Sunnerbo dombok 1680

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1730 / sid 1 (AID: v206170.b1730.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1
Anno 1680. d 15, 16, 17, 18, 19 och 20. Marty hölltz
ordinarie WinterTing med Allmogen aff Sunnerbo härad å
rättan Tingstad Hamneda, närwarandes Assessoren och häradz-
höfdingen wälb:ne hr. Nils Nilßon Lindegren, deßly
kest Cronones Befallningzman wälb.de Abraham Liungberg,
sampt undertecknade häradetz Nämbdemän, Nembl.n
 
Joen i Wiggåsa,                   Per Joenßon i Snällsböke
Knut i Biärnaryd,                 Joen Börießon Krååk
Knut Bengtzson i Ößlöf.        Joen i Siuhullt,
Per Joenßon i Bärghem.       Oluff i Theßåhs,
Larß i Wästerhullt,               Jöns i Domnaryd,
Åke i Båckaboda,        och   Joen i Smeamåhla.
 
Sedan TingzRätten ordenteligen i så måtto war sat
ter, publicerades och lystes Ting, der näst upp
bödas efterfölliande gårdar och hemman.
 
1/6 SkatteJord uthj Södra oßnakiöpz gård i Piätteryd Sochn,
hwilcken Johan Jönßon i Råke sigh för detta tillhandlat, och
nu till Jöns Jönßon den yngre och Märtta Haraldzdot-
ter, för 240 dahl.r Silfrmt borttsållt, det deröffwer fasta-
de kiöpebreff aff Piätterydz Sochnestuga d 30 Maii ve-
rificerat uthaff trowärdige wittne, i bookstafwen dicterar,
offwanbe.te 1/6 begiärade Nämbdemannen Joen Krååk ombudz:
man der till, som han berättade, och skall derföre stå om
så omtränger, både uthaff kiöparen som sälliaren, att den
måtte uppbiudas, som och så skiedde                                  1 g.
 
Wed samma tillfälle framträdde för Rätten Inspectoren Paul 
Paulin, och dess broderSon Swickert Paulin, begiärandes få 
uppbiuda halffwa gården Tanßiö till Sahlu, hwilcken half-
wa gård be.te Swickert är ärffteligen tillfallen efter deß 
Sahl. fader Inspectoren Petter Paulin; förbe.te partter 
willfohr Rätten uthi deras begiäran, blifwandes samma 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1730 / sid 1 (AID: v206170.b1730.s1, NAD: SE/VALA/0382503)