Sunnerbo dombok 1633

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 372 / sid 7 (AID: v49319.b372.s7, NAD: SE/VALA/0382503)
6v Cronan .   .   .   . 13 marker 5 ör 16 pr
                       Målßäg .   .   .   . 13 marker 5 ör 16 pr
                       heredet.   .   .   .  6 marker 2 ör 8.
                       heredtzhöfd  .   .  6 marker 2 ör 8.

Kom för Retta Sthen Jönßon i Traherydtt huilken hade
besoffwett een Pijga Gunnill Pedersdotter, sackfeltes för
Mökrenchan   Penningr   .   .   .   .   .   .   . 40 marker


Kom för Retta Peer Pederßon i Ågården een frelßes dräng
och blef anklagatt hafua besoffwet en Pijga Gertrud Bon-
deßdotter och aflat barn med henne thet hon födt hafwer och
hende sigh mädhan hon hafwandes war blef hon befrijat
åt Gudmund Eskelßon och han icke annors wiste än
hon war ehrligh, och förnam tå annat.
Jthem berettadhe Måns Pederßon, och Gertrud Jäppa i
Liungby
och Elin Matteßis skulle hafua bekiendt för
honom,   att Gertrudh bondeßdotter bekiendhe vndher barn-
fegten att dirick i Quenarph vngh söldat skall wara
barnafaderen,    Och effter han icke war tillstädes blef
vpsatt till nästa tingh, Effter Peder Pederßon, ne-
kar till barnet.
dhen 7 och 8 Novemb: 1633 kommo förbede partij på tinget
och Peder Pederßon nekar barnet och icke häfden. Der-
före kom en gifft man Jöns Börgeßon fram som ähr Lan-
bo till fylleskogh och kiendes widh barnet. Och efter
Gudmund Eskelßon icke wille beholla sin hustru för
dy hon ondh ähr och honom bespottar och förachter, Må-
ge de sökia ådtskildnat hooß Capitellet.

Kom för Retta Tormar Nilßon i Kyllhullt vngh drengh
huilken ähr illa vthfördh för sitt söskonne barn, Christion
Swenßdotter Orsacken förbe:de Christion haffwer
låtet sigh besoffwa, af en vng soldat, Peder Jönßon
i hinderydh, och aflat barn med honom; men effter
Peder Hanßon ähr siuck, blef detta vpsatt till nästa ting.
7r Kom för Retta Nils Haraldßon i Vlffwarydt, och klaga-
de att een kåna Brådda Månßdotter hafwer stulett
ifrån honom een hoph maat Persegler, Nogh _ 2 sk: korn 1/4
något jster 2 kakor, miöll 1 skpa altt werderat i Pengr
. . 3 dlr Sackfeltes dobbellt ähr    .   .   . 9 dalr

                       Cronan .   .   .   . 3 dlr
                       Målßäg .   .   .   . 3 dlr
                       heredet.   .   .   .  6 marker
                       heredtzhöfd  .   .  6 marker

Sammadagh bleff affsagtt at Hendrich i Liunga och hans
hustru Marit, skulle giffwa Peer humbla i det arff de to-
go effter hans styffadher, vthj et sölffwerbelthe 6 Lodh
och vthj _ 20 Suenska runda dalr antingen _ 5 dr
runda eller _ 10 dr kop: Peningr;   Och om thet andra
sökia hooß Märittes hemarffwa.Kom för Retta Jonn Erickßon i Grytåsßa och fram-
ladhe i Retten: k: M:tz wår framfarne höglofligh i åmin-
nelße konungh Göstafz breff Daterat af Strengnäß
dhen 13 Novemb: 1623 ther vthj förmäles at han odrif-
wen må niuta och besittia Grytaßa gård så länge han för-
mår giöra Rett her af.   Noch et annat: h: k: M:tz
dat: diurhampn 13 Junij 1626 der vthj förmäles
at förbe:de Jon Ehrickßon hafwer förwerffuat samma torph
till Skatte iordh, och vnder skatte rettigheet för sigh och sina
arffuingr Ehuerdeligen, så Lenge dhe förmå giöra der
af rett och rettigheet.   Ther föruthan hafwer Jon Erickßon
för handlatt medh Jönß i Grytåsß mädan thet Crone war
att han goduilligen skulle vnna honom törpett, och gaff
honom så godtt mynt at en Rikz dalr gijck för _ 6½ marker
60 dalr och flotte her ifrån medh godtt håminne. der-
före dömbdes Grytåsß törph ifrån Jöns och hans
arffwingar, och tillegnes Jonn Ehrickßons arffuinger
för rett Skatteiordh till euerdeligh Lagfången ägendom etc.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 372 / sid 7 (AID: v49319.b372.s7, NAD: SE/VALA/0382503)