Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 360 / sid 15 (AID: v49319.b360.s15, NAD: SE/VALA/0382503)
14v Anno 1632 den 30 och 21 Octobris stodh Laga-
tingh i Synnerbooheradtt vthi Jfla, öffuerwarandes Arrenda-
toren der sammastädes Erlig wällförståndigh Månß Jonson
i Jönekiöpingh, sampt Nämbden.

                              Nämbden
Jöns i Rydh Larß i Alanskiööp
Ebbe i hiulßnääs Måns Båtelson
Nielß bugge i Skaarp Oluf i holegården
Per Bengtson i Trotteslöff Anders i Bergheem
Peder i Ößiöö Peder Johanson i Juddult
Peder i Sönderwrå, Gisle i tranhult

Sammadagh kom för retta Måns i Böke, huilken hade fest lagh
att han iche war wållandes i sin tiänstepigas dödh Jngridt Jöns-
dotter, huilken sig sielf williandes bortdränchte i een Siö, och fans
floten till landet, och hade ögneklut för ögonen, nemligen sin egen
hufudduk, och giorde sig frij han iche war wållandes eller villian-
des i hennes dödh, eller der till war hielp, redskap, slog eller
skrembde.
                                       Edemännerna.
Måns i Bööke Giur i Bökhult
Esbiörn i Linneråß Torkill i Hökalt
Jon i Kielstorp Jöns i Jbidem
Truls i Rynnarp Nielß i grimsbögd
Oluff i Klökzhultt Niels i greflingzåß
Måns i Siöastabögd Anders i Boastadh

denne eedh blef i målsägandens närwaro giord och gången
och Måns i Böke för Jngridtz dödh frijkiendh.

Sammadagh rechnades emillan Peder Olfson och Peder Bengt-
son i Trotteslöff om itt löffte han vthi gången war för _ 12 dlr
När alt war rechnat bleff Peder Olfson skyldigh Per Bengtson
Penningar _ 6 dlr 1 marker. Men huad anlonger vthlagorna aff
15r Peder Bengtsons halfue gård för 1631, 1632, huilken Per Bengt-
son seger wara affördh i afkortningen för elldzskada, och Peer
Olfson neekar, dett bleff afsagt, att dett skulle ransakas i Cam-
maren, om det är afförd eller iche.

Sammadagh bleff beuiliat af hela heradet att de wille hålla
welborna Ståthållaren Otto von Scheidingz tre hestar, Arrenda-
toren _ 2 hestar, lagläsaren een hööklippare. detta vhtlofuade
almogen medh een godh wilie giöra willia, och inthet queda eller
klaga der vhtöffuer.

Sammadagh förfördes för retta een dansk fånge, huilken Lens-
mannen w. Brådde i Markarydt hafuer fångat och vptaget,
orsaken han hade it falskt paß, der vthi han hafuer kallat
sig Peder Suenson; och heeter ret Niels Person, huilket Paß
han omsider bekenner, at han kiöpte af een drijffuare för _ 2 marker
Jtem bekenner at han är barnfödh i Norra halandh i halmstadh
häradt. Denne för:de drijffuare Niels Personn och een förrymdh
knecht ifrån Konungaheradtt Peder Bengtson i Snäreshult medh
det wedernampnet goße, ty hans fader heeter Bengt goße i
fiskestadh, then för _ 5 åhr sedan rymbde, kommo tillhoopa i Tor-
arp Sochn i Danmark, och slogo sig i selskap medh huar andra, sampt
Per Bengtsons hustru Karin Nielßdotter, och gingo till att stiäla ifrån
een dansk bonde i danmark, Nielß Jngewalson i Ingeualßbygge
förgylta sölfuerknappar _ 10 St om _ 2 lodh, Räffskins mösßa _ 1 st
om _ 5 dlr, een brun klädeströga om 5 dlr, hanskar _ 2 Paar om
_ 1 dlr, blå görlesk kiörtell om _ 5 dlr, it par strumpor om 2 [..]
otta stycken linkläder om 5 dlr, hörtåger _ 1 [..] om 4 ör, thu
par byxor _ 1 dlr, een walmanströga om 2/3 dlr, stöfflar it par
_ 1 dlr tuå leester om _ 1 dlr.    Jtem walmansbyxor om _ 1 dlr
vantar tu paar om _ 1 [..], redha penningar _ 2 marker: Jster _ 1 [..]
om _ 1 , flesk _ 1 1/3 sida om _ 14 [..]. Summa _ 34 dlr 4 ör.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 360 / sid 15 (AID: v49319.b360.s15, NAD: SE/VALA/0382503)