Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 366 / sid 1 (AID: v49319.b366.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
20v
hon medh dieffuls konst skall hafua ombracht S. welom nederrott
ifrån sit lijff, orsaken at han lät vtskrifua hennes son Peder Jönßon
til knecht, detta skall welb: Welom haffua bekent på sin sotesängh.
och begärar förte Niels Anderßon på s. Velom nederrotz efterlåtnes
Enkios vegnar, at förde Elin måtte festa een _ 12 manna eedh, at hon
iche hade ihieltrollat S. Velom man.

Kiällekiöpz gårdabreff Daterat 1615, förmäler at Jöns och Knut hafua
kiöpt af sine syskonne för _ 251 dlr halffparten haffuer Jöns löst
medh sin hustru Luße, nemligen _ 175½ dlr. Löper på Luße _ 87 dlr _ 3 marker
Jtem vthi een fierdingh i lihult som Jöns i Kållekiöp och Luße effter
domb, löper på Luße sölffuer _ 65 lodh, och för breffuet _ 5 [..] danscha
Jtem i Betheråß _ 25½ dlr.    Jtem bekendes och at Luße hade tagit i
gräßholma
sedan hon kom till Jöns penningar _ 36 Rdlr Jtem i Grö-
naföre Jordh _ 6 skatte daller och een oxe.

Sammadagh kom för retta Laße i Stönia Lensman i Onßiöö giäld,
huilken hade vptagit een dansch man och hästetiuff Jöns bed medh it stort
stodh han i danmark stulit hade; Jtem hade och tillförenne för några
veckor sedan warit her i Suerige och sålt een hest til welb: Per Stierna
til hobestadh, godh för 100 Suenscha dlr. Jtem föryttrat een annor hest
hiilken han hade stulit widh Lagaholm i danmark. När tiuffuen
kom in emot tingstadhen, togh han till sig markurium så starkt, at
när han kom in i tingstugan, kunne han ingen besked giöra; vthan fördes
vht och samma natt vthi stoor Desparation, vthan all Christelig be-
kennelße gich sin kooß, och förgiften slog honom sönder: derför bleff
afdömpt, at mestermannen skulle draga honom till skogz och i moraß
nid pola.

Rechningh emillan Joen i Nygårdh och Måns i hagan om otarp.
1. bleff Måns skylldigh _ 11 dlr, der af Lega vthi _ 4 åhr Pengr _ 4 dlr.
Noch hafuer Jon för _ 12 eller 16 åhr sedan vtlänt Penningar _ 30 dlr
i sådan tijd at en Rdlr rich för 6½ marker, dett nu giör Rdlr _ 17½ st
löper effter dennetijdz rechiningh ___ 64 dlr _ 3 [..]
Jtem der aff rentha Penningar __ 20 dlr.
Jtem för vtlagor i _ 2 åhr ___ 44 dlr
                                             Summa 143 dlr _ 3 marker

               Actum Borstna   allehelgonna dag etc. tantum
at sålunda afdömdt är vitnar lagläsaren Nilß Eskelßon medh
egen han och signet sampt häradzinsegell               Nilß EskelßKälla: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 366 / sid 1 (AID: v49319.b366.s1, NAD: SE/VALA/0382503)