Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 364 / sid 19 (AID: v49319.b364.s19, NAD: SE/VALA/0382503)
18v Kom för retta Peder Nilßonn i Nääß, fullmöndigh på sin broderß
Eskilt Nielßons vegnar i Lhönhult, och bekende att förte Eskill medh
sin hustrus, Johanna Jonsdotters vegnar, sampt sine broders och
syskonnes vegnar godha Jaa och samtöche, hafua vndt och sålt Nielß
Erlandßonn och hans hustru Sigridtt Jönsdotter, allan Lhönhulta
gårdh i Giöterydz Sochn, och derföre vpbt jtt hundrade Rdlr och
fämpton, och Johanna i hederßgåffuo een _ 4 lodh skeedh. Jtem Joen
Eskillßonn och Peder Eskillßonn medh tree sine Systrar i Etlöfues
gåffuo _ 7 rdlr. Jtem Jon Nielßonn i Ramnäß, Per Nielßonn i Näs,
och Jöns Nielßonn Jbidem, i etlöffue huar een Rdlr. Jtem Jngridt
i holmßerydtt, och Johanna i Skattabodha, och huar een Rdlr, löper
_ 5 rdlr. och hafuer Nielß Erlandßon sålt een heel fierdingh i
hallaryd
t
, och lagt i Lhönhult, och i Brokhult _ 4 skeppelandh, och in-
lagt i samma gårdh.

Kom för retta Joen i Skogzgårdh fullmöndigh på Bengt Thorßons
vegnar, och thuenne hans systrar, Jngridt och Kirstin thorasdötrar, och
tingskiötte Måns Anderßonn och hans hustru Christion Suensdotter, en
heel fierdingh af Gunstorp gård i Thutarydz Sochn, och derföre vpbte
Jngridt thoras d: Skatgilla oxar _ it paar, Bryggepanna _ 2 lb 5 marker
Jtem suenska penningar _ 15½ dlr, ostt _ 1 lb, smör _ 1 lb, och itt
stoort skååp.   Jtem Bengt Thorßon och Kirstin Thorasdotter, godha
oförfalskadhe Rdlr _ 32 Stn, och i etlöffuesgåfua Lärufft _ 8 alnar
Jtem igenlöst _ 2 skeppeland åker, och _ 3 Laß ängh vtgiff Boo i Gnuß-
torp för kopparmynt _ 11 dlr

  Horßya i Nötia Sochn 1
  aff Ragnillakiöp 1
frelße
 
Quenningaarp i Kånna Sochn
Rönninge
i Liunga Sochn
Prestebo i Thutarydz Sochn
1
1
1
1/7 aff andregården i QUenslöff i Angelstad S. 1
  Maste een heel gård i Wrå Sochn 1
1/4 aff thånnerydtt i Markaryd S. 1
  Kiööphult __ ½ gård i Samma S. 1
19r
1/6  aff Markarydtt 1
1/4  aff Stensit i Pieterydz S. 1
1/2 Longaskogh i Samme S. 1
   hårult heel gård i Hallaryd S. 1
1/2  horßaberga i Hampnada S. 1
   allt quinnalt i S. S. 1

Kom för retta Dan Jonßonn i Kimmelßbygd på sina och sinn
söskons vegnar Karin i hyltåkra, och tingskiötte Peder Kiellßonn
och hans hustru Botill Kiella dotter een heel fierdingh af Kimmelzbygd
för penningar i dansch mynt _ 120 dlr.

Kom för retta Joen i Hårult i Hallarydz Sochn, och gaff tillkienna
at Jon geet i Skåperydtt, och han först war sams om et bygge i
een åå, och huar bygde effter sitt goda töcke; Nu will Jon geet inthet
hålla ord, om dett de wåro sams om, vthan drifua Jon i hårult ifrån
sitt arbete och quarn, der på han möckit kostat hadhe, och will sigh
tillegna. Man effter Joen geet iche war tillstädes, her til suara, blef
han stämbder till nästa tingh at her till suara.

Kom för retta Peder i Mistrult fullmöndigh på Nilles vegnar J
koddeböke, och tingskiötte Jöns Nielßon i Bösalt een half fierdingh aff
heela gården i Bösalt, och vpbt godtt danscht mynt Penninger _ 40 dlr,
Jtem hafuer Jöns Nielßon arftt een 1/4 i samma gården, så at han
medh arff och kiöp äger halfannan fierdingh aff Bösalt.

Kom för retta Larß Thrulßon, på sine, och sin broders vegnar
Suen Trulßon, och tingskiötte Jäppa i Kuggebodha it tynnelandh
Jord och der til engh i ytra gården i Jfla för Penninger _ 21 Rdlr
_ 6½ marker st. Jtem war Måns Botilßon, och Larß Person i Jfla
fulmöndigha, på hustru Suena Stens dotters vegnar, och på Ger-
trudh Ebbe dotter vegnar, och tingskiötte Jäppe i kuggabodha, och sins
hustru Elin Suensd: 3 Skeppelandh och der till Engh i samma gård,
och derför vpbt så godt mynt at een Rdlr giorde _ 6½ marker _ 32
dlr. och gertrudh för Etlöfuet _ 3 marker. Jtem hafuer Jeppe gifuit
Elin Ebbe dotter it Skeppeland Jordh i samma gårdh för Peningr
__ 5 dlr.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 364 / sid 19 (AID: v49319.b364.s19, NAD: SE/VALA/0382503)