Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 351 / sid 6 (AID: v49319.b351.s6, NAD: SE/VALA/0382503)
5v
för hennes arfuepart _ 10 skeppeland för _ 40 dlr, och för ettlöfuet 4 dlr
Anderß i Kornberga för _ 1 skepp _ 4 dlr, Jon i Slagnakiöp för it skepp _ 4 dlr
Märit Månsdotter för fem fierdingzland _ 55 dlr; Tufue Månßon
för _ 2 1/2 skepp _ 10 dlr, och för etlöfuet _ 8 dlr, så Thor äger 2/3 af går-
den, vndantagandes _ 5 skeppelandh.

Kom för retta Nielß i förßa, fullmöndig på Laß girmundßons wegnar
i gaaßhult, och tingskiötte Nielß bagge, och hans hustru Beritta Perß d:
först een treding af aller gården, sedan een half sietting af hela gården,
och hafuer laße wpb: huijtt genße möntt – 163 dlr.
 
Samme dagh kom för retta, Jon i Thorißholma på sine egne wegnar,
Fulmöndig på Jöns vegnar i Hurult, och på Eskilß barns vegnar, Peeder
Nielß, Beritta och Jngeborg, och bekiende at dee hade giortt Jordabyte
medh Peder Höck, och gifuit honom och hans hustru Jngerd Erichzdotter
tree femptingar af den norre gården i Linnefälle, och igen till recompens
bekommit jord igen i Södra Linnefälle een heel fierding och __ 4 skeppe-
land, och hafuer Peer Hök fått till bytes penningar __ 20 dlr danscha.
 
Kom för retta Per höök i linnefälle fulmöndig på alle dhenne eftter:ne
wegnar, och tingskiötte Måns i Higgedabygd, alle theras arfuelotter i higge-
dabygd, och hafuer Måns gifuit sin måg trulß i linnåß – 15 skeppeland Jord
Linneåß för halftt heggedabygd, af Vdde i klädekulla för 85 dlr
dansche Penninger, och för Etlöfuet __ 2 Rdlr; och igen bekommit
een halfue gård i higgedabygd, och een tolfting af den andra halfua
huilken tolfting Vdde af Nielß i Starßeholm kiöpte, och Nielß tillför-
ne af sin syster Suenborgh kiöpt hade. Jtem war Peer Höök fullmön-
dig på Månßes halfsyskonne i heggedabögd, Nilß Håkonßon och Bengt
Håkonßon; anlangande dett dee arfde effter theras sambrodher
Påuel Håkenßon, och gifuit för huar broderpart dansche Penningr
_ 30 dlr, sedan löst af Håkon Perßon een syster part han arfde
efter sin moder Suenborgh för _ 20 dlr dansche. Jtem Beritta
håkonsdotter _ 20 dlr dansche, Jngeborg Håkonsd: 20 dlr dansche
och hafuer Måns sielf arft een broderlott i samme gård, så att han
ägher heela gårdhen.
6r
Kom för rätta Jönß Jeppeßonn i Ryd fullmöndigh på Laß olfßons wegnar i Isioa
och tingskiötte Simon Påuelßonn, och hans hustru Gunnull Olufzdotter, een heel siettingh
för itt hundrade och tijo dlr. Jtem hafuer Måns Suenßonn i Elinge bytt jord medh
Simon Påuelßon, och gifuit honom för sin hustru Jngerdz jord i gröne, och igen bekom-
mit, Simons hustru vegnar, nemligen, Gunnules jord i Elinge, N _ een half
sietting, så att han eger een heel triding, aff aller Grönöö gårdh.
 
Kom för retta Suen i Beckarydtt, fullmöndigh på Jon Månßons i Högagårdh
och Tingskiötte Per Jonßonn i Beckarydt, och hans hustru Elin Sones dotter, een
fämpting af aller Norregården i Beckarydtt, och therföre vp:b kopparPeningr
och bodskaap allt wärderat i godt myntt ___ 118 dlr för arff och etlöfue,
Jtem hafuer Per Jonßon sielf arftt een fempting af heela gården.
 
Sammadagh Jnlades itt Kiöpobreff, gifuit af Edle welb: Elßabij brömßa-
dotter åhr 1599 den 20 Novemb: och under Edle welb: godhe mäns Signetter
bekräfftatt, Nemligen Linnatt Suenßonn till malma, Eßbiörn Sunßon till Sånda,
och Oluf Suneßon till Nääß; deßlikestt ydres Heredtz Insegell, der uthi web:t
fru Elßabij bekenner sig godwilleligen såltt hafua sin syster welb:te frw Anna 
Brömßa dotter, Graby een gård, Balkarp be:d i Sönnerbo heredtt i Nöttia Sochn
räntar smör – 6 lb, geengers Rogh – 9 skpp, förßla Penningr – 9 mkr, Städie
oxar – 2 fodernöt oxe – 1 huart siette åhr, och derföre up:te sexhundrade
mark orthugor.

Kom för retta Gudmund Jonßonn på sin hustrus vegnar, Beritta Jönsd:
och tingskiötte Jon Matzson i hallaböcke, och hans hustru Kirstin Månsd:
een fierding af södregården i Felleböke, vndantagandes _ 3 skeppeland, som
höra öfuermaga barn till, och derföre vp:t danscha penningar ___ 86 dlr,
dansche penningar och etlöfuet __ 4 marker

Sammadagh kom för retta her Suen Månßonn, fullmachthz zedell i
Beck
aryd
, efterlåtandes sin mordbroder Nielß i flåebo, taga tingskiötningh
af een halfuer otting af flåebo gård, der vthi Bengt Håkonßon i Bo-
arp är interesserat, och derföre gifuit _ 40 dlr dansche mynt,
Måns Perßon i hiulznääs, på sine egne och på sin broders Laße Oluf-
sons; jtem på Bengtz wegnar i Bohogh, och tingskiötte Nielß Germund-
ßonn, och hans hustru Anna Matzdotter, deras arfuelother i
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 351 / sid 6 (AID: v49319.b351.s6, NAD: SE/VALA/0382503)