Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 353 / sid 8 (AID: v49319.b353.s8, NAD: SE/VALA/0382503)
7v
wärdhe, allt wärderat _ 70 dlr, och hafuer anderßes hustru kirstin sin
arfuelot i samma gård, så at äger en heel triding.

Sammadagh kom för retta Peder Olufßonn fordom Arrendator i Albo,
Kinnewals och Norwidinge hereder, och androgh een saak emot wällförståndigh
Måns Jonßonn Arrendator här i Synnerbo heredtt, angående _ 32 Tnno Spanne-
måål, han för een hoop Regementz officerare betallade i Chronobergh Lhään
och seger dee hade bortt halfua deras spannemål i Sunnerbo der dhe wåro
whaane afföres; seger och at Måns Jonßon hade dhem i Kammaren affört,
derföre fick han icke afföra them i sin Rechningh. Ther emot jnlade wäll-
achtat Måns Jonßon beskee ifrån rächningekammaren, at dee Regementz-
officerare som Per Olufzßon hade gifuit spanmåål, finnes inthet i Måns
Jonßons rechning; vthan allena Capten Johan Nijrott på sitt Compagnie
och Majorskaap: thwenne Predicanter och een Prophos;   Män de fyra
Balberare, een RegementzSchrifuare, medh een Prophos, som Peer Olfßonn
klandrade, der funnos wara honom quitterade, och icke Måns Jonßonn
derföre bleef Måns Jonßon för Peer Olfzsons klandrande frijkiendh.

Syn begäras emillan Norra Borstna och Rhoon vthi sommar, här om skall
skrifuas Jacob i borstna till, och welb: Oluf Liliesparre.

Alle Chronoheman i Synnerbooheredtt vpbiudes förste gång, wilia dee
kiöpa som hemanen besittia, wilia iche dee sielfue lößa, så löße huem
som will
                              Stora bretthan Chrono ___ 1
                              Tykatorpet i Berga S _____1
                              Stafuansboo i Berga s ____1

hustru Jngeborg s. her Jöns efterlåtna Enkia i Klona, vpböd sig her på
tinget, begärandes skåtzmåål, huru hon sitt Lefuerne framdragit hafuer,
då fick hon it Ehrligit witnesbörg, at ingen wartt med henne något
dett hennes ähra rörer eller godha nampn.

Jtem war Brådde i Markaryd fulmöndig på Nilßes hustrus wegnar
i Hylte Gunnill be:d och Jngridt Lars dotters wegnar, och tingskiötte tu-
fua Jonßonn och hans hustru Karin deras arfuelother i hylte, och therför
vp:b Gunnull för een sieting i heela gården, för fyratio dlr dansk mynt,
och suenska penningar _ 21 dlr, Jngerd för _ 1½ skeppeland och der till Eng
_ 3½ Rdlr, och hafuer tufue sielf sin arfuelott i samme gård, så att han äger
2/3 af aller gårdhen.
8r Sammadagh gick Jöns Nilßon i Wedhååßa een _ 12 manna eed, att dhen
galthen som Nilß i Boeryd klandrade, war hans egen, och hörde honom ähnu till.

                                          Eedemänn
Jönß Nilßon i Wedåßa Oluf i Grythult
Trulß Perßon jbm Jöns i Jätekistan
Nilß Person i Tiurke Per i Jätekistan
Måns i Wedåßa Sone i Ramnås
Bengt Clemitßon ibm Jöns ingeßon jbm
Jeppe i Gödingetorp Esbiörn i Tiurke

dhenne eed bleef lagligen giord och gången, och Jöns Nilßon blef frijkendh.


            Anno 1632 dhen 3 och 4 septemb:
               höltz lagating vthi Sönnerbooo häredt, widh rätt-
               tan Tingstadh hampnadha, öffuerwarandes vnder-
               fougden dher sammastädes, wällförståndigh Peder Carlßon
               i trotteslöff, sampt herredtz nämbdemän

                                                Nämbden.
Jöns Jäppaßon i Rydh Lars i Alenskiööp
Måns Botillßon i horn Ebbe i hiulsnääs
Nielß Bugge i Skaarp Per Johanson i Juddhult
Peer Bengtßon i Trotteslöf Anders i Bergheem
Oluf i Holegårdhen Per Nilson i Ödßiöö
Gisell i Thraanhult Peer i Sönder wråå

Sammadagh framfördes för retta een lößkåna Karin Jönsdotter i Torsitt
i huijtarydz sochn, på Edle welborne herre Thure Sparres godtz till Erich-
stadh, och hade itt barn i fampnen, och bleef frågat, huem war barnafader
Tå bekenner hon at Oluf haraldßon i Torsit, gift man, huilken äger
för:de Karinnes samsyster till Echta hustru, hafuer henne besofuit, och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 353 / sid 8 (AID: v49319.b353.s8, NAD: SE/VALA/0382503)