Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 362 / sid 17 (AID: v49319.b362.s17, NAD: SE/VALA/0382503)
16v dhenne eed bleff lagligen giord och gången och Luße Månsdotter
frijkiend för alt oerhligit omgänge medh andra karlar, sedan hon kom i
sin mans wåld.

Sammadagh kom för retta Torkill Brånd och giorde een _ 6 manna
eedh at han tillfyllest hafuer betalt sin mågh och dotter, gudmund i Ößiö
och Jngridt sin dotter, alt thet arff i mindre och större Perseglar, efter
som bohaget starkt och godt war, när hans hustru Kirstin död  bleff:
omsider öffuer allt blefuo de wänligen och wäll förlichte, och Thor-
kill brandh gaff sin mågh och dötter till yterste affskedh på sitt möder-
nes arff Rdlr _ 3 Str, sedan skall detta wara een förlicht och aftalat
sak dem emillan och deras arfuingar.

Sammadagh bleff Jöns Clemmitson och hans son Jöns Jönßon frij-
sagde för den hesten som blef slagen af andra hestar i hans gata, och
hörde Jngrid i Vareberga till, efter hestarna hade så hårdtt betes, at hesten
blef all sargatt.

Sammadagh kom för retta Oluff Person i Mörhult och framlade i
retta Ståthållarens her Thage Thotz fougtes wällförstondigh Hans pErsons
vnderschrefne breef, retten her i Suerige tillschrifuit, der vthi förmäles
att för:de Oluff hafuer klagat för honom att een bed Jon Nielßon i
Rente
i Suärige skall hafua stulit ifrån honom een hest brun: medh
huilket breff han hafuer söcht hijt till Suerige, klagat Jon Nielßon
an, först Jerna, och sedan ligga i heredtz fängzle, nästan i fiorton dager
och fouar sig till vitnesbörd hooß hans Larßon i Bökebergh, CHristiern
Erlandßon i Räfzöö, och gudmund Bengtßon jibidem, dhenne hafua suorit
her i Suerige medh vprechte fingre, at de sågo Jon Nielßon rijdha een
sådan hest fram om deraß gård, och ådtt Suerige.    Nu kan och Oluf
inthett beuisa sin klaga, och inthet tiuffuerij är funnit hooß Jon Nilson
her emot framlade Jon Nielßon kiörkioherdens her Larß Christiern-
ßons bref i Jlbergh, vnder then hand och signett, der vthi han gifuer
Jon Nilson godt vittnesbördh, at han hafuer stält sig i hans sochn Ehr-
ligen och wäll. detta blef vpsat till widare ransakningh.
17r Kom för retta Swen Gunnaßon i Linhult Corporall vnder
welb: Anderß Biörns compagnij, huilken är kommen i röchte för hou-
stru i hult, kirstin gammalsdotter; Jtem är och beröchtat för
een Piga i samma gård, Jngeborgh Suensdotter, för huilket röchte
Suen vthfäste een _ 12 manna eedh till nästa tingh.

Sammadag bleff Johans i Vlffberga frij, för Gunnill Eskilß-
doter, een tiänstepiga, effter der till fans ingen skiäll, doch skall
Gunill fly hans gård och omgänge, och taga sigh huß och heemwist annor-
städes; men kommer annor eller better skäll och beuiß fram, än
rätten nu hafft hafuer, tå skall han ståå i samma saak och suara.


                        Then andra dagen Continuerades medh
                        Lagtinget och samma Nämbdenn


Sammadagh kom för retta Peer Carllßon i Trotteslöff fullmön-
digh på Peer Jonsons vegnar och hans hustrus vegnar Elin Peders-
d: och tingskiötte förbe:de Elins broder Hindrich i Sönderåå, een heel
fierdingh af Sönderåå gård, och derföre vpb: Rdlr _ 42 Stn för arf
och Etlöfuet.    Jtem hafuer och Hendrich Lagafångz breef på een
fierdingh i samma gårdh, så att han äger halfue gården.
 
Kom för retta Hindrich i Östraby på sina egna och på sin Styff-
dotters vegnar Kristin Pedersdotter, och Elin Persdotter, på huil-
kas vegnar war fullmöndigh Torkill Brånd och Jäppe i Kuggebo-
dha, och tingskiötte Jon Peerßonn i Nygård och hans hustru Anna Jöns-
d: een heel fierdingh aff Hendrichz skattegård i Östraby för Penin-
ger ___ 100 dlr och _ 2 marker för arff och Etlöffue.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 362 / sid 17 (AID: v49319.b362.s17, NAD: SE/VALA/0382503)