Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 356 / sid 11 (AID: v49319.b356.s11, NAD: SE/VALA/0382503)
10v ähr gången; derföre bleef samtöcht, att Lußes broder Erich Månß
i Jfla, fäste för henne een _ 12 manna Eed, medh _ 6 quinnor och 6 män.
Jtem fäste Jon Soneßon för det röchte han för Luße stodh, vthi een
12 manna Eed.
Jtem Lars Suenßonn munsterschrifuaree, fäste och en 12 manna eedh,
att han icke häfdade Luße dhen natten hon folgde honom i gräsdaalen,
der dhee hadhe itt synnerligit tillfälle.

Kom för retta Gudmund i Ößiöö på sin hustrus wegnar Jngredh, och
talade till sin Suärfader. Thorkill brand i Läßarydttt, om sin hustrus arf,
och mente han icke war tillfyllest Contenterat;
Thå suarade Torkill Brand, att arfuit war miätit i _ 50 loo Sölfr
der på han hade betalt efterskrefne pertzeelar.
1. Jtt paar oxar för ____ 12 1/3 Rdlr, och en half Suensk dlr,
2. Een kiätill för _______ 8 Rdlr, och een Suensk dlr
3. Jtem Penningar _____13 dlr, efter Rdlens wärde st: ___ 6½ marker
4. Eeen Skeed om _____3½ loo, och Rdlr __ 3 stn
5. Een gryta om _______12marker, detta alt rechnades vthi sölfuer
___ 76 lood, och Peningr 6 marker
Nu fordrar Gudmund meer aff, och Torkell kan iche blifua [..]
derföre fäste Thorkell een 6 manna Eed, at han hafuer betalat arfuet
öfuer det miätet war, såßom och war ähn hans bodh war wärdet,
när hans hustru bleef dödh.

Bengt Gunnarßonn i Läßarydtt war stämbder hijtt till tinget,
af Länsmannen Peder i Läßarydtt, och threskades, derföre saakfältes
han för penningar ___ 3 marker

Sammadagh tingfördes thuenne tienstefolk, Suen Johanßon, och Elin
Christiersdotter, huilka hafua tiänt Påuell i Gunghult, och der bedri-
fuit Lönskeläge; och Elin är hafuandes; män effter Suen Johanß
omökit lithen är och barnßlig, är mistanke han skall wara leijdher
och iche sielf skyldig, derföre bleef vpsatt till barnett födt är; och be-
kenner Elin hon bleef medh barnet _ 3 wekor efter Jull

Ottarp vbbiudes _ 1. Bleef afsagt att gården skall miätas.
11r Kom för retta een vng dräng Måns Larßon i Hiulßnääs, och bleef
anklagat hafua besofuit een tienstepiga af Echta säng född, Biritta
gudmundzdotter bed och aflat barn medh henne, thett hon till werldenne
födt hafuer, och der båden bekenna; och effter inthet Echtenskaap vthlofuat
war, iche heller stodo efter huart annat. derföre sakfältes han till
Penningar __ 40 marker
                                       Chronan ____ 13 marker 5 ör 16 pgr
                                       målßägand___ 13 marker 5 ör 16 pgr
                                       heradet _____ 8 marker       8
                                       heradtzhöfd__ 8 marker       8 pgr

Sammadagh kom för retta Larß i Alenskiöp och Måns i Linhultt, och
klandrade een Eng, som fordom hafuer Legat till Linhult af hedenhög,
in till widh paß _ 30 åhr sedan, tog een benämd Måns i Snerhult
Engian ifrån Linhult, vthan domb, föregifuandes, at dee gamble vthi Sne-
rele, hade först länt Enga till Linhult, till een Göthe be:d och han som
vthfick Engen heeter Ebbe i Snerle; och som här berättas, skall i fem
mans ålder stadigt hafua legat till Linhult oklandrat. Her på moste
föras bewijß, till widare ransakningh.

 
Lönßhultt i Piäterydh S.
Prästebögd i Göteryd S.
frelße ____1
Altt sätesgården i Bierknääs. frelße ____1
alt Greflingeråås i Pieterydh s. ___ _____ 1

Kom för rätta Tormar Nilßon i kyllhult vng dräng, och bleef ankla-
gatt hafua besofuet sin faders leijopiga, Bengta Pedersdotter, och aflat
barn medh henne, derföre sakfältes han för möökrenkningh till __ 40 marker
                                       Chronan ____ 13 marker 5 ör 16 pgr
                                       målßägand___ 13 marker 5     16
                                       heradet _____ 6        2      8
                                       heradtzhöfd__ 6        2      8 pgr

Ehrland Perßon i Grimshult vhtfäste een 6 manna Eed, at han icke
Staal vthi Skogarydz quärnhwß _ 4 skpp miöll, efter som han är kom-
men i vppenbart röchte före.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 356 / sid 11 (AID: v49319.b356.s11, NAD: SE/VALA/0382503)