Sunnerbo dombok 1686

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 4330 / sid 9 (AID: v206181.b4330.s9, NAD: SE/VALA/0382503)
8
Ehrewyrdige och Wellärde H.r Lars Siggonij requisition Bewil-
liades, det Myrerås gården, som honom af fru Hillewij
Siöbladh ähre pantsatte, skola wärderas, Effter såsom
Wellb.te fru medh betahlningen intet sig infunnit, eller
TingzRättens wellmente admonition i det måhlet eft.r
leffwat haffwer, Terminen skall parterna framdeles
blifwa Communicerat,
 
Wedh samma tijdh och tillfälle jnsinuerades och uplästes
Provistens och Kyrkioherdens H.r Larß Siggonij Testements
breff, lydandes ordh ifrån som föllier,
 
Underteknadt Giör här medh Witterligit, at Emedan Jagh
som andre menniskior, weet migh dödeligheten för Syn-
dhen skull wara underkastat, men dödztimmen oß aldels
owiß, derföre hafwer Jagh bådhe för dhen serdeles Kiär-
leck, bewägenheet och affection, hwillken jagh dragner
till min älskelige K: hustru, Hustru Anna Danielsdåtter
W...aniam, medelst des emot migh Ehrwijste dygdh
tackeligheet och frijnadt, nu utj min alderdom, sambt
deß föruthan betygadhe oförtrutne Arbetzsamheet och
trogna bijståndh uthj mitt huußhåldh, Så wäll som
och till att afböija , förekomma, och uthur wägen rödia,
all Splijtt, Disput och oenigheet, som effter min dödh,
hwilken Gudh låthe skee uthj een Sahl. Stundh, öfwer 
min qwarlåtenskap kundhe yppas, wehlat ännu, Eme-
dan jag Gudz lööf, wedh min wällmacht Stadder ähr,
giöra en sådan frijwilligh Disposition och förordning
ther öf.r sampt hellier Nembl. At Jagh i Krafft
af detta mitt öpna breff, såsom till betygande af
min yttersta Willia, Tesmenterer Skiänker och gif-
wer Welb.te min k: hustru effterskrefne Sortemen-
ter och Mobilier, Nembl. så många Brudhesaker
som hon nu Kan haffwa, eller här efteråth bekomma,
ware sigh Bällten, Kiedior, Smycken eller hwadh
Nembn det hellst hafwa Kan, intet unnantagandes,
Jtem 1 st Gulldkiedia om 24 ducater, Guldringar
 
9
4 st: förgyllta Skeedar 3 st hwijta Sölfskeder 3 st:
Silfwerkanna 1 st: om 27 loodh, Spegell 1 st: Nattlådha
1 st: och det Nya Ekeskåpet, hwilket ifrån Ryßby kom-
met ähr, och Jagh för Contante pgr. Inlöst hafwer, Sko-
landeß mehra wellb.te min k: hustru deße ofwan Speci-
ficerade Saker effter min dödh, owägerl. Och uthan
lått och byte hafwa at åthniuta, till Ett wällment
recognation och wederkiäntzle för offwanberördhe
deß uthj alla måtto migh tillskynda, dhe förnöge-
ligheet. Ty i Styrkio uthaff Lagen, haffwer iag
macht att giffw hwem jagh will, dett Gudh
migh  haffwer welsignadt medh, Och skall såle-
des, Emedan den godhe Gudhen effter sitt all-
wijsa behagh, Jämbwäll täckes Kalla min k:
hustru ifrån denna jämmerdalen, ingen arfwe
offwanb:te Saker mehr ähn the barn allena, hwil-
ka wij oß emellan afflat haffwan. Tiänstl.
fördenskull begiärandes af herr Häradzhöfdin-
gen i Sunnerbo H:dh sambt den låfl. TingzRätten
dersammastädes, att detta mitt Testamente in
för Rätten upläses, och uthj Protocollet till stör-
re bekrefftellße inteknas måtte, Jämbwäll
och offtab.te min k. hustru och hennes barn der
wedh Maintinera och handthafwa, så at dhem
min yttersta willia orubbat och oförendrat
blifwa måtte nu och i tillkommandhe tijder.
Till yttermehra wißo och större stadfestellß haf.r
iagh icke allenast siellf, detta reali Jnstrument
underskrefwit och förseglat, uthan och tiänstl. Be-
giärat, att underståandhe goda herrar och män
såsom wittne, wille det samma jämbte migh medh deras
henders underskrifwandhe Correborem och bekräffta, som
skedde i Augunderydh d. 4 Martij 1686.
  Laurentius Siggonius  
  L:S.  
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 4330 / sid 9 (AID: v206181.b4330.s9, NAD: SE/VALA/0382503)