Sunnerbo dombok 1633

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 380 / sid 15 (AID: v49319.b380.s15, NAD: SE/VALA/0382503)
14v Här emot framladhe Jacob Bagge Nilß Pederßons Skåtz-
målß bref, giffwet af Quildbildhe Sochne stempne Anno 1620
vnder tolff Ehrlige dannemens bomerke förmälandes, at
dhe hafwa honom jnthet beskylla annat än Ehrligitt och godtt
Till det andra framladhe han kiörkioherdes i Halmstadh
beuiß Dat: dhen 24 Novembris 1632 dher vthj han
gifwer förbe:de Nils Perßon ett Ehrligitt och godtt vitneß-
bördh, at han sigh jnann och vthan stadhen, hafwer sigh
förhållet som en Ehrlig man, och han aldrigh spordt någon
ogerningh om honom.
Till det tredie framladhes Borgemestarens i Halmstadh All-
brijtt Pederßons vitnesbördh dat: dhen 24 Novembris
1632. dher vthj hafuer Nilß Perßon ett godtt och Ehrligitt
vitneßbördh.
Jthem framladhes M: Erickz vitnesbördh her i Suerige
Dat: den 9 Marthij 1633. Ther vthj han bekienner
at Nils Perßon hafwer handlatt redeligen medh honom och hans
sochnenes giffwett honom på sin dödha mull ett Ehrligitt
skåtzmåll.
Jthem framladhes herr Arffuidtz vitnesbördh i Wernamo
daterat dhen 10 Decemb: 1632, dher giffues Nilß Per-
ßon et Ehrligit och godtt vitnesbördh, at han sigh i hans
huß och församlingh Ehrligen förhållet hafwer, och huadh
han handlat hafuer warett en trogen och ord hållen man.
Jthem herr Trulßes vitnesbördh i Longerydtt Sub dato
den 13 Decemb: 1632. ther vthj gifz honom samma Lofordh
Jthem herr Jacobz vitnes bördh i Forseda dhen 3 Martij
1632. och Lydher thet samma.
Jthem herr Peders vitnesbördh i Vnnarydtt på sam-
ma sätt Sub. dhen 17. Decemb: 1632.

Sidst framladhes herr Benchtz vitnesbördh i Liunga
vnder hans signet, och Larß Bengtßons bomerke
i Hornberga, Såßom på sin hustrus och dotters vegnar
vittna, att förän Nils Pederßon fördes till Jorden, wåro
dhe tillstädes och synte hans kroph, och hans bröst war
15r blådt, och war blå öffwer sitt huffuudt.
Jthem framlades Giöte Christiernßons vitnesbördh Borgare j
Hallmstadh huilken kom in till Nils Pederßon, ther han satt fån-
gen till Peders i Losiltt, då klagadhe han sig öfwer hugh och slag
och Rån, och ähr hans vitnesbördh dat, dhen 14 Maij 1633.
Jthem framlades Jacob Murmesteres bref i Hallmstadh Sub
dato 30 Januarij 1633. ther han bekienner sigh hafua sedtt
Nils Pederßon några dagar Effter hans dödh war, at war
small och tön, deßlijkest på mundh och Näßa ganska bugh
och hans mundh Lågh lefrat blodh, och öfwer hans huffudt
och öga en blå plett, som han war slagen med, men ingen lick-
nelße till förgifft.
Jthem ett Vitnesbördh giffwet af Swensk bondhe Swen
Jonßon i Sporedha i Ååß Sochn och Veßbo heradtt dat:
Hallmstadh dhen 8 Maij 1633 ther vthj förmäles, at Laße
i Stönia skulle hafwa budhet Corporallen Pedher Anderßon
en Rikz dlr, at han skulle skaffa honom Nils Perßon i handher.
Jthem kommo för Rätta Nils i Fårßtörph på Nils Perßons
vegnar Ladhe ett försådt och klageskrifft emott Laße i Stönia
för det första ähr deras begeran at Laße i Stönia mått
Låta taga Nilß Pederßon vp af Baken dher Skarprettaren
honom nederlagdt hadhe, och honom Ehrligen Låta begrafwa
Och för det andra leffwerera ifrån sigh huadh godz kläde
och Peningr dhe tagett hafwa. 3. att suara till hans dödh
medh sampt dhe andre som honom och oskyligt ombrachtt hafwa
Daterat farßtörph dhen 5 Julij Anno 1633.

Jthem kom för retta fendrijken Clemet i Stuhullt, och bekiende
at en bondhe Sthen i Linßhullt, och han hustru berettadhe
at en knecht Jonn Benchtßon i Balkarph be:dh skall haf-
wa bekiendt, at Nils Erlandßon skall hafwa slagett
Nils Pederßon öffwer halßen, medh en Stacke när dhee
kommo öffwer nöttia broo, så at han föll af hesten.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 380 / sid 15 (AID: v49319.b380.s15, NAD: SE/VALA/0382503)