Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 358 / sid 13 (AID: v49319.b358.s13, NAD: SE/VALA/0382503)
12v Kom för retta Påuell i Gunghultt fullmöndig på Per Laßesons
wegnar i Biershult och all hans syskonne, och tingskiötte Per Knut-
son i Biershult, och hans hustru Kirstin Jönsdotter, een fierdingh,
och derföre gifuit tysk och dansk mynt Penninger __ 100 dlr och
sex, huilka penninger Laß Jönson i sin lijfstijd vpburit hafuer;
Jtem triding af fierding som han kiöpte af Suen Jonßon för Peningr
__ 20 dlr Suenska, och belöper een heel triding af gården.

Sammadag vhtfäste Jöns Jönßon i Vareberga een _ 6 manna eedh,
at han icke i wanaart förderfuade Larß Jonßons hest, een student,
så at han bleef dödh.

Kom för retta Vdde Thorßon i Thraherydtt Sochn, på sin hustrus wegnar
Jngerd, och klagade at Jon i Stighult hade dolt vndan någon Jord
för hans hustru i Stighult som okiöpt är, nemligen _ 1½ skeppelandh.

Sammadagh kom för retta wällförståndigh Peder Olfzonn fordom
befalldningzman i Sönnerbooheradtt, klagandes att en hans foudekarll
Nielß bagge be:d om tijo Rdlr han hade vpburit af Suen i fiskarydt
een Länsmann, och föregifuer hafua Lefuererat Peder Olfzonn i Mar-
karydt:   och Peder Olfßon neekar; och förskiuter Peder Olfßonn
sig till witnes hoos Laß Tykeßonn och Sante Biörnßon i halsiö,
der medh beuijsandes att Nielß Bagge inthet war i Markarydt
samma tijd, vthan i Vlfzbeck; kan Per Olfßon fylla tre fasta
wittne, att Nielß bagge icke war i markarydt, tå skall Nielß
betalla penningarna.

Sammedagh klagade Peer Olufzon, att Laße i Stönia hade gådtt i löfte
för sin fader Peder i Stönia, för den Rest han befallningzmannen
Peder Olfzon efter rechningh skyldig war, Nemligen – 61 dlr
- 25 ör, och der på betalat – 40 dlr: och intett ofriga stodh
till rest, och war Samma rest här orsakat för 1617 och 1618:
Nu hende sig, att samma giäld stod obetallatt in til – 1624, H. K:
Mtz: w. N.ste Konungz och Herre war her widh gräntzenn,
13r
thå söchte Peder i Stönia H. K. Mtz: om tillgift, och bekom H.K.M:tz
breef sub dato Ulzbeck dhen – 31 May 1624, att för:de rest – 42 dlr
skulle wara tillgifna.
Nu klagar Peder Olfzonn att han hafuer giort sin rechningzskaap
för 1617 och 1618 i rättan tijd, och tillfyllest betallat; och förmeente
sig hafua rät att gå till sitt resta register, och dem som honom skylldi-
ge wåro her hema i bygden.
Och eftter Peder i Stönia fattig war, gaf Peder Olufzon honom dogh
åhr ifrån åhr, och han giorde honom til wilie för giäldett; män om
han för sin gode wilia skall det mista, är betänkeligitt: omsider
efter det är itt samwetz wärk, och både hafua tagit skaadha
bleef saaken them emillan Limiteratt, at Peder skulle gifua Peder
Olfzon – 20 dlr, och Peder Olufzon draga skada på – 20 dlr 25 ör;
ther om blefuo dhe wäll och medh god wänskaap wänligen förlijchte,
medh beges deras godha Jaa och Samtöckie, uthan någon domb. 
 
Ithem anklagade Peder Olufzson een fierdingzman Hans i Nötia
be:d gifuandes honom saak, att han war honom effter rätt rechningh
skyldig blifuen _ 40 dlr; först neekade hans till giället, tå lade
Peder Olfßon fram hanses handskrift Daterat 1624, dher vthi
hans i nÖtia bekenner sig wara skyllig Peder Olfßonn för sin vp-
börd för åhr 1622, efter den rechning the tå giorde _ 40 dlr, satt
honom tijd och Termin att betalla, och thet inthet achtat, och icke heller
nu annat beuißa kunne än rechningen war rät, och sedan inthet
hafuer lefuererat; derföre blef afdömt att hans skulle betalla
förde 40 dlr, thett han omsider vhtlofuade godwilligen giöra willia,
och satte honom derföre löfftismänn.

Sammadagh bleef gifuit häradtz bewijß på Chronogården i Aske-
nääs, på trij års frijheet, efter Synamens wißa ordom, Nemligen
Lars i Alanskiöp, Måns Botilßon, Ebbe i hiulßnääs, och Peer
Johanßon i Judhult, som det synat och skerskådat hafua, och på
detta tinget witnat, att dett är med huß och gärdeßgården slätt
förfallet, och af åtskilligit krigzbefälle slätt nidsättet, huilka det i
månge åhr innehaftt hafua.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 358 / sid 13 (AID: v49319.b358.s13, NAD: SE/VALA/0382503)