Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 352 / sid 7 (AID: v49319.b352.s7, NAD: SE/VALA/0382503)
6v
flåbogård, och derför vp:b Måns i hiulßnääs __ 20 dlr, Larß Olufßonn
_ 20 1/4 dlr, i  Bohogh _ 20 dlr, SImon i Jsiöa _ 10 dlr, Måns Suenßon i Elin-
ge __ 3 Rdlr, Britta i horn för sin halfue Systerlotht _ 40 dlr, och hafuer
Nielß arft een heel fierding af heela, så att han äger halfue gården.

Kom för retta Nielß i Liungby fullmöndig på Gunnilis Bengtz dotters
wegnar och hennes arfuinger, och tingskiötte Måns Bengtßon i Toffta, en
tolfting af norregården i tofta, och derför vp:t så godt mynt, att een Rdlr
giorde _ 6½ marker, vthi een Summo _ 40 dlr, och för etlöfuet 3 dlr.

Kom för retta Jon i Bökhult, och giorde sin styfßonn Ghiermund Nilßonn
frij, at han icke giorde Nielßes Leijopiga märitt skalkheet i sömpnen,
och lade beck på hennes hemlige Lhem.

                                          Lagersfolk
Joen i Bohult, Gumme i Bökhult
Arfuid i Bökhult Bengt i Bökhult
Bengt Anderßon jbm Nielß Perßon i Romborna

Sammadag kom för retta länsmannen Laße i Stönia, och gaf tilkenna
att it heman Gunalt benemd, hafuer een tijd borttåt ligget för fäfoot;
När han bleef frågat huad orsaken ther tll war, suarades at thet så ringa
till ägor är, at ingen förmår sig der på föda; Sedan äre bönderna den ene
efter den andre uthskrifna och borto blefna; Enkiorna hendt i hußen, til
alt är förfallet, och inthet är begynna medh, undantagandes een tacklöß
ladha, alt annat moste af nyo byggas; der til wil först behöfuas – 4 åhrß
frijheet, och när de förlopne äro, mostte hemanet förmedlas, uthi halst både
mist och omist, ellest blifuer dett öde liggandes, ty ther är ond åkerjordh
ingen uhtsäd uthan bhaare hafure, och der wexer huarken rogh eller korn,
der til een hoop mooßtufuer till Engh.

Sammadagh bleef ransakat om it Chronehemman Klöfueryd be:d i Ryß-
by Sochn, huad orsak finnes till thes ödeliggiände; så hafuer samma hem-
man först warit deelt til een Ryttare, huilken det i några åhr innehade
Ryttaren på tågh och hustrun hemma och fördärfuade heemanet; Efter hans
död fick thet een annor Ryttar, och giorde derföre i sin tijd tiänst, och rötte
7r och inthett bögde, efter honom, blefuo _ 8 Soldather deelte til samma hemman,
och flotte der in, efter långtijd bleef den ene efter den andre i fiendeland borto,
Enkiorna såto i husen, så lenge dett ena huset föll nid efter thet andra,
gierdesgårdarna slät förfaldne, at det låg för fäfoot; åhr och ringa till
ägor, och icke des mindre skattat för _ 5 lb smör, derföre törß ingen taga
vp samma heeman, och efter noga ransakning, och nämbdennes meningh be-
höfuas till thes vprättelße först _ 6 åhrs frijheet, och när dee vht äre bör
förmedlas it lb af landgillet, sedan blifuer det besuttit.

Sammadag gafs dom på then Synen, som gickz emillan Beckarydz by, och
Steen i Forsya, och bleef så afsagt, at dee i beckarydt, iche skolla fästa deras
giärdesgård vp i Steens huuß och gången innetäppa; vthan flötia gärdesgården
vht til then gambla ödeåkren, och fästa sedan i theras fridbådhe, nedan för det
landet Steen giort hafuer, här om blefue the wänligen her för rätten förlichte,
sedan skall Steen eller dee efter honom kommer, iche klandra theras gamb-
la Engiar i Beckarydt, eller giöra them dher på något hinder.

Sammadagh beuistes at Nielß Anderßonn war stämbder wid _ 40 marker, kom
ther tillstädes, och är här för rätten på nytt stämbder att suara i rätta, och efter
han förlop rätten, saakfältes han till _ 40 marker: bleef ähn stämbder wid _ 40 marker.

Kom för retta haralld på bygget, fullmöndigh på Lars Thorbiörnßons veg-
nar i fornahäsle i danmark, och tingskiötte Trulß mattheßonn i Linnåß
halfuan linnåßa gård för _ 220 dlr dansk mynt.

Kom för rätta Johans och Michell i hiorßbergh, fullmöndige på Karinnes
vegnar i hiorßberg, och hennes son Per Jönßonn, och tingskiötte Jöns
Erichßonn i Vijfualt, och hans hustru Jngeborg Jonsdotter, een heel fier-
dingh af Jngilßkiöp gård, och derföre gifuit godtt Suenskt Sölfuermynt
_ 180 dlr för arf och etlöfuet. Jtem hafuer Jöns igenlöst, een åcker-
löcka, hulken han tillförenne hade sålt till samme Jordh, och gifuit för
lyckan dansk mynt _ 39 dlr.

Kom för retta Eskill Påuelßonn i Boarp fullmöndig på Jngeborges
wegnar i Jfla och tingskiötte Anders Booßonn i Sommersäthe sin arfue-
lott i sin andra gårdhen i Jfla, och vp:t oxar och andre godhe
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 352 / sid 7 (AID: v49319.b352.s7, NAD: SE/VALA/0382503)