Sunnerbo dombok 1647

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 572 / sid 24 (AID: v49322.b572.s24, NAD: SE/VALA/0382503)
23v Peer i Skinnersböke för een book 10 dlr och efter lagen 3 marker.
cronan 2 mark
häredet 4 öre
häredtzhöffdingen 4 öre
Jöran i Ekenäs hafuer huggit 5 str eker till Giötterydz kiörkio
huilket bewijsas att the äre i sacerstijge bygningen.
Men efter han icke haffuer sökt lagligen vthan giordt emot för
budet bleff han sakfelt till 10 dlr.
Niels Jöranszon haffuer huggit 1 book then haffuer heideridaren
Peer Jönszon synt honom till.
Jöns Truffuidszonn i Buxabögd een feltwebell haffuer huggit
obytt skogh. Her om skall ransakas till itt annat tingh.
Anders i norre Wenneböke haffuer huggit 1 ek och bewistes
han högz i ofridztiden och efter inspectorens Larsz Nielsons tilståndh.
Joen i Westerby i Ryszby å skatta sakfeltes för een ek till 10 dlr
och för trät effter lagen 3 marker.
cronan 2 marker
häredet 4 öre
häredtzhöffdingen 4 öre
Peer Jonszon i Bökerydh sakfeltes för een ek 10 dlr och för
trät effter lagen 3 marker.
cronan 2 mark
häredet 4 öre
häredtzhöffdingen 4 öre
24r Sammadagh kom een heideridare Peder Gumundszonn i
Kiölleredh och Tweeta häredt för rätta klagandes att nu i förle
den danske feigden han bleff hemförloffuat ifrån Danmark
försende een hoop officerer allehanda gode tygh medh honom hem
till sine hustrur. Ner han een gångh kom i hem
wägen till gäst hoosz Suen Pederszon i Skaffta i Traherit sochn
och lade sin säck in i hans bodh öffuer natten, om morgonen han
togh vht säcken war han vpsprätter på sidan medh een kniff och
tå förnam han att ther war vtstulet någon höör och annat men
han kunne icke troo att det bästa som lågh mitt i säcken som war
sölff och penningar skullit wara borto för än han hemkom
tå saknade han som bortstullit war rikzdlr 10 str, 18 lodh bru
tit sölffuer, 5 str skeder om 19 lodh, 2 öhrnegåtz wahr medh
tafft vnder, 1 ½ aln hollens lärufft, 60 alnar [..], 2 str sto
re gröne silkesnösten, een quinfolkz tröga, een skiorta, 10 dlr
koppermynt, föruthan möckit annat.
Så emedan inspectoren Lars Niellszonn haffuer taget een deel
aff detta godtzet till sigh, ty skreffz honom till att han skall leff
uerera dät hijt till rätten och på nestkommande tingh skall her om
bettre ransakas och giöras ändskap på denne saken. Men
bonden som heideridaren gäste hoosz är nu dödh huilken förmenas
wara den samme som godtzet bortstaal.

Andra dagen continuerades lagtingett

Kom för rätta Tuffue Larszonn i Nääsz fulmöndigh på sine
egne wägnar och tingskiötte Joen Månszonn i Siuhult
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 572 / sid 24 (AID: v49322.b572.s24, NAD: SE/VALA/0382503)