades aff tiufwarna på loden
när peder fick thet weta bekänner han för räddhoga skull, anammade
han aff tiufwarna i förlikning een duuk, och Swen i skogerydh tillstår
the wara hooß hanß wistandes i nogra nätter, tå baggen slachtades på
loden i skogerydh och sombliga mena the woro ther i 14 dagar, dock no-
gra dagar ther emellan woro the annorstädes borte. Men Swen bekenner
allenast i twå nätter, och beggahudan wille han bära bort i een häsia,
och eliest fick han aff tiufwarna itt paar strumpor itt paar skoor
för sitt omak att hämpta till tiufwarna tobaak om nattatidh. Swen
bekenner een klädeskiortel och een tröija aff kläde fick han till Knut
i äspenäs, och wädra köttet kokades hooß Knut i äspenäß och nöttes Knutz
hustru kokade thet, och när thet slogz efter tiufwarna, dålde hustrun

  them
15r
them i förstufwan baak om sig i förstufwan i mörkret, omsider åter
framkalladheß Brita Arfwidzdotter bekänner tiufwarna wiste henne att kal-
la Knut i äspenäß att föra godzet till skogerydh, och gafz een skiorta till
Knut för tobaak tiufwen aff sig klädde, och för hon drog dheras ären-
de. Om stöld i skeen säger Knut sig icke hafwa bekommit. Knut tillstår han
wiste godzet war i häsian, Peder Birgeson i äspenäs öfwertygas dhet han effter
wäderenß förlijkning gömde tiufwarnas printzlar i sin kista öfwer natten,
peder swarade dhet giordhe han för räddhuga skull. Sist tillstås Anders
Stenson låg i ladan öfwer natten, om morgonen gafz honom maat. Ther näst
gafz tillkänna dhet war liust i predikestolen ingen skulle hysa sådana tiufwar.
Sist peder i äspenäß tillstår the gofwo honom itt paar quinfolckzhusor han
skulle tijga. Dher medh togz afträdh och upsattes till wijdare ransakning
om morgondagen. Som framdeles fölier om dheras stöld, medh förhopning
man skulle få tiufwarna fast.
 
S.d. Simon Nilson i norrtorp klageligen sig beswäradhe öfwer Thormar Swenson
i gällareböke dhet han hafwer skiält Simon Nilson i norrtorp för een tiuff,
Nu tillstår Thormar orden Simon hafwer om sig hitt tiufwa rychte, och
hafwer på the orden sin sagesman, nu från warandes, Eliest nekar Thormar
för sin person medh Simon nogon witterlig stöldh, och förskiuter sig till sa-
gesman Jönß Swenson i forsa nu borte, Thormar förklarar sig han weth
medh Simon för sin person intet annat än ähra och godt. Och i ty måhl bedz
förr. Nu wittna grannarna tillstädes medh nämbden, Simon är een ährlig man,
Ty upsattes till Thormars sagesman kommer fram till swars.
 
S.d. Käradhe Jacob i tommare till Jönß i Eköen om iordaköp i tommare
för 75 dlr och een rixdlr för 3 sk.land, Nu säger Jönß hustru Jngebor
resterar henne dher på 4 rixdlr. Men Jacob säger dhet war 4 dlr slätta
som betaltes Swen i Lijaböke. Dock Swen kräfwer 4 rixdlr, som han skulle
hafwa för sin luth aff the 20 rixdlr. Omsider bewiliades h. Jngebor går
een trigge manna edh eller henneß man, att icke hafr upburit the 4
dlr Swen i tijeböke kräfwer på sitt köpz rest.
 
S.d. Käradhe Nilß i Klaßöen moth Nilß i sproxhult och säger sig effter
bygdataal hafwa fått mißtanke efter hanß syster bleff hastigt dödh, som
hadhe husa tillhåldh hooß hanß för 7 åhr sedhan i sproxhult, och mißtänker
Nilß i sproxhult efter förflugit squaller wara såsom wållande till hennes
dödh. Nu är ingen som weth ther till skääl eller beskedh, och icke Nilß
sielff sådant bewijsa kan. Ty säges Nilß i sproxhult efter domare re
glan frij och saaklöß i ty måhl, till nogon kan annat bewijsa.
 
S.d. framkom h. Kirstin broddadotter i åmoth giordhe sielff sin edh
dhet henneß salige man Swen Åkason i grifftetorp, kom hem på sitt
yttersta ifrån Ulfzbäck och frijligen för henne bekändhe, dhet kyrckio-
heerdhen nu mehr Sal. hr Erlandh i Ulfzbäck war alt sitt giäldz
krafdh betalt, och han snickaren fick än tå 12 runstycke tilbaka
strax i betalning, och hon sielff intet annat weth. Edhen frij modeli-
gen fyltes, dher medh wari hon okrafdh.

  S.d. framsteltes
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3040 (AID: v205987.b3040, NAD: SE/VALA/0382503)