Sunnerbo dombok 1666

Renoverad dombok
1r      Exhib: 10 Febr: Ao 1667

Synderbo häradz Dombook
                 Anno 1666
             Ther öffwer Ähre,

Lagman Högvälborne herr Axel Sparre
Frijherre till Cronobergh, herre till Sundbyholm, Ulfååsa Siö-
holmen och N:N. Sweriges Rijkes Rådh, Öfwerståthållare
på Stockholms Slott, sampt Lagman öfwer Tijo häradtz lagsago
i Smålandh

Landzhöfdingh Wälborne H:r Mauritz Posse
Till Säby, Toftåås och Markiärr, Landzhöfdingh öffuer
Cronobergz Lähn

Häradzhöffdingh Wälborne H:r Nielß Nielßon
Lindegreen Till forßa, Spåningzlanda och Bräkentorp, Rijkz häroldh
Assessor uthj dhen Kongl: GIötha Rijkes hoffRätt i Jönekiöpingh och
häradzhöfdingh öfuer Sunnerbohäradt i Smålandh sampt någre häradher i
Östergöthlandh.

Cronones Befallningzman Ährebar och Wälbetrodd Israel
Jönßon i Nåteröö

Lagläsare Anderß Anderßon Zotherus på Siöanääs