Sunnerbo dombok 1636

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 79 / sid 1 (AID: v49320.b79.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]
1r Lefwererat den 22 Ianuarij 1637

Her Begynnas Dom
boken [..] Synnerbo hä:tt
pro Anno
1636


Lagman
Edle höghwelborne herre her Carll Carllszon Gylden
hielm, Swerigesz rickesz rådh, och H.K.M:tz förmyndare
och richz ammiral. Frijjherre till Berqwara, herre till
Sundbyholm och Caszby etc.

Landzhöffdinge
Edle welborne Bengt Kaffle till Lydingznäsz och Dagsznäsz.

Vnderlagman
Edle welborne Christopher Ribbingh till Vlffznäss.

Vnderlandzhöffdinge
Edle welbördigh Per Månszon Loodh till Hielmszänge och Stensziö.

Häradzhöffdinge
Edel welborne Johannes Salvius till NB etc. Hoffcantzeler.

Häredzfougden
Ehrlign welförståndigh Gudmundh Anderszon i Jöneköpingh.

Lagläsare
Nilsz Eskellszon i Hwltt.

Thenne dom book haffuer iag vndertecknad öffuer
sendt vthj Marthi månadt åhr 1637
Gustaff Nillszonn
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 79 / sid 1 (AID: v49320.b79.s1, NAD: SE/VALA/0382503)