Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 361 / sid 16 (AID: v49319.b361.s16, NAD: SE/VALA/0382503)
15v allt detta godtzett kiöpte een Soldatt Eskill i Thornasbögd af
Tiuffuarna, och gaff dem een hest, och är tillstädes, så att målsägan-
den fick sit igen oplundrat. Jtem fick och sin deel af fleskett det
tiufuarna bekenna. Men Eskill neekar.
Detta ährandet bleff stält till rettens sentens och domb, så all-
denstund denna förbe:de tiufuer af berådde modh hafua stulit, ther till
Eskill i Thornasbögd hafuer gifuit råd såsom och samtöcht, och giort
sig delachtigh af godtzett, fått sin deel af fleskett, ätit och nöt, såsom
och kiöpt och dolt det, han wiste stulit war, dömes hälaren
så godh som stiälaren, och blefuo alle _ 3 effter det _ 6 Cap: i tiuf-
Balk. sagda ifrån lijffuet, och ogilla för deras gerningh. och den
Suenske soldaten för Rymningh fältes efter det 16 och 17 Cap: i Kon-
nungzBalken.

Sammadagh framfördes för retta een bed Peer Åkason, huilken för
_ 5 åhr sedan hade låtit leija sigh till knecht i Thueeta heradt, och
hafuer derföre tiänt i fem åhr, och warit på tågh i Prytzen och
Tyskland, och Erligen tiänt, in till han blef siuk widh Statin
och kom der ifrån sit compagnij. När han kom sigh före kom
han i selskaap medh een öffuersta, welb: Laße Kagg öfuer Siön
hijt i Suerige, och en öffuerste Åke Oxenstierna lät ledsaga honom
til Suerige, och han kom hijt i Sönnerbo heredtt och bleff här gifter
och åter på nyt låtit sigh Leija, af een bed Algut Nielßon i
Ramnåß, och tagit af honom  _ 90 dlr. Bleff afsagdt att Öfuer-
sten eller Munsterkareerne måge dhenne saak vptaga, efter han
lender vnder krigzretten, och her på feltes ingen domb på denna
gången.

Kom för retta Laß Suenson i Elinge munsterskriffuar, vnder Man-
haftig Capten Hans Lhåre, huilken hafuer fest een _ 12 manna eedh
att han iche hafuer besoffuit Peder Larsons hustru i Jfla Luße Måns-
dotter bed then natten hon földe honom på Jfla gårde af sin retta
heemwägh och nid vnder een hög åkerrheen, vnder een åxell, der dee
såto och funnos, och hesten Laß redh gich der hooß, huilket war it ondt
tillfelle, doch Lekwäll neeka gerningen. deße wåre hans Laggerßfolk.
16r Laggerßfolk
Laß Suenson i Elinge Nielß Olfson i Elinge
Måns Månson i Håå Per Suenson i hallarna
Måns Suenß i Elinge Lars Olson i Ößiöö
Erland Jonson i Elinge Jöns Person i Elinge
Suen Larson jbidem Arfuid Suenß jbidem
Eskill Larson i Eka Knut Larson i hyltåkra.

dhenne eed bleff lagligen giord och gången, och Laße Suenson för
oärligit omgengelse frijkiend medh Luße Månsd: och hon för honom
in till deß annor eller better beuiß framkomma, ännu äre förhörde.

Jtem kom och för retta Jon Soneson i Barsit, och giorde een 12 Man-
na eed, at han iche hafuer besofuit förte Luße Månsdotter.

                                          Edemän
Jon Soneßon Måns Soneson i Jfla
Suen Åkason i Barsit Karin Botilß dotter
Jöns Person jbidem Knut i holhult
Giermund Nilßon jbidem Torsten Knutson i helhult
Måns Jons i fagrult Ebbe Jonson i Liauaga
Simon Ekenääß Anders i Snerhult
  Boo i Torp.
dhenna eed bleff lagligen giord och gången, och Jon Soneson blef frijkend
för Luße Måns dotter.

Jtem kom för retta Erich Månson i Jfla, och giorde sin Syster Luße
Måns d: frij att hon iche hafuer varit sin man Peer Larßon otrogen
medh Legerßmål sedan hon kom i hans wåld.

                                          Laggerßfolk
Erich Månson i Jfla Jon Gudmundßon i Ößiöa
Suen Bengtß jbidem Suen Bengtson jbidem
Eskill murare i Jfla Gunne Jonßon i Jfla
Karin MÅns Skreddares i Miärrit Jngridt Eskils i Jfla
Brita Suen Bengtsons i Ößiö Anna Gudmundz i Jfla
Bengta Jon Gudmundsons i Ößiö Anna Erikz i Jfla
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 361 / sid 16 (AID: v49319.b361.s16, NAD: SE/VALA/0382503)