Sunnerbo dombok 1633

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 369 / sid 4 (AID: v49319.b369.s4, NAD: SE/VALA/0382503)
3v wår fadher Larß Benchtßons dödh huilken /: thet Gudh bätter :/
Jöns Jonßon för 13 Åhr sedan af dager togh, Nemlig:n i Sölffwer oxar
och redhe penningr _ 150 dlr för sielfue boten, och Peder Larßon
venegåffwo _ 10 dlr, och hans modher Jngridt en wald koo, och aln
hallanß Lerufft.

Elin i Bobacken i Ryßby sochn war för retten medh sitt Lagkynne
och tillbödh sigh giöra sigh frij medh Erligitt folk att hon icke hafuer
förgiort S. Velom Nederuott i förarm Effter som welb: fru
Karin Lilliesparre henne beskyller. Men effter welb:te fru Karin
Protesterar skriffteligen emot Lagången, och will sielf wara till-
städes blef med Laggången vpsatt till et annat tingh.

4 Skeplandh Jordh j Greßholman   .   .   .   .   .   . 1
½ Ellenäß i Gioterydtz Sochn Lille gården   .   .   . 1
1/4 aff Starßhollmen i hallerydtz S.    .   .   .   .   . 1
Åßen
i Odensiö Sochn bindeß.   Slechten .   .   .   . 2.3.Kom för Retta anders Germundßon i Norra Raterydtt, och
giorde sigh frij medh 6 Ehrlige bofaste dannemen, att han icke
sålde Jonan Nilßon i Tiuß i Bolmßö Sochn een årßbok eller
Rißbitt Eij heller någon sin kiöpslagade medh honom Littett eller
möckett, och boken hörde anders j Bolstadh till.

                                             Edemen.
Anders Germundßon, Jngemar i Fotatorpett
Anders Jöranßon i Biernarydtt Biörn jbm
Oluf Nilßon holminge Simon i Holminge

Denne Edh blef Lagligen gången, och Anders Germundßon
frijkiendh för Jöran Nilßons tiluitelße.


Kom för Retta Ehrligh wellförståndigh Mons Jonßon Arren-
dator i Synnerbo heradt, och tingskiötte Jönß Anderson
i horßaberga, och hanß hustru Kirstin Benctzdotter en ½
gårdh Nemligen 2 Pundh Renta i horßeberga Gårdh för
Peningr 70 Rikzdlr och Lofuer sigh stå Jönß bij i hemull för
alt efftertall.
4r Sammadagh kommo för Retta heredtz Nembd, huilka haf-
wa hålledt een heredtz syn, Emellan Burßhullt och et torph
Linhullt, tå gilladhe nembden stenmerket på Merkeß bergh
sedan een gamble Gerdeßgården vpått in till den gamble hefden
tager widh, ther fans een gamall Grinstadh, och stoora Leda-
stolpen hade ther stådt sedan i gambla gropen sedan hefden in
till de Norra fridhbendett ther ligger et merke som båda Par-
terna gilla; Men then nye hegnaden torparen hade giordtt mitt
öffwer Bierßhulta hagar i vannartt bleff ogilladt, Men then gambla
mannen Peder Knutzon i Bierßhullt som bortbar et falsktt merke
som nu i dommen och synen ogilladt ähr, och vthlycht ifrån
församblingen, och sedan stembd till Wexiö ähr frijkiendh, orsa-
ken de nya Råmerken wåro falsk.Sammadag kom för Retta Sone Swenßon i hußbergh vngh soldatt
klagandes att hans hustru Märit Jacobßdotter ähr kommen i röchte
för een Skreddare Nils Pederßon i Sonaltt Effter någon
hafwa och blef her om natten, märit lågh på en Bänck, och
Skreddaren på bordet; om natten eller emot dagen gijck
skreddaren vtt, och när han kom in igen lade sigh i Bäncken hooß
Märit det han bekienner och Lågh thett en timma eller tuå, och
effter märit icke dreff honom ifrån sigh vthan tigde ähr miß-
tancken deß större, och hennes man kan icke nöijas medh
mindre han får Lagh för sigh, derföre feste Nilß Pederßon
en 12 Manna Edh till nästa tingh.


Sammadagh bleff afsagdt at Jacob Börgeßon i hestarph skall
betalla Nils Bengtßon i Biernhullt penningr 6 dlr och se-
dan taga dhe Engarna igen, som Nilß och hans föräldrar haf-
wa i Långh tijdh hafft i pant.

Neglinges gårdabref Daterat 1618 dher vthj ähr vthgifuett
godt mynt _ _ 105 ½ dlr.   Jthem solfwer nijtijo Lodh
Jthem Rikz dlr 1 1/3 st:n noch _ 1 marker   2. 107 dalr 1 marker
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 369 / sid 4 (AID: v49319.b369.s4, NAD: SE/VALA/0382503)