Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 363 / sid 18 (AID: v49319.b363.s18, NAD: SE/VALA/0382503)
17v Kom för retta Jöns Jeppaßon i Rydh, och Ebbe i hiulßnäs
fullmöndigh på Peder Jonßons vegnar i Beckarydtt, och tingh-
skiötte Eskill Thorstenson i horn och hans hustru Jngridt Suens-
dotter, een half fierdingh aff thorstens gård i horn, och derföre vp:t
_ 36 dlr Suenscha.

Kom för retta Larß i Alenskiöp fullmöndigh på Sißelas Peders-
dotters vegnar, anlongande hennes systerpart. Jtem halfue Estridtz
systerlott i hyltan, och tingskiötte Nielß, Axell och Peder Aßars-
söner; Jtem karin och Britta Aßars d: förde halfua Sy-
sterlott i Kieringalijdha, för Penninger ___ 73 dlr, och 4 skeppeland
i Norragården i gräßholma.

Kom för retta Steen Oluffzson på sin moders Jngeborges vegnar
Gudmund Jäppason i Håå, på sin hustrus Jngerdas, så och fullmöndig
på hans systers vegnar Elin i waraböke; huad belongandhe
Måns Månßons broderlott vthi een fierdingh, efter han först försågh
sigh med tiuffuerij, och sedan på tåget widh Calmar rymbde
ifrån sin Phaan, och giorde sigh till een flychtachtig skelm, dömdes hans
Jord wara förbrutin, efter det _ 17 Cap: i konungzbalken, och effter-
låtit af retten, att hans syskonne må den behålla och skiffta den
lothen sigh emillan, så att Eskill medh sin hustru Jngridtt, äger een
heel fierdingh, och hafuer Eskill giffuit sin syskonne i samma lott
huar systeren _ 14 dlr, och sielff arft een broderlott. Jtem hafuer
och Eskill arfft een broderlott i samma fierdingh. Jtem hafuer och
Eskill kiöpt een fierding i samma gård aff sin fader och modher, för
Penninger _ 80 dlr, effter hans Lagafångzbreef, Dat: 1626, 28 Septemb:
Toffhult i Lidhultz Sochn Crone räntan Smör _ 11 lb, är kiöpt
vnder Skatten för _ 24 Rdlr in Specie, och är aldeles oklandrat.

Kom för retta Laße i Stönia, fullmöndigh på Månsas wegnar
i Bierßerydtt, och tingskiötte hans son Peder i Synderwrå, eenn
medh den deell Magnall i Birkerydtt åtte Nemligen halfua hennes
 
18r
lott, och derför hafuer Måns i Bierßerydtt upb: - 49 R.dlr, och 
Magnill – 10 R.dlr, och tu lodh sölff, och belöper een heel fierdingh
af aller Bierßerydz gårdh.
 
Kom för reta Laße i Stönia fullmöndigh på Swen Esbiörnßsons veg-
nar, och hans hustrus vegnar Kirstin Bengts doter, och tingskiötte Laßes
hustru Elin Oluffs doter i Lußhult, och hennes barn een half fierdingh
aff Lußhult, för penningar i Tyska dlr och dansch myntt, huar R.dlr
för – 6½ marker– 35 dlr. Item war Peder i Söndrawråå fullmön-
digh på Nielszas vegnar i Wåköön, och tingskiötte Elin i Lußhult
och hennes barn een half fierdingh aff Lußhult, och fått jord igen i den 
andra halfparthen i samma gård för – 35 dlr, dhen samma slags mynt.
Item hafuer Lußas barn i Luβhult arft een half fierdingh i samma
gård, så att Elin medh sin barn efter Lasse, äger halfannan fierd-
dingh aff Lußhulta gårdh.
 
Kom för retta Peder i Söndrawråå, på Anders Knutzsons vegnar
och hans hustru Kirstin Måns doter, och tingskiötte hans hustrus broder
Suen Kåre i Boalt, och hans hustru Bryta Andersas d: halfua Sön-
dragårdhen i Yxnalt i Lihults sochn, och derföre upbt hundrade
och femtijo dlr huitt myntt, och tijo dlr koppar Penningar, och för
Etlöfuett – 12 dlr.
 
Kom för retta Anders i Berghem, fullmöndigh på Elins hustrus
wegnar i Kånna Karin Jonß dotter. Jtem på Månses hustrus
vegnar i Kånna Jngeborgh Jönsd: Joen Joenßon på sine syster-
barns vegnar, Gyridt Pedersdotter, och tingskiötte Anders Jon-
ßonn och hans hustru Kirstin Andersdotter, alle deras arffuelo-
ther vthi een tridingh i Biergzgården i Bergheems by i Kånna
Sochn, och vpburit Penninger i Suenscha mynt _ 120 dlr, och
huar een Rdlr för Etlöfuet, löper _ 3 Rdlr, och hafuer sielf arft
een broderlott i samma tridingh, så att han äger een heel tridingh
aff gårdhen.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 363 / sid 18 (AID: v49319.b363.s18, NAD: SE/VALA/0382503)