Sunnerbo dombok 1633

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 371 / sid 6 (AID: v49319.b371.s6, NAD: SE/VALA/0382503)
5v Jthem skall Laße skaffa vitne i all rum och herberge, der de ha-
de gest, sedan nils Pederßon blef fången, och vitna om han kla-
gadhe öffwer hugh och slagh, eller annor öffuerlast på dhem som
honom fångat hadhe, detta blef vpsatt till nästa tingh.

Sammadagh kom för Retta Ehrligh manhafftigh Johann Lårij
och klagadhe att han hade kiöpt oferdiga getter af Oluff i Boa-
rydtt, så att när han hadhe hafft getterna i fiorton dagar
och någet öfwer mißa han 2 gambla getter och fyra kiddin-
ger och omsidher bleffwo wänligen förlichte, att Oluf skulle
taga sina getter igen och Johan Laurij gaf honom en Rikz
dlr för skadha Effter Oluff icke tordeß giöra eedh at get-
terna icke wåro siuklige när han them sålde.

Kom för Retta Elin i heßlebacken och giorde sigh frij medh
Effter:ne Laggerß folk, at hon icke kan trolla, eij heller
hafwer waret wållandes i Saligh welb: Wellam Neder-
uotz skada och siukdom i Förarph

                                    Ehdefolk
Elin i Heßlebecken, Maritt i Vigsiöa
Kirstin Klöfuarydt, Elin i Fotaboll
Håkon i Börkeråß, Nils på huggarßtorpett
Harald i Klöfuerydt, Måns i Vigsiö
Haraldh i Lambekulla, Nilß Vestenßon i Stockhullt
Peder i diehullt Örian i Halhullt

Denne Eedh blef Lagligen gången och ELin i heßlebacken blef
frijkiendh


Kom för Retta Raßmus i Waßhullt, klagandes at een En-
kia, Märitt Måns skriffuares i ößlöff hafwer omöckett
illa, uthfördt hans hustru Ingeborgh Pederßdotter, Och
sagde at en Ungh drengh, Arffuidh Pederßon i Åby
hafwer wthj gestabudh i Troteslöff, hafft Lägerßmåll
6r
medh henne uthj en Sängh ther the Lågo tillhopa, Serdeles bå-
den quinfolken, Och tå skulle Arffuidh Lagdt sigh uthan fhöre på stoc-
ken, Och tå bekienner Märit Månßdotter, at Arffuidh hade sin
gierningh medh henne tuå gånger, doch hafwer hon ingen witne
eller hviß ordh, eij heller talladhe them strax till, när det skulle
hafwa skedtt vthan sedan munnade thet för sin söster, och
sedan kom röchtett i huar mans mundh der om Parterna ähre ting-
fördhe. Men effter Märit protesterar i saken och will festa fott
och icke will retta sin ordh, derföre feste Jngeborgh i Vaß-
hullt
een 12 Quinner Eedh, och arffuidh i Åby en 12 Man-
na edh för samme röchte.
 
Kom för Retta Nils Pederßon i Sonallt och giorde sigh frij
medh Efter:ne Laggerßfolk at han icke hade besoffwitt
Sone Swenßons hustru i Hunßbergh Marit Jacobßdotter, ef-
ter som Sone honom mißtencker.

                                 Edemen
Nils i Sonaltt, Benchtt i Sonalltt
Jonn Jönßon jbm, Aßer i Snießtorph
Måns i Horßhullt Jonn larßon i Tofthullt
Laße i Stönia, Jöns Benchtßon i Wrett
Gudmund i Löckna, Måns i Löckna
Oluf i hullt, Jacob i Skrinhullt

Kom för Retta Swen Gummaßon i Genallt i hynderydtz
Sochn gift man, och blef anklagat hafwa besoffwett een
Pijga Gunnill Pedersdotter, och aflatt barn med henne
thet hon födtt hafuer, och båden bekienner. derföre blefuo
de effter Gudz Lagh sagda ifrån Lifuet, then som hoor
bedrifwer med någon mans hustru han skall dödhen döö
både hoorkarllen och hoorkonan derföre at han med
sins nästes hustru hoor bedrifwet haffwer.

Kom för Retta Erick Börgeßon vngh dreng, huilken hafuer
besoffwitt Karin Jönsdotter, och aflatt barn med henne
thet hon födt hafwer, derföre vthfeste han för mökrenkan
Peningr   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _40 marker
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 371 / sid 6 (AID: v49319.b371.s6, NAD: SE/VALA/0382503)