Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 350 / sid 5 (AID: v49319.b350.s5, NAD: SE/VALA/0382503)
4v
och nidhugga till kålabrännor, och meena att the skrida öfuer Råmärken,
begärandes een häradtzsyn, och är i Kierringe _ 2 frelßesgårdar, herr
Johan Sparres räntar __ 9 lb: herr Johan Bahneer een gård räntar _ 6 lb
noch en frelßesgård hörer Johan Sabell till, ränttar _ 4 lb; jtem skattegår-
dhar thuenne.

Samme dagh kom för rätten dhen Edle och wälb: mans Nielß Siöbladz land
bofougde Larß Bengttßonn i Hårenberg och praecenterade itt kiöpo
breef, gifuit af S. welb: her Claß Steenbuck till toffteholm Dat: 23
Februarij 1630, förseglat och vnderskrifuit af S. her Claß Stenbukz
fougde, Erlig achtat Jönß Jonßonn i Ingelstad, sampt dee gudfruchtige
Prästernes försigling, Salig her Peerß i hwijtaryd, her Månßes i
Agundaryd, her Bengt i Liunga, huilket kiöpobreef jnnohölt och för-
mälte att her Claß Steenbuck hafuer lagligen såltt bemälte Nielß
Siöblad, den norre gården i Kånna, i Kånna Sochn belägen, räntar
Smör _ 4lb: malt _ 2 Tnnr, hafre _ 1 Tnna, åhrliga dagzwärke _ 8 st
försl _ 1 dlr, kongzforing _ 12 ör, Städie oxar itt Paar, foder nött
_ 1 oxe, Läruft _ 8 alnar. Jnnehöltt och samma kiöpebreff
att welb: Nielß Siöblad hade till full betallningh gifuit hwit mynt _
_ 320 dlr. Thenn welb: her Claß Steenbuck vpburit och bekommit
hade, derföre gifuit sin fougde bemälte Jönß Jonßon fullmacht at gi-
fua för:de Nielß SIöblad skafft och skiötte: och efter så lagligen skeet är,
dömdes detta kööp krafftigt, der medh skiöttes för:de norrakånna gård
ifrån wälb: her Clasz Stenbuck och hans arfuingar, och tillegnade in
vnder welb: Nielß Siöblad, och hans k. frw, frw Malin Kåße, och begges
theras arfuingar till ewärdelige tijder.
 
Samma dag kommo för rätta Ebbe i hiulßnääs, och Jon i trolstorp
om hiulßnäßa gård på sin hustrus wegnar, eftter S. Elßa i hulßnäs.
1 beuistes, at S. Elßa hade lagligen ärfft een triding uthaf een fempting
i heele gården
2 Sedan köpte af Nielß Bengtßonn 1½ fempting för – 123 dlr, högloflig
S. Konungh Carlß mynt, detta löstes medhan Elßa lefdhe.
5r
Kom för retta Nielß Perßonn i Romborna på sin hustrus Botill
Gudmundz dotter; Jtem Måns Botillßonn och Oluf i Holegården fulmön-
dige på Steen Påuelßons, Sißa, Elßa, Oluf, Karin; dhenne tingskiötte
Nielß Suenßonn i Birkerydh, och hans hustru Magnill, een half fierdingh
af westregården i Berkerydh, och derföre Vp:tt Botill godt mynt _ 12½ Dlr
och i etlöfue _ 1½ Rdlr j Suensk mynt som Nielß Påuelßonn vpbar
mädan han lefde _ 15½ dlr, Jtem all hans syskonne _ 13½ Rdlr, och gick
på samma tijd een Rdlr för __ 14 marker
 
Item kom för retta Peder Karlßonn i trotteslöf, fulmöndigh på Erlandh
Anbiörnßons wegnar i Huijterydt, och tingskiötte hans dotterßonn, och hans
hustru Elin Pers d: een heel otting af Skattegården i Huijtarydt, för Peningr
godtt myntt – 72 dlr.

Kom för retta Thor Månßon i Skåparydtt fullmöndig på alle thenne
effterschrefnes wägnar, och tingskiötte Joen Geet i Skåparydtt, och hans
barn efter Bengta, alla deras arfuelother i Söndregården i Skåparijdtt,
och derföre Vb:t nemligen, Ingeborg och Kirstin Eskilßdotter, för _ 3
skeppeland _ 50 dlr. Jtem hafuer Jon gifuit theras moder Karin, för
_ 1 1/3 skeppelan _ 9 dlr 20 ör; Jtem Luße Eskilßdotter _ 70 dlr dan-
sche penningar. Jtem fulmöndig på Swen Perßons wegnar i Komberga
och tingskiötte, Jon Geet i Skåparydtt all den Jord som hon åtte j
Skåparijdtt Söndre gård wndantagandes it tynneland, och derföre vb:t Penning:r
_ 131 dlr; och för ettlöfuet een koo, och hans son Per Swenßon i wän-
gåfua _ 1 Rz dlr.
 
Kom för retta Joen Geet i Skåparyd, på alle dhenne effterschrefnes wegnar,
och tingskiötte Thor Månßon i Skåparyt och hans hustru Karin Månsd:
alla deraß arfuelother i Norregården i Skåparydtt, och derföre vb: Joen
geet _ 4 skeppaland jord som han hade kiöpt af Kirstins barn i Örßnäs
för _ 22 1/2 dlr, och samma penningr af Thor igen vb:t Ähn hade Thor
giort Jordabyte med Laßes hustru i Ramnäß, som han hade kiöpt af
Johans i Ulfberga och hans barn, för _ 22 1/2 dlr, och igen bekommit af
Laße _ 5 skeppaland i Skåparydtt. Jtem hafuer Jon Geet sålt Thor sin
barns Jord i Skåparyd, nemligen fem fierdingzland, och derföre v:b _ 5 dlr
Jtem fullmöndigh på Suen Gißlaßons wegnar i hallarna, belån-
gande hans hustrus Elßas jord, N: _ 2 skepp för _ 8 dlr; Jtem
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 350 / sid 5 (AID: v49319.b350.s5, NAD: SE/VALA/0382503)