Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 365 / sid 20 (AID: v49319.b365.s20, NAD: SE/VALA/0382503)
19v Kom för retta Larß Thrulßon i fagridtt, klagandes att en bed
Jöns i finhult kom heem til honom, och beskyllade honom haffua
stulit en geet och seger att een knecht Peder Månßon war hans
sagesman, Jöns i finhult måtte stämmas.

Kom för retta Boduid Larßonn i mistrult, huilken är kommen i
taal för Brådda Månsdotter, Johans hustru i harpholmen, orsaken
at de bytte heeman, och Brådde seger att Boduidh skulle haffua
loffuat henne it Binnetröijeklädhe, der till han neekar; och effter
hon war wägen at kräffia; begynte folk skratta, bediandes honom
taga skiäll för trögeklädet, elliest är kånan lößarchtig i munnen,
och samtöchte medh; men det är allt een dichtat lögn, derföre
bleff Boduid frijkiendh.

Kom för retta een Studiosus d. Petrus Pauli i Ulsbeck, huilken
hafuer besoffuitt een piga Kirstin Suens doter i Huiterydtt, och 
aflat barn medh henne, thet i dagsliußet framkommit är, och båden
bekenna, derföre sakfeltes han til Penningar – för mökrenkningh – 40 marker
            Cronan       – 13 marker 5 ör 8 ?
            målßäg:      – 13 marker 5 ör 8 ?
            heradett      –  6 marker 2 ör 4 ?
            heradtzhöf   –  6 marker 2 ör 4 ?
 
Kom för retta Karin i Ragnillakiöp, klagandes at hon medh sin man
Håkan i Ragnillakiöp hafuer kiöpt för _ 32 åhr sedan, Assers jordh i
Ragnillakiöp för full betallningh. När aßars dotter blef gift Elßa
bed medh Peder Jonßonn, drogh han till Ragnilakiöp och togh af Karin
itt Paar oxar om _ 9 Rdlr, een koo it feet suin och penningar
_ 5 dlr, och första kiöpet är _ 18 dlr. När alt war rechnat, effter
gammalt miät, war betalat __ 33½ dlr. Så resta ännu efter
gammalt miät _ 6½ Rdlr.

Sammadagh kom för retta een Ryttare hustru Märit Oluffzdotter
i Vtterßnäs, klagandes att een feltwebell Nielß Anderßon i Öffer-
åkra, hade i wrede vtkastat några ord om henne, och een drängh
som henne tiänte, Gudmundh Jönßon bed och hafuer sig så till-
20r dragit att Nielß Anderßons dotter Karin, tiänte hustru märites gård-
man, och bleff trätandes medh drängen och förde honom illa vht för
matmodren; tå bleff drängen wreedh och bannades medh pigones fader
Nielß Anderßonn, och han suarade i wredhe och hastigheet, seijandes kan
skee du hafuer taget hundrade gånger hooß henne; detta skedde widh
Ryßby
kyrkia, och efter Nielß rättade sin ordh, bekennandes han thet
sadhe i wredhe, och hafuer ingen skiäll, eij heller ståår på något bewij-
ßa; derföre bleff hustru Märit och drängen frijkendhe, in til någon
kommer fram som fester fhoot.

Kom för retta Börge Jönßon i longaskogh, klagandes at it quinfolk
Jngerd i hestberga, hafuer honom vtfört att hafua stulit _ 5 st wox-
ne Suin, och een piga sadhe thet för honon, nemligen Kirstin Bengtzd:
derföre vtfeste han för samma wanröchte een _ 12 manna eedh till
nästa tingh.

Sammadagh vtfeste Nielß i Alenskiöp een _ 12 manna eedh, at de
_ 6 dlr han togh aff Erland i Kexhult, wåro vthi dee _ 10 dlr som
Peder Olufzson leffuererade ifrån sigh, och thor i Sonama fich igen.

Jtem klagade fendriken Clemmit i Änßan sigh wara skielt vthi
it gästabudh för een skelm; huilket sig sålunda hafuer tildragit, att
fendriken mißtänkte Nielß i Alenskiöp at han skulle hafua inne på
sig _ 6 dlr, thore i sonama hade vtsendt, och mente han wille dhem
döllia, och sade tu bär dolßmål på Penningarna: der aff bleff Niels
wreder och bekenner han skelte Clemmit för een Skelm, til des han
kunne beuißa honom dolsmål.   Jtem beropar Nielß sig på vitne
att Clemmit skielte honom först för dolsman, N. Niels och Jöns i Siö-
bo, item Simon i dottebygdh: om sider bleffuo Partherna förlichta,
och huar til sin ähra och redeligheet behållen.

Sammadagh kom för retta fendriken Manhafftig Clemmit Jönßonn
i Stuhalt, och her för retten beuiste at han tog samma heeman vp,
af ödesmål ther thet lågh slett för fäfott, och wille gerna komma thet
till macht igen; men efter thet så slet nidrothet är, såßom och at thet
iche hafuer i förstonne warit annat än it torp; vthan bleff för
några åhr sedan lagtt för itt halft heeman. derföre til thes vpretelse
behöffuas _ 3 årß frijheet. tu år hafuer han alleredo haft frijheet.

Kom för retta Niels Anderßon foude på Förarp och förde för retta
een deras Landbohustru Elin i heslebacken, och beskyllade henne at
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 365 / sid 20 (AID: v49319.b365.s20, NAD: SE/VALA/0382503)