Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 349 / sid 4 (AID: v49319.b349.s4, NAD: SE/VALA/0382503)
3v
Sammadagh kom för retta een fånge Larß Suenßonn benämd, och blef
anklagat hafua i hielslaget een bonde i Konunge heredt, Suen i langölß-
måla i Tingzåße S. huilken han ihielskot medh tu lood i sin egen gård
falskeligen och försåteligen, och sedan öfuergaaf sin hustru, den han medh
lagh fångit hafuer, och aflat med henne, och aflat medh henne tu barn, som
nu äre woxnefolk huilket är skeet wid Paß – 16 eller – 17 åhr sedan,
och genast römde ther ifrån, och hijt nid i Sönnerboo heredt, och här ifrån
till Östergötland, der gifte han sigh medh een be:d Kirstin Suens doter,
och een Präst H. hans i åby wigde them, och aflat med henne – Siu barn
som nu äre i lijfue, detta bekenner fången godwilleligen.
Jtem hafuer samma fånge tagit Penningar och kläde af en Ryttare, at be-
sittia hans häst, och när dee vthi Calmar hade inskeepat hästar och tygh
och skulle gåå till segelß, römbde han der ifrån heem.
Sedan hade tagit leijor af een Nyskrifuin knecht, Nielß Larßon bed
_ 31 Rzdlr, och inthet är blefuen vpburen, och penningarna förskingrade.
För denne gierning, blef för:te Larß Suenßonn för thuenne Echta
giftermåål, och hustrur han häfdat hafuer; Jtem för dråpet och römb-
ningh efter thett _ 5 Cap: i Högm: B. 2 i dråpaBalk: och _ 17 i Konungz
Balk: dömbd ifrån lijfuet; Ståtthållaren lät genast exequera domen.

Sammadagh kom för retta Bengt Gudmundßonn i Röplößquarn, och lät
vpschrifua sitt lagakynne, der medh han wille giöra sig frij, att han icke
war wållandes i Peer Larßons död, och att han icke skremdhe honom
så hårdtt, när han slog honom yxehammarß hugg mädan han lågh, der af
hans dödh sedan kunne förorsakas.

                                       Laghfolk
Theer Bengt sielfuerr Peer Åkeßon i quänningrarp
Knut i Pinkaregården Erich Erichßon i Kånna
hendrich Suenßon i Kånna Måns Gertornßon i Kånna
Gumme i Kånna Clemmit i Beck
Larß Anderßon i bergheem Erland i Ohrbergh
Per Olfzon i Ohrbergh Erich Birgeßon i haga
Larß i bergheem Peer Erichßon i Kånna

dhenne Eed bleef lagligen giord och gången och Gumme Bengtßonn
frijkend för Peer Larßons dödh.
4r Sammadagh blefue Nielß och Peder i Hultt wänligen förlichte om dhee
skiälz ord, som the på begge sijdor hafua huar på annan vhtöst, sampt på
begges theras hustrur, och huilken thera Parthen här emot sigh förbryter,
skall hafua förwärkat it paar oxar.

Sammadagh blefuo Elin i ytregård i Jffla och Nielß jbm förlichte, om
thet häfdebyte som the sin emillan giort hafua på någon tijd sedan, medh
tuå små Engiastöckie, at Elin skall behålla thett Engiastöcket som till
hennes gård aff ålder ligget hafuer; och Nielß behåller dett andra
Engiastöket skerpet be:d

Samma dagh bleef vpläßet dhee wälborne herrers Resolution och
förklaring om det hoor som een Chronebonde, Jeppe j Kuggabodha hafuer
bedrifuit, medh Gunnell Peerßdoter, och vtfäste för:de Jeppa _ 160 dlr
                                       hoffrätten ____ 133 dlr 11 1/3 ör
                                       häradet ______ 33 dlr 10 1/3 ör
                                       heretzhöfd ____ 33 dlr 10 1/3 ör.
Effter samma förklaring vthfästte
Peer i Räffueryd för hoor __ 80 dlr
                                       hoffräten ____ 53 dlr 10  16 [..]
                                       heradet _____ 13      21   8
                                       heretzhöfd ___ 13     21   8

                  Kånan Kirstin vhtfäste _____ 40 dlr
                                       Hoffrätten ___ 26 dlr 21   8 [..]
                                       heradet _____  6      21   8
                                       heretzhöfd ___ 6      21   8
Effter samma förklaring vhtfäste
Bengt Månßonn i ballkarp för hoor _160 dlr
                                       hoffrät ____ 106 dlr 21   8 [..]
                                       heredet ___   26      21   8
                                       heretzhöfd __ 26      21   8

   Then andra dagen continuerades medh Laghtinget, och
   Samma nämbdemänn.

Sammadagh kom för rätta Nielß Månßon i Rönninge medh sina gran-
nar i samma by, der vthi __ 2 skattegårdar och __ 3 Chronohemman, och klagade
att thee som boo vthi kierringis by, giöra them skada på theras skogh
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 349 / sid 4 (AID: v49319.b349.s4, NAD: SE/VALA/0382503)