Sunnerbo dombok 1633

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 368 / sid 3 (AID: v49319.b368.s3, NAD: SE/VALA/0382503)
2v ifrån vndantagandes förbe:de dråpare Jon Pederßon han bleff sit-
tiandes igen; tå gijck Jonn Pederßon vth och när han kom in
igen, gijck han till drengabordett togh Måns Frendaßon j bå-
de axlarna seijandes tu skalt fila med migh, Måns Sua-
rade huadh skall iagh fila giör wäll och lätt migh blifwa
Jon Pederßon suarade tu skall fila med migh i helfuetett
togh genast till knifwen stack måns i hufwedett och han
gaff sigh vndan nedh vnder bordett Emellan een kijsta me-
nandes skyla sigh. När han reste vp hade han tagett vtt sin
kniff och Jonn Pederßon slogh handen vnder sigh satte sigh
skreffse öffwer honom slog med knifwen i halß och bröst och
skar vtt effter, sädan flotte sigh ned better stack i Låren
månge styngh och skar vtt effter och skar sönder hans
himlige sacker, Sedan flotte sigh nedh bätter, slogh med knifuen
i magen, och skar vtt effter så att Måns Lågh vnder honom
dödh, dett dråparen sielfuer bekienner, och hade den dödhe fådt
12 styngh af knifwen all vthskuren. Och effter dråparen
hafwer inga motseijelße eller beroper sigh på vitne vthan
goduilligen bekienner. derföre blef dråpsaken efter målß-
ägandens begeran satt till rettens betänkiande sentens och
dombd, och retten föreläßet det 2 och 12 Cap: drapmåle-
Balken medh willia och skerskoda om dråpet war giordt
af retta LIfz nödh eller wellust, och när de hade omröstat
gåfuo ordhen ifrån sigh, bekiennandes at de finna ingen skuld
hooß them Litet eller stortt, och för den skuld icke kunna döm-
mas för Nöd dråph vthan ett öffwerdågitt williadråph
Effter förb:de Cap: Jemwäll effter Gudz Lagh icke
befrija dråparens Liff, vthan dömma honom werdh vara
giffwa Liff för Liff.


Sammadagh kom för Retta Benchtt i Balkarph, och
bleff anklagatt hafwa brutett Edla Welb: Nilß Siö-
bladz dom daterat Anno 1628 den 15 Octobris
der vthj Enkiorna Ingridt och Enkia ähr, till dömbdt
deras åkrar till ähre rörda och vpgiorda att Niuta och
3r och behålla j Possession så effter som tillförenne. Nu klaga En-
kiorna, att Bencht i Balkarp een frelßes bonde Edle Welb:
Knut drakes bonde hafwer twertt emot domen i Tu åhr
taget dhem ifrån _ 2 skplandh, thet och så beuistes.

Nu swarar Benchtt at dommen ähr felther hans hußbon-
de ouetandes, och ostembder och seger att samme åkrer mä-
dhan dhe Lågo i forno skiffta och för farsott, och een be:dh hanß
greffwe fijck Loff at vpbryta åkrarna, tå skulle en af dhe
ödeskiffterna hört till frelßes gården, thet han denne
gången och icke kunne fulltyga.

här emot beuiste Enkian Jngridt att Bencht j Balkarph
togh thet stycket igen för _ 12 åhr sedan, Thet och Bengt bekien-
ner. Men han will nu hafwa mheer af skatta åk-
rerna oansedt hon hafwer medh sin man hafft gården och
åkrarna i oklandrat posheshion: _ 30 åhr.
Derföre blef hele sacken remiterat vnder lagmansdomen
näst kommandes sommar.Sammadagh bleff Påffwell i Neglinge och Jonn Gißlaßon
på bägge deras hustrus vegner sålunda förlichta om ett
stoleståndh nest syllen i deras stoll att effter Jons hu-
stru ähr ålderstegen, skall hon hafwa den ähran och stå
nest syllan; när hon ähr dödh skall åter then i Neglinge
stiga till syllan, och then yngre in öffwer.


Sammadagh framladeß i retta ett förseglatt förlikningz breff
vnder Jacob Jönßons signett i Boßna, dat: 1632 den 9
Octobris och vnder _ 12 Ehrlige dannemens bomerke
der vthj Peder Larßon på sin egen och sin modher Jngridt
Påfwelßdotters vegner, och på sin söskonnes Påffwell
Larßons och Jngeborgh Larßdotters vegner hafua anammet
af wår löfftißman Mattiß i Lunden och Manßbott för
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 368 / sid 3 (AID: v49319.b368.s3, NAD: SE/VALA/0382503)