Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 355 / sid 22 (AID: v49322.b355.s22, NAD: SE/VALA/0382503)
21v bekommet haffua, nidreffuit gierdesgården, och förty haffuer lagman
nen högwelborne herre herr Carll Gyldenhielm skreffuit lagläsa
ren Niels Eskelszon till att han wille stemma Ingelstadh grannar till
tingz och döma på deras åuerkan på samme gierdesgårdh, huilket och effter
lagmans breffuit dat: den 9 Augustj 1644 skedt och parterne stembde till
Synnerbo tingh till den 4 Novembris 1644. Ner her om för retten be
gyntes agera beuistes att ährandet så gammalt war att icke vtan allena
tuenne nembdemän nu leffua som tå wåre medh i synen, någre så wäll
aff klaganden som suaranden wåro och döda så att det war retten aldeles
okunnogt. Dherföre begärade stridige parterna att denne nidrige rätten
ville ögonsynligen besichta huad åuerkan skedt war för än domb öfuer dem
fältes. Huilken rätten till bättre rättelsze icke måtte förwägra.
Dherföre togh laghläsaren 6 aff nembden medh sigh och sampt medh inspe
ctoren wellachtat Lars Nielszon som stodh i landzhöffdingens ställe
huilken och aff her Thure Sparre war fulmechtigh. Ner parternes
skääll på både sidor wåro aff nyo sedde och reppeterede befans att Tor
sitz by tuert emot häredtzdomen gierdesgården vpsatt hade och trängdt
them vthj Ingelstadh by ifrån deras gamble klöffuaträd och fäwättne,
och the thet i någre åhr ledit haffua och icke wäntade ther på lagligh
medell eller hielp, gingo the till och vtan domb nidreffuo gierdesgår
den och ingen tingh högge eller förderffuade. Her af befant ret
ten att begge parterna hade giordt emot lagh och domb och wåro
nestan lika skyldige och hade i mångh åhr leffuat i ondt samweet
och osemia emot huar annan, somlige hållet sigh ifrån sacramentet,
somlige /des werr/ illa gådt der till och bekendhe att de wåre nu
slätt widh thenna trätan andletze. Och stridige par
terna gingo tillsamman och sielffue giorde sigh emillan een gransem
ia och förlikningh sålunda att de vthj Ingelstadh wille låta fara
deras appellation och wadkastningh och låta sigh nöija medh
häredtz synen och de skääll och råmerke hon gillat hade och
the vthj Torsit vtloffuade ther emot att gierdesgården skulle ligga
nidre och så widt som the rådandes äro aldrigh vpsettias vthan
klöff gå emot klöff som aff ålder warit haffuer.
22r Dhernest skolla dhe i Ingelstadh icke fördrista sigh något hemligen
lika som stiälandes wijsz inkiöra i theras skogh effter eldbrand, gärde
fångh, timber eller annor nötta medh mindre the haffua någor
hemulzman för sigh i Torsitz by, loff eller lego, giör någor i In
gelstadh her emot och warder beslagen medh skäligh wittne straffas
som för annor tiuffnat. Och thenne föreningh medh the wil
kor giordh att huar the welborne herrar som godtzen äga i Ingelstad
och Torsit icke detta behaga och samtöckia willia, må huar försö
kia deras bästa medh lagadomb och vtfhöra. Då må deras wad
kastningh i Ingelstadh på nytt vptagas och till dombz vthfhöras.

Till ytermera sanningh at sålunda ransakat och af
dömdt är som i denne bok förskrifuit står vitner
lagläsaren Nilsz Eskelszon medh egen vnderskrifuin
handh och signet, deslikest de 12 medh therasz
häradz insegell. Actum den 2 Januarij
1645.

Nilsz Eskelszon 

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 355 / sid 22 (AID: v49322.b355.s22, NAD: SE/VALA/0382503)