Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 359 / sid 14 (AID: v49319.b359.s14, NAD: SE/VALA/0382503)
13v Jtem sammadagh bleef och ransakat om thuänne Chronoheem, Myreåås
bed i Agundarydz Sochn och efterfrågat orsaken huarföre dhee föras
till afkortningh, och icke förmåå wara jemföras medh dee andre i
Skatten. Så är klart och förfharit, att till samme heeman är
ganscha lithen och ringa ägor, och för den orsak i gamble dagar wa-
rit förmidlade, halft i allt owist; män iche des mindre för-
mår åboen iche vhtgiöra det wißa, orsaken, ränthan stoor
är, och till heemanet ringa åker och Engh, och altz ingen fämark,
vthan på alla sider jnnetäpta emot andra byar, att dee hafua
inthe vhtrömme, och fördenskull, och fördenskull icke giöra skiäll
meer än för halft heeman både i wist och owist, hafua och i
långlig tijd warit ödhe och illa besitna, huar det icke tillåtes
drager åboen der ifrån, och ingen dristar sig dijtt igen, ty månge
hafua dragit dijt medh Lass, och dedan medh kaßa, och ära ther
all theras förmögenheet quite gångne; huilket mången Ehrlig
man här i heradet witterligit är.

Then 6 Septembris höltz een Räkningh i Suens stufuo
i Beckarydt, emillan Peder Olfßonn fordom fougde i Sönnerbo hth
och Länsmannen Måns i Håå, om deras Rest: så war måns
skylldig blifuen __ 95 dlr; huilken rechningh hade skeet 1624
vthi Lagmansryd; derpå måns hade betallat een Post _ 20dlr
Een annor Post _ 10 dlr, så restade _ 65 dlr, dem Måns bleef
skyldig at betalla.

den 7 Septembris rechnadhe Peder Olufson medh Peder
Anderßonn i Åby, för hans vpbörd af Berga ottingh, för åhr
1621 och 1622. och när Peder Anderßonn hade framlagtt,
14r alla sina quitentzier på gestningh och fingo Lefuerering att allt
war afdragit som han till afkortningh sielf föra wille. Bleef
Peder Anderßonn skyldig på vpbörd och vhtgift för båden åhren
__ 241 dlr: Män effter det war itt gammalt ährende, och Peder
Anderßonn glömsker man, och inthet kan skrifua eller techna till
minnes, sade sig och hafua vhtsendt stora Poster medh Pederß Olfzons
sälskaap som inthet wåro quitteradhe.   derföre giordes them
emellan een förlijkningh, att Peder Anderßon gaf Peer Olfzonn
för allt resttatt, itt waltt paar oxar och _ 30 dlr penningar,
och Peder Olufzon lät sig der medh wara wäll benödh, och giorde
handstrechiningh at det skall wara een förlicht och aftalat saak
dem emillan och deras efterkommander.

Sammadagh blefuo och Peder Olufßon fouden och Peder Carlßon
i trotteslööf förlichta, så att Peder Olufßonn hafuer honom inthet
att kräfia, huarken på nytt eller Gammalt.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 359 / sid 14 (AID: v49319.b359.s14, NAD: SE/VALA/0382503)