Sunnerbo dombok 1695

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1980 / sid 67 (AID: v206256.b1980.s67, NAD: SE/VALA/0382503)
66
 
undfått, och hwad wedkommer det arf, Henning efter sin 
Swerfader Sal. Jöns Ebbasson i Skogaryd å sin hustrus och 
barns wegnar prätenderar, förklarar Swaranden sigh dher 
öfwer således, att Henningz hustru Gunnil och deß barn 
/: 18 åhr förr än något arf efter Sal. Jöns Ebbasson föll :/
död blefwo, hwilcket icke heller kieranden kunde förneka
dhy fantt Retten skiehligt, der öfwer således resolvera som föllier.
Resolutio
Eherwehl för detta besökaren från Lund i Skåhne, Henning 
Erlandzson, gienom een i Retten insinuerat libell will 
förmenna, sigh kunna af deß swåger Jöns Hansson i Wåk-
öön åthniuta något arf och qwarlåtenskap sampt återstående 
boosdehl efter sin swerfader Jöns Ebbasson i Skogaryd
både å sin hustrus Gunnil Jönsdotters, som och deß efter
lembnade barns wegnar, doch såsom Jöns Hanßon i Wåköön 
genom een Ao 1682 d 20 Octob. Uthfallen Tingzdomb 
bewyste, hwad kieranden åthniuta borde, hwilcket han icke 
heller sielf in för Retten förneka kunde, honom richtig
hafwa bekommit, dhy kunde TingzRetten så mycket mindre 
dher uthi wydare än hwad medan skiedt war efter ofwanber.de 
domb sigh mellera, som det och deßuthan publice bewittnat 
blef, att Hennings hustru tillika med sitt barn, aderton åhr förr- 
än något arff efter Sal. Jöns Ebbasson föll, bägge genom döden 
afledna äro.
   
44 Samma dagh för Retten framwistas och publice upplästes ett
Testamente Testamentsbref, gifwit och underskrefwit af Jöns Ebbasson i
confirmeras. Skogaryd, de Dato d 9 May 1692, uthi hwilckit han Teste-

  /: men
67
Testementerar, skiäncker och gifwer sin dotterson Jöns Jönsson 
i Wåköön, all den qwarlåtenskap af löhsören Jöns Ebbasson 
uthi halfwa boet efter sigh lembna kan, hwilcket efter begie
ran uthi härads protocollo annoterat och in qvantum Juris 
af Retten confirmerat blef.
 
   
  45
   
   
 

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1980 / sid 67 (AID: v206256.b1980.s67, NAD: SE/VALA/0382503)