Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 357 / sid 12 (AID: v49319.b357.s12, NAD: SE/VALA/0382503)
11v Sammadagh kommo för retta dhee Ehrlige och beskedelige dannemän
i Liunga och Hampneda Sochnar, och klageligen gåfuo tillkiänna att widh
Paß _ 38 åhr sedan, när dheras saliga framledne kiörkioherde her Jon
i Liunga war så åldrig at han icke förmåtte stå ProwastaEmbetet före,
eller körkiotiänsten vppehålla, bleef han betänkt att vhnna sin mågh herr
Peder i Angelstadh Kånna Sochn till een hielp; först derföre, at her Peder
trädde till ProwestaEmbetet. och för det andra, att her Peders i Angel-
stadh ladugård medh höö och sädh brann af wådeld, allehelgonne tijdh.
Huilken Sochn allt sedan medh Capitulj Samtöcke hafuer legat till
Angelstad
h:    Nu klaga sochnamännerna i LIungagiäld, att the husen
i Prästegården dhem tillhörde äre slät förfaldne, och beuijßa att the ingen
bögningh i så lång tijdh i Angelstadha Prästagård kostat hafua, vndanta-
gandes hulpit något litit till taak, det kånna sochnemän beken-
na: Bewijßa och dee gamble, att först kånna bewiliades till An-
gelstad, skedde allena på try åhrs tijd, så lenge här Peder kunne komma
sig före igen, och sedan få sochnen tillbakas, huilket än här till inthet
skeet är:   Män thet är allom witerligit att Kånna Sochn af
heedenhög och vhrminnes tijdh hafuer medh all sin kiörkiokerett lydtt
och legat till Liunga prästagiäld, och hafuer der till warit Reedkiörka,
jn till hon af een godh wilia bleef efterlåten her Peder i Angelstadha.

Sammadagh kom och för retta Jöns Trufuidßonn i Boxabögd, huilken
hafuer sig tillkiänt een vng quiga, omärkt, huilken quiga Jöns i Dera-
nääs klandrade, och seger hon hörer honom till.    Män efter Jöns trufuid-
son hafuer quigan hender emillan, bleef afsagtt, efter det 16 Cap: i
TiufuaB: att han må wäria quigan medh een _ 12 manna Eedh,
huilken han vhtfäste.

Sammadagh framfördes een Piga, Gunnill Eskilßdotter, huilken hafuer
tient een gammal man Johans i Vlfbierga i try års tijd, och Johans
hustru Pernilla beskyllar Gunnull för Lägersmåål medh mannen, och
henne sådant förkastat: detta blef vpsatt till widare ransakningh
12r otta dagar effter Michaelismäßo dagh bleef bewiliat een heradtzsyn
emillan Suen Hanßon i Suenßhult, Bierßhult och Linhult, her Pauelß
gård i Vlzbeck.

Sammadagh blef beklagat att Enkian i Ånäs skulle hafua sine Peningr
som hon och hennes man hade inlagt i samma gård, efter hon iche förmåår
besittia och bruka gården, eller vhtlägga skaten, och hafuer ingen bördh till
Jordan. och skall Enkian hafua sine vhtlagde Penninger igen; kopar
emot kopar, sölfuer emot sölfr, och för peningr efter Rdlz wärdhe
st _ 6½ marker _ 20 dlr.

Sammadagh kom för retta Peder i Elmtååsa, och gaf tillkenna at han
hade kiöpt sin halfua gård Elmtåßa af Laße i målan, och fich tingskiöt-
ningh och lagafång. och Laße hade kiöpt gården af gambla gubben
Peder i Elmtåßa, orsaken at gården moste sälias till att lößa hans
son ifrån tiufnastraf.
Omsider gick Peer i Elmtåßa till och sålde her Måns i Agundarydtt
samma halfua gård för _ 30 Rdlr, st: för _ 3 dlr, giör Suenska Pängingr 180 dlr.
När her Måns wille hafua tingskiötningh kom Laße i Målen på
sin hustru Karins Pedersdotters, Måns i granhult på sin hustrus
wegnar Kirstin Peders dotter, och Anders i Bywerman på sin hustrus
wegnar Gunnull Peersdotter och klandrade kiöpet. Och efter dee på
deras hustrus wägnar wåro retta bördemän, dömdes halfua Elmt-
åßa gård dhem till, och her Måns till sina Penninger; Lekuäll hade her
Måns samma gård itt åhr.

Män Oluff i Nåkarp och Anders i Bywärman klandrade först
kiöpet, såsom heembudo her Måns sina penningar igen, och han wille
inga penningar henda af dem; vthan gick till Laße i Målan och Måns
i granhult och tog af them sina penningar ighen: orsaken war att
Laße och Måns hade tagit huar _ 3 Rdlr för etlöfuet; män dee
Neeka på thet högsta.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 357 / sid 12 (AID: v49319.b357.s12, NAD: SE/VALA/0382503)